Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины" (19-20 октября 2011 г.)

Харченко С.В.

КНЕУ імені В. Гетьмана, Черкаський державний бізнес-коледж, Україна

СТАНОВЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

У 2008-2010 роках короткострокове планування стає необхідністю для бізнесу, оскільки кризові явища порушують сценарії розвитку підприємств молокопереробного сектору, змушують реструктуризувати асортимент на користь традиційних продуктів. В умовах нестабільної економіки менеджмент надав перевагу оперативним антикризовим рішенням у площині тактичних напрямків розвитку підприємств. Поступово тактичне планування звільняє місце стратегічному з більш «далеким горизонтом бачення». На думку провідних аналітиків та експертів, 2011-2012 стануть роками повернення до довгострокових стратегій, що спрямовані на створення фінансово-економічних умов для модернізації та інноваційного розвитку підприємств.

За даними « Bain & Company » стратегічне планування протягом 10 останніх років залишається на першому місці в десятці найбільш корисних інструментів управління (його використовують 88% компаній у всьому світі). За результатами опитування газети « Бізнес» симпатії українських керівників в питанні найбільш актуальних бізнес-технологій співпали з симпатіями зарубіжних колег (цим інструментом користуються 78% вітчизняних компаній).

Аналіз особливостей становлення стратегічного підходу в управлінні діяльністю та розвитком молокопереробних підприємств дозволяє виділити декілька періодів. Більшість вітчизняних молокозаводів створювались до
1990 року в соціалістичний період з ідеологією гарантованого планового надходження сировини при відносній дешевизні енергоресурсів і робочої сили. У 80-х роках ХХ ст. в молочній галузі домінувала державна ідеологія крупного і дуже крупного виробництва з директивним управлінням «зверху» стосовно рішень різного роду: організаційних, технічних, фінансових. Інновації фінансувались зверху та вибірковим принципом. В середині підприємств (в технічній частині) поле інновацій віддавалось переважно раціоналізаторським пропозиціям. Така політико-економічна система в Радянському Союзі до кінця 80-х років ХХ ст. виявилась настільки не відповідною об’єктивним сучасним вимогам, що її руйнування було за історичними критеріями миттєвим. Однак, молокопродуктові підприємства, що створені на основі уявлень вчорашнього дня, не зникли з огляду на відсутність своєчасної заміни більш кращими.

Усвідомлений етап кардинальних технологічних змін в діяльності молокопереробних підприємств розпочався після 1996 року, коли виробники нарешті стали управляти власністю. Приватизаційні процеси стали відправною точкою розвитку вітчизняних підприємств, при цьому істотних позитивних результатів було отримано від приходу закордонних інвесторів та реалізації технологічної та інноваційної стратегій. Характерною рисою виробничої стратегії для багатьох крупних підприємств стало використання потужностей інших виробників (як одного із способів використання їх непропорційного розвитку). Таким чином, поступова концентрація молочного ринку в Україні починається з купівлі великими операторами районних заводів з метою збільшення ринкової ніші та для поглиблення спеціалізації. Найбільші обсяги переробки молока та виробництва молочної продукції характерні для Київської, Вінницької, Харківської, Черкаської, Запорізької та Житомирської областей, що пояснюється присутністю в цих регіонах найбільших виробничих потужностей.

В період 1997-2000 рр. лідери галузі здійснили докорінну реконструкцію обладнання. Згодом, у зв’язку з посиленням конкуренції, керівники зрозуміли, що стратегічний успіх полягає не тільки у виробництві якісної сучасної молочної продукції, але й умінні її продати. Тому починаючи з 2000 року молокопереробні підприємства активізують свою роботу у сфері маркетингу. З цього ж самого періоду, відчувши гострий дефіцит сировини, почалася активна робота зі створення сировинних зон (молочних ферм). Характерною особливістю стратегії реалізації продукції даного періоду було активне завоювання регіональних ринків за рахунок співробітництва з місцевими дистриб’юторами. Фокусування на зв’язках зі споживачами по регіонах забезпечується шляхом розмежування центрального та регіонального менеджменту завдяки реструктуризації існуючих бізнес-підрозділів. За даним принципом працюють найбільші підприємства в усьому світі.

Сучасний етап розвитку молокопродуктового ринку потребує від виробників нестандартних рішень стратегічного характеру, адже глобальні зміни в світовій економіці – це величезний стрес для будь-якого бізнесу і одночасно це і нові можливості. Можна говорити про своєрідність «генетичної особливості» вітчизняних молокопереробних підприємств, які працюють за принципами минулого століття. Посилення конкуренції із зарубіжними виробниками в зв’язку зі вступом України до СОТ у 2008 році стало стимулом для вітчизняних підприємств. Молокопереробна промисловість України об’єднує близько 270-280 заводів, однак реально діючих з них не більше 230. Значна частка підприємств працює збитково або ілюструють низьку прибутковість . У порівнянні з розвинутими державами вітчизняні підприємства витрачають значно більше теплової і електричної енергії, питної води, існує значне перевищення загальної чисельності заводського персоналу в декілька разів вище сучасних нормативів трудовитрат при гірших умовах праці, екологічні показники незадовільні. За таких умов власники повинні створювати всі необхідні умови для підвищення ефективності, що в свою чергу буде забезпечувати державну підтримку товаровиробників. Перспективи розвитку молокопереробної промисловості закладені також у подальшому розширенні асортиментної лінійки (випуску оригінальної продукції з наголосом на здоров’ї). Вдале проведення якісних перетворень у виробництві позитивно впливатиме на природній розвиток бізнесу, експорт вітчизняної продукції і чергові етапи його диверсифікації.

Активізація технологічних змін стратегій з використанням всієї повноти аналітичних розрахунків передбачає диференціацію стратегічних дій (техніко-технологічних, інституційних, маркетингових, інноваційних) та формування різних форм стратегічної лінії поведінки, що дозволить успішно освоювати нові сегменти ринку, створювати бар’єри для потенційних конкурентів.