Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины" (19-20 октября 2011 г.)

С тадник І. Р.

Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ РОЗВИТКУ

В умовах виходу України із глобальної фінансово-економічної кризи виникає необхідність перегляду наявних та формуванні нових стратегічних напрямів розвитку національної та регіональної економіки, що мали б передбачати збереження курсу на становлення інноваційної моделі розвитку. Актуальним завданням є вивчення нових форм і методів регулювання інвестиційних процесів у країні, які б відповідали переходу до інноваційного типу економічного зростання.

Поряд з механізмом податкової політики, важливою у стимулюванні інвестиційних процесів є політика у сфері державного управління видатками. У цьому контексті не останню роль відіграють місцеві бюджети розвитку. В Україні існує багато нерозв’язаних проблем бюджетів розвитку, як на стадії їх формування, так і на етапі здійснення видатків.

У багатьох країнах світу реалізується «концепція двох бюджетів», що передбачає розмежування видатків на споживання та на розвиток. Застосовуються різні інструменти, серед яких є бюджети розвитку, стабілізаційні та інвестиційні фонди, банки розвитку.

В Україні концепція двох бюджетів реалізується у формі бюджету розвитку, формування якого перебуває на стадії становлення. На місцевому рівні цей механізм більш-менш врегульований законодавством. Хоч він і є досить зрозумілим процедурно, і інституційно, на етапі реалізації даного механізму виникає багато проблем. Це свідчить про актуальність удосконалення механізму бюджету розвитку з огляду на необхідність підвищення видатків інноваційно-інвестиційного спрямування та підсилення ролі бюджету у формуванні стратегії прискореного економічного зростання.

Щодо формування місцевих бюджетів розвитку, то нове законодавство досить чітко визначає джерела його доходів. Відповідно до статті 71 Бюджетного кодексу України н адходження бюджету розвитку місцевих бюджетів включають [ 1 ]:

1)     єдиний податок;

2)     дивіденди, нараховані на акції господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно АРК, комунальна власність;

3)     плата за надання місцевих гарантій ;

4)     кошти від відчуження майна, що належить АРК, та майна, що перебуває в комунальній власності, кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них;

5)     90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної і комунальної;

6)     субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних програм;

7)     кошти від повернення кредитів, які надавалися з відповідного бюджету та відсотки, сплачені за користування ними;

8)     місцеві запозичення;

9)     кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням Верховної Ради АРК, відповідної місцевої ради.

Проблеми формування місцевих бюджетів розвитку:

·   Незважаючи на досить великий перелік надходжень, зазвичай найбільшу частку доходів місцевих бюджетів розвитку складають субвенції з інших бюджетів, доходи від відчуження майна та землі.

·   Порівняно зі старим бюджетним кодексом у новому зроблено спробу зміцнити бюджети розвитку місцевого самоврядування. Тобто тепер туди можна зараховувати частину податку на прибуток, якщо місцева рада проголосує за встановлення місцевої ставки (обласна – до 2%, міська, районна – до 3%). Теоретично це можливо, проте ця норма є досить неефективною і на практиці навряд чи буде реалізована, адже додаткові фіскальні навантаження з боку органів місцевого самоврядування отримають значний супротив з боку підприємств та населення загалом та спричинять нерівномірність економічної активності в різних регіонах.

·    У постанові Верховної Ради України «Про о сновні напрями бюджетної політики на 2011 рік» одним із пріоритетів бюджетної політики визначено збільшення інвестиційної складової частини місцевих бюджетів, зокрема, шляхом збільшення кількості джерел надходжень до бюджету розвитку. Поки що, як мінімум у новому бюджетному кодексі, суттєвих додаткових джерел находжень до місцевих бюджетів розвитку не встановлено.

·   Частка доходів місцевих бюджетів розвитку у загальній структурі доходів місцевих бюджетів у 2010 році становила всього 4,7%. Окрім цього, структура доходів перших у різних регіонах значно відрізняється. Так, у доходах бюджетів розвитку Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Луганської, Рівненської та Черкаської областях значно переважають кошти, одержані із загального фонду бюджету. У бюджеті розвитку м. Севастополя майже 80% доходів складали надходження від відчуження майна, а Херсонської та Київської областей більшу частину доходів склали надходження від продажу землі [2].

