Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины" (19-20 октября 2011 г.)

Лук'янова О.Ю.

Інститут економіки та управління Кримського гуманітарного університету, Україна

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВНИЦТВА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

На даний час при становленні й розвитку економіки України є актуальним рішення питань удосконалювання підприємницької діяльності, зокрема, таких її елементів, як маркетинг, облік , аудит , консалтинг, а також розробка стратегій підприємств на основі адекватних сучасним умовам підходів. Таким підходом є процесно-орієнтований підхід, який сприятливо впливає на нові відповідні напрямки розвитку економіки, він є важливим і під час обговорення регіональних, галузевих і мікроекономічних аспектів трансформаційних змін економіки України, допомагає вчасно й коректно відреагувати на геоекономічні й геополітичні виклики, сприймати інтеграційні перспективи України. Знання й застосування підходу необхідно й під час обговорення перепідготовки й професійної адаптації фахівців у галузі економіки та менеджменту.

Необхідно позитивно відзначити, що в останні роки Україна входить до кола учасників Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво [1;   2] та залучена до спільних дій, спрямованих на встановлення й поглиблення економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних і інших відносин між територіальними громадами, їхніми представницькими органами, місцевими органами виконавчої влади України, відповідальними органами влади інших держав у границях компетенції за їхнім національним законодавством. На її території працюють єврорегіони: «Буг», «Карпатський єврорегіон», «Нижній Дунай», «Верхній Прут», «Дніпро», «Слобожанщина», «Ярославівна», «Чорноморський єврорегіон», «Донбас». Економічна взаємодія в них має бути організованою за кластерним типом. Однак функціонування організаційних одиниць в транскордонных кластерах зіштовхується з певними складнощами та розбіжностями у функціонуванні.

Для взаємодії підприємств транскордонных кластерів на сучасному етапі в умовах прикордонного співробітництва необхідна загальна база для побудови їхньої економічної взаємодії (що також стосується й підприємств не залучених ще до кластерної взаємодію). Одним з елементів такої основи має бути процесний підхід, використання якого регламентується стандартом ISO   9001:2008. Даний стандарт є базовим при проектуванні діяльності підприємств, якщо вони бажають здійснювати свою діяльність і надавати товари на території єврорегіону.

Впроваджуючи процесно-орієнтований менеджмент у діяльність підприємств будівництва для проведення вдосконалювання бізнес-процесів треба мати необхідні критерії, згідно яким можна запланувати 'To-Be'-ситуацію системи й оцінити 'As-Is'-стан . Відповідно до сучасної економічної ситуації ці критерії повинні бути BSC-орієнтованими [6]. Таким критерієм має бути ознака, на підставі якого формується оцінка якості економічного об'єкта, процесу, вимірник такої оцінки. Економічним критерієм є економічний показник, що характеризує якість прийнятого рішення та використовується для порівняння й оцінки ефективності, у цьому випадку – удосконалювання бізнес-процесів підприємства будівництва відповідно до вимог BSC. Критерій стану 'То-Ве' буде критерієм оптимальності. Критерій оптимальності є кількісним або порядковим показником, що виражає граничну міру економічного ефекту прийнятого рішення для порівняльної оцінки можливих альтернатив і вибору найкращої [5]. Удосконалювання бізнес-процесів має прагнути оптимізації, що визначається як вибір оптимального варіанта з безлічі можливих. Оптимуму відповідає найвищий результат при даних витратах ресурсів або досягнення заданого результату при мінімальних ресурсних витратах [3].

На підставі наведеного вище, критеріями вдосконалювання бізнес-процесів підприємства будівництва відповідно до вимог BSC стануть стратегічні цілі BSC, у які будуть включене найменування критерію (вимірника ефективності) (ключові показники, операційні показники), їхні оцінні значення ( 'As-Is' , 'То-Ве' ). При формуванні розширених критеріїв, для підприємства будівництва туди також мають входити бачення ( vision ), місія, перспективи BSC, найменування стратегічних областей, проектів і програм розвитку, яким відповідають бізнес-процеси, зазначена приналежність до аналітичних блоків критеріїв [4], власники бізнес-процесів і інтегральна оцінка [6]. Дані, сформовані за такою формою, дозволять урахувати більшу частину нюансів при реструктуризації бізнес-процесів підприємства, також обмеженість його ресурсів і вимоги BSC, правильно їх спрямувати до досягнення мети, задати їм необхідні 'То-Ве' значення, оцінити 'As-Is' стан. Така форма буде зручна для роботи топ-менеджерів і дасть можливість побачити діяльність підприємства у вигляді прозорої BSC-орієнтованої структури, чітко представити бачення, місію підприємства, стратегічні цілі, виміряти їх і вибудувати послідовні кроки по їхньому досягненню. Для роботи менеджерів середнього й нижнього рівнів і працівників подібна інформація має бути декомпозована й містити вказівку, яку роль грає їхня частина роботи в досягненні загальної мети, які дії та зусилля для цього потрібні. Перехід від місії до формування стратегічних цілей по перспективах BSC іде послідовно від фінансової перспективи, до задоволення споживачів, внутрішнім процесам, навчанню й розвитку працівників.

