Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины" (19-20 октября 2011 г.)

К.е.н .  Клєцова  Н.В.

Сумський національний аграрний університет, Україна

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ БІЛОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

На сучасному етапі розвитку економіки України іноземні інвестиції, залучені у вітчизняні підприємства, сприяють усуненню існуючих галузевих диспропорцій в підприємствах, стимулюють стабільний розвиток іноземної господарської діяльності та підвищення конкурентоспроможності продукції національних товаровиробників. Цей процес характеризується багатогранністю та складністю, тому що поєднує інтереси як вітчизняних, так і зарубіжних суб’єктів господарювання. У дослідженнях [1, с. 4; 2, с. 28–29] нами було обґрунтовано, що під сільськогосподарським підприємством з іноземними інвестиціями необхідно розуміти підприємство, у статутному фонді якого іноземна інвестиція складає від 1 до 99,99%, що утворено виключно у формі корпоративного підприємства за участю національного й іноземного учасників, а рівень управління, розподілу результатів та ризиків залежить від частки внесеного капіталу суб’єктів господарювання. При цьому до числа іноземних інвесторів належать не тільки юридичні особи, зареєстровані в інших державах, а й фізичні особи-іноземці, які не мають постійного місця проживання на території України.

За проведеними нами дослідженнями було встановлено, що 62% функціонуючих сільськогосподарських підприємств з іноземними інвестиціями Сумської області зробили наголос на тому, що ефективність успіху господарства напряму залежить від раціонального використання трудових ресурсів. Пояснити таку позицію можна тим, що сучасне сільськогосподарське підприємство характеризується не лише економічними активами, але й відповідною наявність трудового потенціалу. Так, розглянемо та проаналізуємо ефективність використання трудових ресурсів на сільськогосподарському підприємстві з іноземними інвестиціями Білопільського району Сумської області ТОВ “ Агріфас” за останні п’ять років (табл. 1).

 

Таблиця 1. Ефективність використання трудових ресурсів на ТОВ “ Агріфас ” Білопільського району Сумської області протягом 2006–2010 років

Показник

Роки

Відхилення 2010р. від 2006р.,

(+; -)

2006р.

2007р.

2008р.

2009р.

2010р.

Середньооблікова чисельність персоналу, осіб

70

77

63

85

42

-28

Прийнято протягом року працівників, осіб

8

18

25

2

10

+2

Вибуло протягом року працівників, осіб

1

32

3

45

5

+4

Кількість звільнених за власним бажанням та за порушення трудової дисципліни, осіб

1

29

3

35

4

+3

Коефіцієнт обороту з прийому персоналу

0,11

0,23

0,40

0,02

0,24

+0,12

Коефіцієнт обороту з вибуття персоналу

0,01

0,42

0,05

0,53

0,12

+0,10

Коефіцієнт плинності кадрів

0,01

0,38

0,05

0,41

0,10

+0,08

Коефіцієнт загального обороту кадрів

0,13

0,65

0,44

0,55

0,36

+0,23

Продуктивність праці 1 робіт­ника всього по товариству, грн.

1,25

1,06

101,01

88,34

442,89

+441,64

Відпрацьовано 1 робітником всього, днів

252

254

252

251

256

+4

Ефективність використання робочого часу, одиниць

0,88

0,89

0,88

0,88

0,90

+0,01

З проведених розрахунків у табл. 1, ми можемо говорити про те, що загальна чисельність персоналу кожного року змінювалась і як результат – протягом 2006–2010 рр. середньооблікова чисельність робітників знизилася на 28 осіб, а у 2009 році чисельність стрімко зросла, напевно через те, що у 2008 році були високі врожаї зернових і підприємство не встигало їх збирати. Так, не вистачало виробничого персоналу для збору, транспортування продукції, а заплановані високі збори на 2009 рік не виправдали себе і через високі витрати на утримання чисельного персоналу вже у 2010 році штат скоротився вдвічі. Проте скорочення чисельності робітників позитивно вплинуло на продуктивність праці 1 робітника по товариству загалом, і за досліджуваний період вона зросла на 441,64 грн. Така тенденція звичайно була зумовлена не лише стрімким зниженням середньооблікової чисельності робітників, а й значним збільшенням прибутків підприємства, що залежало від багатьох факторів. Зокрема, мало місце розширення ринків збуту і значне підвищення ціни на продукцію рослинництва. Як відомо, у 2010 році зернові, в основному пшениця, були високого класу і майже зернових низького класу, тобто фуражної і некласної пшениці не було.

Необхідно також відмітити, протягом 2006-2010 років на ТОВ “ Агріфас ” Білопільського району Сумської області вибуло 4 особи, з яких 3 робітника за власним бажанням та 1 – за порушення трудової дисципліни. Стосовно ефективності трудових ресурсів на підприємстві можна сказати, що загальний оборот кадрів на підприємстві збільшується з кожним роком і за період, взятий для розрахунку він збільшився на +0,23 одиниці, саме тут й спостерігається збільшення решти розрахованих коефіцієнтів, це і коефіцієнт обороту з прийому персоналу, що зріс на +0,12 одиниці, коефіцієнт обороту з вибуття -+0,10 тощо. Їх збільшення можна й пояснити й тим, що частина працівників знаходились в пенсійному віці, і, як наслідок – вийшли на пенсію, окремих працівників було звільнено через зменшення обсягів робіт та часткову автоматизацію виробництва на підприємстві.

На нашу думку, наступним етапом на сільськогосподарських підприємствах з іноземними інвестиціями Сумської області доцільним є акцентування уваги на мотивації праці, тобто необхідно визначити раціональне поєднання мотивів та стимулів матеріального і морального характеру. Тому що саме персонал у процесі праці й особливо після завершення певного циклу робіт та отримання кінцевих результатів має відчувати моральне задоволення від усвідомлення значущості для себе і для суспільства отриманих результатів.

Список використаних джерел:

1. Клєцова  Н.В. Шляхи вдосконалення розвитку іноземного інвестування сільськогосподарських підприємств в умовах ринку / Н.В.  Клєцова . – Суми: ВВП “Мрія”, 2009. – 40 с.

2. Клєцова  Н.В. Сутність та еволюція поняття спільного підприємства / Клєцова Н.В. // Вісник Сумського національного аграрного університету. – C ерія “Економіка та менеджмент”. – 2008. – № 7/1(29). – С. 26–30 .