Проблеми видатків місцевих бюджетів розвитку:

·   Якщо розглядати бюджет розвитку як ту частину видатків бюджету, що спрямовується на капітальні інвестиції, то аналіз їх динаміки за 2006-2011 роки, а також їх частки у загальному обсязі інвестиції здійснених у економіку за конкретний рік (Табл.1), показує, що обсяги та частка місцевих бюджетів в загальному обсязі інвестицій дуже незначні, у 2006 – 2008 роках остання була на рівні 4,5%, суттєве її зниження відбулось на початку поточного року – до 2,26% .

Таблиця 1. Бюджет як джерело фінансування капітальних інвестицій в Україні у 2006-2011 роках.

Капітальні інвестицій

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

За рахунок:

Коштів місцевих бюджетів, млн. грн.

6 732

9 370

12 498

5 914

6 367

1 823,2

Коштів місцевих бюджетів, % від загального обсягу інвестицій

 

4,5

 

4,2

 

4,6

 

3,1

 

3,4

 

2,26

*за період січень-червень 2011 року

Джерело : Складено автором на основі даних Державного комітету статистики України (http://www.ukrstat.gov.ua)

·    У загальній структурі видатків місцевих бюджетів частка видатків бюджетів розвитку у 2010 році становила 2,3%, що на 0,7 п. п. менше ніж у 2009 році, та на 3,8 – ніж у 2008. Більше того, існує суттєва відмінність у обсягах видатків розвитку між регіонами. 17,8% видатків розвитку всіх місцевих бюджетів у 2010 році склали видатки розвитку м. Києва. Суттєво над іншими переважали видатки розвитку Запорізької та Одеської областей. Найнижчі видатки розвитку були у Кіровоградській, Тернопільській та Чернігівській областях [2] .

·    Відносно невелика частина всіх ви датків розвитку спрямована на капітальні вкладення, що є негативною тенденцією. Наприклад, бюджетом міста на 2011 рік у м. Києві заплановано здійснити видатки на капітальні вкладення лише у розмірі 33,8% від всіх надходжень до бюджетів розвитку, у м. Львові цей показник становить 15,3%.

У зарубіжних країнах в идатки бюджетів розвитку, або бюджету інвестицій, спрямовуються на капітальні вкладення, розвиток соціальної інфраструктури, придбання устаткування та сплату основної частини боргу місцевих органів влади. Доходи бюджетів розвитку формуються за рахунок банківських кредитів, муніципальних позик та інвестиційних субсидій, що надаються державною владою. Законодавством більшості зарубіжних країн заборонено використання доходів бюджетів розвитку на видатки поточних бюджетів.

Задля покращення ефективності місцевих бюджетів розвитку в першу чергу необхідне чітке законодавче регулювання, як щодо джерел надходження, так і щодо витрачання коштів з цих бюджетів. Окрім цього, необхідний перерозподіл коштів місцевих бюджетів (за допомогою одного з найбільших джерел надходжень – субвенцій) з метою елімінування нерівностей у економічному розвитку окремих регіонів, збільшення частки бюджетів розвитку у загальному обсязі загального та спеціального фондів місцевих бюджетів, а також збільшення витрат на капітальні вкладення з бюджетів розвитку.

На сучасному етапі розвитку українській державі необхідно формувати довгострокову стратегію соціально-економічного розвитку на основі пріоритетності інноваційно-інвестиційного типу економічного зростання. При цьому не останню роль повинні відігравати місцеві бюджети розвитку. Проте тут існує багато проблем, які потребують вирішення.

Список використаних джерел:

1. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – №50-51. – С. 572.

2. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2010 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http :// www . ibser . org . ua / UserFiles / File / Budget-Monitor /KV_IV_2010_Monitoring_ukr.pdf

3. Державний комітет статистки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

4. Запатріна І.В. Бюджет розвитку у контексті забезпечення економічного зростання в Україні [Електронний ресурс] / І.В. Запатріна. – Режим доступу: http :// www . ief . org . ua / Arjiv _ EP / Zapatrina 307. pdf

5. Косаревич О.П. Роль бюджету розвитку в соціально-економічному зростанні регіону [Електронний ресурс] / О.П. Косаревич. – Режим доступу: http :// www . nbuv . gov . ua / portal / Soc _ Gum / Aprer /2009_5_1/48. pdf

6. Постанова Верховної Ради України «Про основні напрями бюджетної політики на 2011 рік» // Відомості Верховної Ради України . – 2010.

7. Рішення Київської міської Ради «Про бюджет міста Києва на 2011 рік» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http :// search . ligazakon . ua / l _ doc 2. nsf / link 1/ MR 101593. html