Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины" (19-20 октября 2011 г.)

К.е.н . Савел’єва Т.М., Гаркушева Є.О.

Донбаська національна академія будівництва та архітектури,Україна

РЕАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ У ВУГІЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

 

Об’єктивною передумовою і основним змістовним чинником структурної перебудови промисловості України виступає інвестиційна діяльність. Підвищення її ефективності дозволяє стабілізувати функціонування національного господарства в теперішній час і забезпечити прискорений розвиток у перспективі, що сприятиме високому рівню економічної безпеки на рівні держави, окремих регіонів і галузей, підприємств. Актуальність завдань щодо підвищення ефективності інвестиційної діяльності зростає в ситуації, коли інвестиційні ресурси є не тільки умовою подальшого розвитку, а засобом безпосереднього виживання суб’єктів господарювання. Прикладом наведеної ситуації виступає вугільна промисловість України, що формує засади енергетичної безпеки держави та сприяє розв’язанню низки соціально-економічних проблем як на загальнонаціональному так і на регіональному рівнях. Результати численних досліджень свідчать, що інвестиційна діяльність у вугільній промисловості характеризується нестабільністю, нестійкістю і залежністю від державних дотацій, що призводить до дестабілізації соціально-економічної ситуації в галузі. Джерела надходження інвестицій, їх обсяги та напрями використання не відповідають вимогам щодо забезпечення саморозвитку і прогресу. Отже, варто визначити, що інвестиційна діяльність повинна здійснюватись з урахуванням принципів та критеріїв економічної безпеки з метою подолання негативних диспропорцій функціонування галузі та забезпечення найбільшої віддачі від інвестицій.

Теоретичні та прикладні аспекти економічної безпеки інвестиційного процесу, як узагальнюючої категорії економічної ефективності системи будь-якого рівня розглядаються в працях таких дослідників, як: М. Алікаєва , О.Барановський, М. Туріянська , І.Гусєв, В.Кириленко, О.Новикова, Н. Стрижеченко та інші. Не зважаючи на розробленість питань щодо сутності та місця інвестиційної діяльності в системі складових економічної безпеки, значне коло питань у наведеній сфері залишається невирішеним. Зокрема, дискусійними залишаються питання щодо оцінки економічної безпеки інвестиційного процесу, у тому числи на рівні окремих галузей. Недостатня розробленість наведених аспектів зумовлює актуальність теми дослідження та її практичну цінність.

В цьому зв’язку, метою дослідження є визначення напрямів корегування інвестиційної діяльності у вугільній промисловості з метою дотримання умов економічної безпеки.

Вугільна промисловість України відноситься до стратегічних галузей господарювання, оскільки є основою енергетичної незалежності держави. Підтвердженням цієї тези є перспективний план видобутку і споживання основних видів паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) в України, складений згідно з планом ЄС. Відповідно нього, частка вугілля як енергоресурсу за період 2000-2030 рр. зросте із 28,8% до 38,3% в структурі державного паливно-енергетичного балансу при скороченні частки споживання газу та ядерної енергії [1]. В той же час вугільна галузь є безумовним лідером по кількості і напруженню соціально-економічних проблем, серед яких найбільш гострими є: украй застарілий морально та фізично зношений шахтний фонд; хронічна нестача коштів (власних, державної підтримки, запозичень, недержавних інвестицій); неефективна система управління галуззю; низький рівень менеджменту на державному рівні тощо [2].

Розв’язання наведених проблем можливе шляхом активізації інвестиційного забезпечення галузі, що є досить значною проблемою при відсутності або нестачі власних коштів у підприємств та обмеженості бюджетного фінансування. В зв’язку з цим, особливої актуальності набувають питання удосконалення техніко-технологічного оновлення вугільної галузі через забезпечення економічної безпеки інвестиційного процесу на рівні галузі.

Головною метою економічної безпеки інвестиційної діяльності як категорії є забезпечення стійкого і максимально ефективного механізму реалізації інвестицій, що визначає захищеність і дотримання балансу інтересів окремих суб’єктів – учасників процесу інвестиційної діяльності в ході її реалізації. В зв’язку з цим, критерієм економічної безпеки інвестиційної діяльності є досягнення ефекту або кінцевої мети інвестиційної діяльності всіма учасниками інвестиційної діяльності в ході реалізації окремого інвестиційного проекту. Відповідно до існуючих програмних документів, пріоритетними заходами щодо стабілізації стану функціонування вугільної промисловості України виступають: підвищення ролі вугільної промисловості у забезпеченні енергетичної безпеки держави і сприянні розвитку вітчизняного металургійного комплексу; реформування відносин власності та удосконалення системи управління галуззю; удосконалення ринку вугільної продукції; фінансове оздоровлення підприємств вугільної промисловості; підвищення рівня безпеки та охорони праці шахтарів; розв’язання соціальних та екологічних проблем [3]. В свою чергу, інвестиції як засіб техніко-технологічного оновлення підприємств галузі можуть забезпечити подолання більшості проблем її функціонування та створити умови для подальшого розвитку у довгостроковій перспективі.

Аналіз статистичних даних свідчить про зростання обсягів інвестиційних ресурсів у вугільну промисловість Донецької області (рис. 1).

 

Таблиця1. Стан інвестиційного забезпечення вугільної промисловості

Донецької області [4]

Показники

Аналізований період

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Освоєно інвестицій у фактичних цінах, млн. грн.

