Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины" (19-20 октября 2011 г.)

К.е.н . Романчук А.Л.

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна

СТРАТЕГІЧНИЙ ОБЛІК: РЕАЛЬНІСТЬ ЧИ ХИМЕРА

Починаючи з 70-х років ХХ століття в наукових колах з’явилась нова тема для обговорення – виникнення та необхідність стратегічного обліку. Беззаперечно коло обов’язків та функцій облікової системи із динамічними змінами економічного середовища функціонування суб’єктів господарювання постійно розширюється. Однак чи варто до облікових підсистем відносити стратегічно направлену аналітичну діяльність?

На сьогоднішній день немає єдиного та однозначного визначення поняття «стратегічний облік», про що свідчать досліджені наукові джерела (табл.1).

Із наведених визначень видно, що більшість вчених визнає стратегічний облік складовою управлінського, пояснюючи відсутністю чіткого регламентування методики та спрямованістю виключно на внутрішнього користувача. Однак інформація, що обробляється даним «обліком», носить зовнішню орієнтацію – конкуренти, ринки збуту і т.д.

Перш ніж називати діяльність, спрямовану на обчислення системи прогнозних показників для стратегічного управління, обліком доречно згадати, що ж таке «облік». Облік – процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Жодне із зазначених визначень в табл.1. не містить даного переліку, окрім напрямку використання вихідної інформації – для прийняття стратегічних управлінських рішень. Слід нагадати, що формування інформаційної бази це не тільки прерогатива облікової функції. Значна частка управлінських рішень приймаються за результатами аналізу, який має широку і розгалужену класифікацію.

В зарубіжних джерелах стратегічний облік розглядають як напрямок фінансового менеджменту, інформаційною базою якого є фінансова звітність і бюджети, складені на перспективу. Тобто, певною мірою можна відстежити зв'язок із обліковою системою, але тільки обліком тут не обмежується.

 

Таблиця 1. Визначення «стратегічного аналізу» в працях науковців

Автор

Визначення сутності

Зауваження

Б. Райан

[ 5, с.38 ]

Стратегічний облік – це певне поєднання управлінського обліку з системами фінансової звітності, зорієнтоване на прийняття стратегічних рішень.

В своїй праці вчений застосовує і іншу назва стратегічного обліку – фінансовий менеджмент.

Атамас П.Й.

[ 1, с.387 ]

Стратегічний управлінський облік повинен зосередитися на зовнішніх факторах (таких як прибутковість конкурентів, частка на ринку і т. ін.), тоді як для традиційного обліку характерна зосередженість на внутрішніх процесах і явищах

Автор робить акцент на систематизації виключно зовнішніх інформаційних потоків, де саме підприємство залишається поза увагою

Голов С.Ф.

[2, с. 508].

Стратегічний управлінський облік ( Strategic Managerial Accounting ) – це система управлінського обліку, спрямована на прийняття стратегічних управлінських рішень

Не розкрито сутність процедурного апарату стратегічного обліку, а вказано тільки призначення

Іннес Дж.

[6, с. 632]. Купер і Каплан

[7, с. 96].

Стратегічний управлінський облік – засіб для забезпечення інформацією, що необхідна для прийняття стратегічних рішень в організації.

  Уорд Кит

[3, с. 85].

Стратегічний управлінський облік повинен відображати відносні фінансові результати, досягнуті бізнесом по відношенню з конкурентами, постачальниками і, можливо, споживачами

Визначення відносних фінансових результатів підприємства порівняно із контрагентами передбачає виконання ряд аналітичних процедур, що є прерогативою аналізу, а не облікової системи

Сіммондс К.

  [8, с. 26].

Стратегічний управлінський облік – це спосіб надання і аналізу даних управлінського обліку про бізнес конкурентів, які використовуються для моніторингу і розвитку стратегії підприємства

Акцент робиться саме на аналізі, а не обліку (реєстрації та систематизації даних), власного бізнесу та бізнесу суперників в стратегічних цілях

Бромвіч М.

[9, с. 27].

Стратегічний управлінський облік надає і аналізує фінансову інформацію про ринки (на яких фірма реалізує свої продукти), витрати конкурентів, структуру витрат і моніторинг стратегії підприємства та стратегій конкурентів на цих ринках

Основне завдання стратегічного обліку – це моделювання діяльності підприємств з урахуванням досягнутих та очікуваних показників і розроблення основних параметрів діяльності на тривалу перспективу. Аналогічне завдання визначене і для контролінгу , який згідно з твердженням М. Пушкаря, «орієнтується на досягнення мети підприємства, … складає прогнозні звіти про прибути та баланси, визначає відхилення між фактичними і прогнозованими показниками [4, с. 281-282].

Отже, питання стосовно складових системи обліку, доцільності включення в неї стратегічного обліку, потребують подальшого дослідження з метою уточнення сутності, сфери застосування і перспектив розвитку. Разом із тим потрібно таке вивчення проводити з урахуванням потреб практики, оскільки навіть найкращі теоретичні розробки, які не орієнтовані на практичне використання, не можуть вважатися доцільними і правильними. Крім того, «сліпе» наслідування зарубіжного досвіду, без власних наукових досліджень, врахування вітчизняних наукових доробок та практики, не дозволить побудувати дієву та ефективну систему обліку.

Список використаних джерел:

1.    Атамас П.Й. Управлінський обл ік : н авч . посіб . / П.Й. Атамас . – К.: Центр навчальної літератури , 2006. – 440 с .

2.    Голов С.Ф. Управлінський обл ік : п ідруч . / С.Ф. Голов . – К.: Лібра , 2003. – 704 с .

3.    Кит Уорд . Стратегический управленческий учёт / У. Кит. – М.: ЗАО « Олимп-Бизнес », 2002. – 448 с.

4.    Пушкар М.С. Креативний облік: монографія / М.С. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2006. – 334с.

5.    Райан Б. Стратегический учет для руководителя / под ред. В.А. Микрюкова ; пер. с англ. – М.: Аудит: ЮНИТИ, 1998. – 616 с.

6.    Innes J . Strategic Management accounting , in tones , J ( ed .). – Handbook of Management accounting , Gee , Ch . 2. – 1998. – 96 8 p.

7.    Cooper R. Measure costs right: make the right decisions / R. Cooper , R.S. Kaplan // Harvard Business Review . – 1988. – September/October – P . 96-103.

8.    Simmonds K. Strategic management accounting / K . Simmonds // Management accounting . – 1981. – № 59(4). P. 26-29 .

9.    Bromwich M . The case for strategic management accounting: the role of accounting information for strategy in competitive markets / M . Bromwich // Accounting . Organisation and Society . – 1990 . – № 1. P. 27-46 .