Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины" (19-20 октября 2011 г.)

Лесько Ю.О.

Вінницький національний аграрний університет, Україна

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Виникнення, становлення та розвиток аудиторської діяльності в Україні зумовлені суттєвими змінами в національній економіці, її ринковому спрямуванні та необхідності незалежного контролю господарської діяльності підприємства недержавної форми власності на предмет підтвердження достовірності фінансових звітів, які надаються користувачам та зацікавленим сторонам. Тому в умовах ринкових відносин постає потреба у наданні суб’єктам підприємницької діяльності аудиторських послуг з метою висвітлення аудито­ ром висновку про те, чи відповідає фінансова звітність в усіх сут­тєвих аспектах інструкціям, які регламентують порядок підготов­ ки і подання фінансових звітів.

Дослідженню питань виникнення, становлення та розвитку аудиторської діяльності в Україні, а також проблемам її реалізації присвячені праці Ф.Ф. Бутинця , С.Ф. Голови, Г.М. Давидова, Т.Г. Калінської , Н.Г. Максименка, О.А. Петрик, В.С. Рудницького, В.Я. Сопко, В.Г. Швеця, Б.Ф Усача, Р. Адамса та ін.

Метою дослідження є оцінка стану розвитку аудиторської діяльності , виявлення проблем та недоліків реалізації аудиторської діяльності в Україні .

  Реалізація аудиторської діяльності є обов'язковою частиною цивілізованого функціонування ринкової економіки кожної країни. Як у світовій практиці, так і в Україні здійснення аудиторської діяльності набуло значного поширення. Основною передумовою аудиту є взаємна зацікавленість підприємства (фірми) в особі його власників (акціонерів) та самого аудитора в забезпеченні реальності та достовірності обліку і звітності.

  Аудиторська діяльність – підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг [1].

На реалізацію аудиторської діяльності впливають різні зовнішні фактори, такі як: стан національної економіки; політична ситуація у державі; вибір її зовнішнього вектору розвитку; рівень корупції та тіньової економіки; зміни в законодавстві; інфляційні процеси; нерівномірність розвитку економіки у регіонах; рівень економічної культури та ін.

В Україні здійснення аудиторської діяльності регулюється Аудиторською палатою України, яка створюється і функціонує як незалежний самостійний орган і є юридичною особою, що вирішує важливі питання у сфері методологічного й організаційного управління аудитом в Україні [3].

Для визначення оцінки стану розвитку ринку аудиторських послуг доцільно порівняти показники надані АПУ за 2008-2010 роки з метою проведення аналізу кількості наданих послуг, їх вартості та доходів суб’єктів аудиту (табл. 1).

Таблиця 1. Динаміка основник показників аудиторської діяльності в Україні у 2008-2010 рр. [2]

Показники

Роки

Абсолютне відхилення

Темп приросту

2008

2009

2010

2009

2010

2009

2010

Кількість наданих звітів до АПУ, одиниць

2307

2272

2048

-35

-224

98

90

Кількість замовлень, одиниць

73147

60229

56471

-12918

-3758

82

93

Фактичний обсяг наданих послуг, млн. грн.

1116,7

1280,2

1213,1

-163,5

-67,1

114

94

Середня вартість одного замовлення, тис. грн.

15,3

21,3

21,5

6

0,2

139

100

Кількість замовлень на одного суб’єкта аудиту, одиниць

31,7

26,5

27,6

5,2

1,1

83

104

Середній дохід на одного суб’єкта аудиту, тис. грн.

484,1

563,5

592,3

79,4

28,8

116

105

Як видно з табл. 1, протягом 2008-2010 рр. спостерігається зменшення кількості наданих звітів до АПУ. Так, у 2009 році спад склав 2 %, а у 2010 р. – вже 10 %. У 2010 році порівняно з 2008 роком відбулося зменшення кількості замовлень: у 2008 р. кількість замовлень становила 73147 од., у 2009 р. – 60229 од., у 2010 р. – 56471 од. Щодо фактичного обсягу наданих послуг, то даний показник характеризується зростанням і найбільше його значення становило у 2009 р. – 1280,2 млн. грн. Також, слід зазначити, незважаючи на зменшення кількості замовлень, середня вартість одного замовлення з року в рік зростає і в 2009 р. зросла на 6 тис. грн. або на 39 %.

Проте незважаючи на позитивні моменти у розвитку ринку аудиторських послуг існують проблеми щодо надання аудиторських послуг:

- недосконалі законодавча база, немає методики оцінки розмірів збитку користувачів від не якісного аудиту;

- не створено методів та форм надання аудиторських послуг, які притаманній національній економіці нашої держави, натомість запозичення із держав з високим рівнем розвитку економіки;

- низька якість аудиторських послуг;

- недостатня кількість висококваліфікованих аудиторів;

- відсутність системи страхування ризиків аудиторської діяльності та механізму формування відповідних страхових резервів аудиторськими фірмами [4];

- необізнаність суб’єктів підприємницької діяльності щодо необхідності та доцільності замовлення аудиторських послуг.

Хоча й існують проблеми реалізації аудиторської діяльності в Україні, проте ринок аудиторських послуг розвивається швидкими темпами. Вирішення зазначених проблем сприятиме подальшому впровадженню аудиторської професії в господарську практику і формуванню у громадськості впевненості у високій професійній майстерності аудиторів.

Список використаних джерел:

1. Закон України “ Про аудиторську діяльність ” від 22 квітня 1993 року №3125–ХII зі змін. та доп . [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http :// zakon . rada . gov . ua / cgi - bin / laws / main . cgi ? nreg =3125-12

2. Інформація щодо загального обсягу послуг, наданих суб’єктами аудиторської діяльності за підсумками обробки звітах даних за 2008-2010 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.apu.com.ua/content.php?lang=ukr&c=page.php&id=17&lang=ukr

3. Калінська Т.А. Сучасний стан і проблеми вітчизняного аудиту [Електронний ресурс] / Т.А. Калінська . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Biznes/2010_3/2010/03/100318.pdf

4. Максименко Н.Г. Проблеми розвитку аудиторської діяльності в Україні [Електронний ресурс] / Н.Г. Максименко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/AVPCh/En/2009_49/Macsimenko%20N.G..pdf