750,4

999,6

1563,4

1654,9

1525,0

2170,9

3399,5

2262,6

У відсотках до загального обсягу по області

19,6

20,6

21,6

17,2

13,0

12,8

15,4

17,4

Аналіз інформації щодо напрямів залучення і джерел використання інвестиційних коштів за 2002-2008 рр. [4] дозволяють виявити наступні особливості інвестиційної діяльності в вугільній промисловості Донецької області: нестабільний характер, оскільки періоди збільшення обсягів вкладених коштів чергуються з періодами їх скорочення; переважними джерелами відтворення основного капіталу вугільних підприємств є власні кошти підприємств та організацій і кошти державного бюджету, при чому питома вага останніх в загальному обсязі інвестицій щорічно скорочується; основним напрямом використання інвестицій в вугільній промисловості є капітальні вкладення, при чому більша їх частина спрямована на придбання машин та обладнання для потреб вугледобувних підприємств та в меншому ступені – на капітальне будівництво; основним напрямом відтворювальних процесів вугледобувних підприємств в області є розширене відтворення виробничих потужностей, в першу чергу – технічне переоснащення і реконструкція діючих підприємств.

Виходячи з наведених умов та специфічних критеріальних показників, що відбивають ступінь стабілізації роботи вугільної галузі за рахунок вкладання інвестиційних ресурсів, проведено оцінку рівня економічної безпеки інвестиційного процесу. Результати оцінки рівня економічної безпеки інвестиційної діяльності на підприємствах вугільної промисловості Донецької області, проведені за допомогою наведеної методики сформували наступні результати щодо її рівня: 2003 – 4,16%; 2004 – 42,31%; 2005 – 41,67%; 2006 – 42,87%; 2007 – 44,3%; 2008 – 42,23%. Наведені значення відповідно до вербально-числової шкали Харінгтона свідчать, що рівень економічної безпеки інвестиційного процесу у вугільній промисловості Донецької області не можна вважати абсолютно ефективним, оскільки він відповідає зоні загрозливої небезпеки. У зв’язку з цим, виникає об’єктивна необхідність зміни тих параметрів інвестиційного механізму, що є обмежуючими і підтримки тих елементів, що є сприятливими. З цією метою доцільне використання процесів економіко-математичного моделювання економічних систем, що дозволять зрозуміти причинно-наслідкові зв’язки в економіці та обрати більш обґрунтоване управлінське рішення.

Для обробки даних на практиці використовуються визначений набір пакетів прикладних програм, серед яких значне місце займає BP_STAT (ППП). Даний ППП дозволяє проводити аналіз економічних даних у динаміці, виявляти і характеризувати основні тенденції розвитку досліджуваного процесу, що дають можливість відобразити його зміни в часі у вигляді деякої економіко-статистичної моделі. Результативним показником в цьому випадку виступатиме рівень економічної безпеки інвестиційної діяльності, як параметр, що в узагальнюючому вигляді характеризує ефективність досягнення інвестиційних завдань. Стандартизованими змінними виступатиме інформація про інвестиції в основний капітал підприємств вугільної промисловості Донецької області за 2003-2008 рр.

Проведений аналіз свідчить про те, що при виборі варіанту розподілу інвестицій слід враховувати мінімальні та максимальні значення всіх визначених груп характеристик інвестиційного процесу, що наочно представлені в табл. 2.

 

Таблиця 2. Обмежуючі та сприятливі чинники впливу на економічну безпеку інвестиційної діяльності вугільних підприємств Донецької області

Параметри інвестиційного процесу

Обмежуючі

Сприятливі

назва чинника впливу

ступінь впливу, %

назва чинника впливу

ступінь впливу, %

По джерелах фінансування інвестицій

кошти державного бюджету

93,3

власні кошти підприємств

18,9

По обсягах інвестицій за напрямами відтворення

підтримка діючих потужностей

58,8

будівництво нових (розширення діючих) об’єктів

15,1

По напрямкам (об’єктам) вкладення капітальних інвестицій

придбання інших матеріальних активів

60,4

витрати на капітальне будівництво

17,7

Відповідно до покладених в основу розрахунку параметрів та отриманих результатів дозволено зробити наступні висновки: досягнення високого рівня економічної безпеки інвестиційної діяльності повинне ґрунтуватися на максимізації застосовування власних коштів підприємств та організацій при залученні у разі необхідності кредитних і інвестиційних ресурсів та мінімізації коштів державного бюджету, як найбільш обмежуючому факторі; в сфері розміщення інвестиційних ресурсів важливим завданням поточного періоду є забезпечення капітальних ремонтів вугільних підприємств в повному обсязі та розширення діючих шахт або будівництво нових при обмеженні витрат інвестиційних ресурсів на технічне переоснащення або реконструкцію і придбання інших матеріальних активів.

Висновок. Відповідно до результатів проведеного дослідження, можна зробити висновок про необхідність корегування інвестиційної діяльності на підприємствах вугільної промисловості України з метою забезпечення найвищого рівня економічної безпеки їх функціонування та розвитку у перспективних періодах.

Список використаних джерел:

1.     Бараннік В.О. Аналіз паливно-енергетичного балансу країни з точки зору енергетичної незалежності / В.О. Бараннік // Стратегічна панорама. – 2004. – № 3. – С. 15-24.

2.     Енергетична стратегія України на період до 2030 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// eneco.com.ua

3.     Про затвердження Програми «Українське вугілля»: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2001. № 1205 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 38. – Ст. 1731.

4.     Інформація про капітальні інвестиції, інвестиції в основний капітал підприємств вугільної промисловості Донецької області за 2002-2008 рр.: Лист Державного комітету статистики України Головного управління статистики у Донецькій області №03/5-18/189 від 21.07.2009. – Донецьк, 2009. – 12 с.