Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины" (19-20 октября 2011 г.)

Люльов О.В., Боровик О.В.

Сумський державний університет, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ СУМСЬКОГО РЕГІОНУ

Ключовим елементом національної економіки, який має визначальний вплив на характер і напрям міжгалузевих зв’язків, є промислові комплекси. Провідну роль у промислово-економічній системі посідає машинобудівна галузь. Економічний підйом у цій галузі сприяє розвитку усього народногосподарського комплексу країни, у тому числі і регіону.

Подолання сучасних проблем розвитку регіонів значною мірою залежить від активізації інноваційної діяльності підприємств. Важливою складовою побудови політики інноваційного розвитку регіонів виступає здійснення аналізу, ідентифікації та виявлення кола регульованих факторів з метою прогнозування розвитку найважливіших соціально-економічних процесів.

Аналіз розвитку машинобудівних підприємств [1; 2] показує, що інноваційна активність підприємств промисловості Сумської області у 2008 році значно підвищилася порівняно з попередніми роками і ця тенденція зберігалася у 2010 р. (рис. 1), проте кількість інноваційно активних підприємств машинобудівної галузі залишалась незмінною протягом 2008-2010 рр. і складала 12 суб’єктів господарювання.

Рис. 1. Інноваційна активність підприємств промисловості Сумщини

Основним джерелом фінансування технологічних інновацій залишаються, як і в попередні роки, власні кошти підприємства. В 2010 році загальний обсяг фінансування інноваційної діяльності в промисловості складав 218539,2 тис. грн., з них 97,6% – власні кошти підприємств, що на 142937,4 тис. грн. більше від попереднього періоду. Найбільш пріоритетними напрямами інноваційної діяльності були: придбання машин, обладнання та програмного забезпечення; дослідження і розробки; придбання науково-дослідних розробок.

З метою прогнозування імовірнісного сценарію соціально-економічного розвитку Сумського регіону було проведено регресивний аналіз впливу факторів, що характеризують інноваційну активність регіону, на результати діяльності промислових підприємств. Завдяки побудові математичних залежностей між факторною ознакою та залежними змінними можливо не тільки визначити наявний тісний зв'язок між даними показниками, але й прогнозувати зміну результуючого показника ( Y ) на основі інших змінних (Х). В якості результуючого показника, який характеризує результати діяльності промислових підприємств нами було обрано обсяг реалізованої продукції ( Y ), а фактори які впливають на Y : основні засоби промисловості, млн. грн. (Х 1 ); кількість найманих працівників у промисловості, тис осіб (х 2 ) ; середньомісячна заробітна плата найманих працівників у промисловості, грн. (Х 3 ) ; інвестиції в основний капітал, млн. грн. (Х 4 ) ; кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації (Х 5 ) ; бюджетні витрати на дослідження й розробки, тис. грн. (Х 6 ) ; власні витрати промислових підприємств на дослідження й розробки, тис. грн. (Х 7 ) ; витрати на інновації, тис. грн. (Х 8 ) ; кількість інноваційно активних підприємств (Х 9 ) ; обсяг реалізованої інноваційної продукції, тис. грн. (Х 10 ).

Проведений регресійний аналіз дозволив зробити висновок, що досить тісно зв'язані з регресантом у змінні Х 4 , Х 5 , Х 10 , тобто на обсяг реалізованої промислової продукції, робіт, послуг найбільший вплив мають: інвестиції в основний капітал, кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації, обсяг реалізованої інноваційної продукції . Відповідно рівняння регресії може бути записане у вигляді:

Y = 517 , 1713 +7,7145Х 4 +137,809Х 5 +1,1806Х 10   .     (1)

Коефіцієнт детермінації R 2 для (1) складає 0,9712, що вказує на високу узгодженість рівняння регресії з емпіричними даними. За критерієм Ст ’ юдента T набл =11,61, перевищує табличне значення. Це означає, що коефіцієнт кореляції статистично значущий. Критерій Фішера F = 33,722, перевищує табличне значення, тобто коефіцієнт детермінації статистично значущий і рівняння регресії статистично надійно.

Отже, можна стверджувати, що збільшення інвестиції в основний капітал призведе до зросту обсягу реалізованої промислової продукції на 7,7145 грн. на кожну вкладену гривню, а збільшені на 1% реалізованої інноваційної продукції обсяг реалізованої промислової продукції зростає на 1,1806 %.

Використання запропонованого рівняння надасть можливість вибрати найкращий варіант прогнозу для приросту обсягу промислового виробництва за рахунок активізації науково-технічної та інноваційної діяльності промислових підприємств регіонів відповідно до трьох сценаріїв: базового (збереження існуючого рівня змінних Х), песимістичного (множина найменших значень змінних Х) та оптимістичного (множина найкращих значень змінних Х або їх зростання).

Список використаних джерел:

1. Люлёв А.В. Особенности и тенденции развития предприятий машиностроительной отрасли / А.В. Люлёв // Механізм регулювання економіки. – 2008. – №3 . – Т.2. – С. 154-160.

2. Статистичний щорічник Сумської області за 2010 рік: статистичні матеріали / Державний комітет статистики України. Головне управління статистики у Сумській області; под ред. Л.І. Олехнович . – Суми: Головне управління статистики у Сумській області, 2011. – 671 с.