Баченням може бути твердження – «Стати найбільш пізнаваним, як стале надійне прогресивне підприємство-партнер у будівництві протягом 4-7 років», місією – «Продавати високоякісні продукти та надавати послуги у будівництві за сучасними стандартами, забезпечувати об'єктивною інформацією». Деякими BSC-критеріями удосконалювання бізнес-процесів підприємства будівництва можуть бути для перспектив: фінансової: 3% скорочення витрат виробництва (проекти: ISO 9001:2008, РОМЕ ); задоволення споживачів: розвиток нового ринкового партнерства (програми: CR менеджменту, виходу на євроринок, інформаційних систем і технологій, системи виробництва продукції на основі ВР); внутрішніх процесів: розширення поширення інформації (програма: інформаційних систем і технологій); розвиток персоналу : поліпшення лідерських якостей у бізнесі будівництва (програма: навчання).

Прикладом стратегічних цілей, ключових показників і програм для підприємства будівництва може бути зв’язок: стратегічна мета – «Максимальний прибуток від вкладеного капіталу» – ключовий показник – «Рентабельність вкладеного капіталу», його оцінка 'AS-IS' – 8%, 'TO-BE' – 12%, програми – ISO 9001:2008, РОМЕ ); далі, відповідно: «Збереження споживчої бази ( ПБ )» – «Рейтингова оцінка збереження ПБ » – 63% – 68% – CR менеджмент; «Продуктивність використання ресурсів» – «Індикатор продуктивності використання ресурсів» – 72% – 78% – ISO 9001:2008, РОМЕ ; «Задоволеність працівників» – «Рейтингова оцінка збереження працівників» – 76% – 79% – ISO 9001:2008, РОМЕ . Стратегічна карта BSC може бути представлена й графічно, із вказівкою зв'язків між стратегічними цілями, що допомагає візуально показати ситуацію досягнення цілей підприємства.

Фрагмент приклада карти BSC у декомпозиції для нижнього рівня менеджменту для підприємства будівництва може бути наступним: найменування критерію: ключові показники: 1) точність попередньої оцінки постачальників, 2) ефективність попередньої роботи з постачальниками; операційні показники: а) комерційна оцінка постачальника (балів), б) виробнича оцінка постачальника (балів), в) рівень виконання попередніх домовленостей (балів); найменування бізнес-процесу: робота з постачальниками по договорам; власник бізнес-процесу: фахівець тендерного відділу; найменування документа-регламенту: попередня робота з постачальниками.

Розроблена система критеріїв удосконалювання бізнес-процесів підприємства будівництва відповідно до вимог BSC дозволить реструктуризовати його бізнес-процеси згідно чітким цільовим орієнтирам, що стане базисом для розробки й впровадження ISO 9001:2008 та виходу підприємства на євроринок.

Проведене дослідження по впровадженню даної системи на підприємствах будівництва показало пряму залежність у позитивній зміні цільової функції діяльності підприємства від застосування процесного підходу у його діяльності. Результати даної публикації можуть бути корисні фахівцям регіональних органів, що працюють у напрямку обґрунтування, розробки й впровадження проектів процесно-орієнтованого менеджменту, а також студентам економічних спеціальностей українських вузів.

Список використаних джерел:

1. Про приєднання України до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями: постанова ВР України / Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №36. – Ст.370. (Із змінами, внесеними згідно із Законом № 1879-IV (1879-15) від 24.06.2004).

2. Про схвалення Концепції Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua

3.     Борисов А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов – М.: Книжный мир, 2003. – 895 с .

4. Вечеров В.Т. Выбор и обоснование критериев оценки состояния бизнес-процессов предприятия при совершенствовании его менеджмента / В.Т.   Вечеров, Ю.С. Булеев, Е.Ю. Лукьянова // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та арх ітектури. – Д., 2008. – №1-2. – С.93 -95.

5. Критерий оптимальности / С ловарь бизнес-терминов [Электронный ресурс] . – Режим доступа: – http://www.dic.academic.ru

6. Лук'янова О.Ю. Формування математично-формалізованого підходу до рішення завдання впровадження проекту процесно-орієнтованого менеджменту (для підприємств будівництва) / О.Ю.Лук'янова // Вісник Донецького національного університету. Серія В «Економіка та право». – Донецьк, 2011. – Спецвипуск. – Т.2. – С.320-323.