Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины" (19-20 октября 2011 г.)

К.е.н. Сардак О.В.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського, Україна

ДІАГНОСТИКА ЧИННИКІВ ВИБОРУ ПІДПРИЄМСТВА-РОБОТОДАВЦЯ КАНДИДАТАМИ НА ВАКАНСІЇ

  В умовах ринкової економіки процедура вибору кандидатами на вакансії підприємства-роботодавця є у достатній мірі змістовною і комплексною. Вона підлягає впливу різноманітних чинників, які по-різному впливають на прийняття рішення щодо працевлаштування різними категоріями спошукачів. При цьому перед підприємствами виникають актуальні завдання щодо: виявлення тих чинників, які сприятимуть залученню найбільш кваліфікованого персоналу, забезпечення інтересу кандидатів до даних чинників, а також їх об’єктивної діагностики. Таким чином, особливої значущості в сучасних умовах набувають питання, що пов’язані із визначенням та діагностикою чинників вибору підприємства-роботодавця спошукачами робочих місць.

Проведені дослідження дозволили виявити основні чинники вибору підприємства-роботодавця кандидатами на вакансії, діагностику яких доцільно здійснювати у розрізі таких груп (табл. 1):

- чинники, що пов’язані із діяльністю підприємства на ринку ( сфера і напрямки діяльності підприємства, тривалість діяльності підприємства на ринку, конкурентна позиція підприємства на ринку, імідж підприємства-роботодавця, налагодженість міжнародних зв’язків );

- чинники, що визначаються організаційними особливостями ( форма власності, розмір підприємства, місцерозташування підприємства, моральність та відповідальність підприємства в сфері бізнесу, кількісний і якісний склад персоналу підприємства, ефективність бізнес-процесів, система управління, стиль керівництва, корпоративна культура );

- чинники, що пов’язані із специфікою і змістом професії, роботи (характер і зміст роботи, умови роботи, престижність посади, можливості для самореалізації, варіабельність (гнучкий графік роботи, стиль одягу і т.д.), можливість забезпечити баланс між особистими і професійними цілями );

- чинники, що пов’язані з мотивацією праці (система оплати і стимулювання праці, соціальний пакет );

- чинники, що пов’язані із соціальними аспектами (соціальна політика підприємства, статус в колективі, морально-психологічний клімат у колективі, командний стиль роботи, налагодженість внутрішніх і зовнішніх комунікацій, зворотного зв'язку) ;

- чинники, що визначаються перспективами розвитку у підприємстві ( інноваційний характер діяльності підприємства, прогресивність керівництва, можливості кар’єрного просування, можливості для професійного і особистісного розвитку, стимулювання розвитку персоналу ).

 

Таблиця 1. Основні чинники вибору підприємства-роботодавця кандидатами на вакансії

№ з/п

Чинники вибору підприємства-роботодавця

1. Чинники, що пов’язані із діяльністю підприємства на ринку

1.1.

Сфера і напрямки діяльності підприємства

1.2.

Тривалість діяльності підприємства на ринку

1.3.

Конкурентна позиція підприємства на ринку

1.4.

Імідж підприємства-роботодавця

1.5.

Налагодженість міжнародних зв’язків

2. Чинники, що визначаються організаційними особливостями

2.1.

Форма власності підприємства

2.2.

Розмір підприємства

2.3.

Місцерозташування підприємства

2.4.

Моральність та відповідальність підприємства в сфері бізнесу

2.5.

Кількісний і якісний склад персоналу підприємства

2.6.

Ефективність бізнес-процесів

2.7.

Система управління

2.8.

Стиль керівництва

2.9.

Корпоративна культура

3. Чинники, що пов’язані із специфікою і змістом професії, роботи

3.1.

Характер і зміст роботи

3.2.

Умови роботи

3.3.

Престижність посади

3.4.

Можливості для самореалізації

3.5.

Варіабельність (гнучкий графік роботи, стиль одягу і т.д.)

3.6.

Можливість забезпечити баланс між роботою і особистим життям

4. Чинники, що пов’язані з мотивацією праці

4.1.

Система оплати і стимулювання праці

4.2.

Соціальний пакет

4.3.

Нематеріальна мотивація

5. Чинники, що пов’язані із соціальними аспектами

5.1.

Соціальна політика підприємства

5.2

Статус в колективі

5.3.

Морально-психологічний клімат у колективі

5.4.

Згуртованість колективу

5.5.

Командний стиль роботи

5.6.

Налагодженість внутрішніх і зовнішніх комунікацій, зворотного зв'язку

6. Чинники, що визначаються перспективами розвитку у підприємстві

6.1.

Інноваційний характер діяльності підприємства

6.2.

Прогресивність керівництва

6.3.

Можливості кар’єрного просування

6.4.

Можливості для професійного і особистісного розвитку

6.5.

Стимулювання розвитку персоналу

  Певне співвідношення чинників вибору підприємства-роботодавця обумовлює подальшу організаційну поведінку працівників у підприємстві, спрямованість діяльності і дозволяє ідентифікувати настанови і мотиви їхньої професійної поведінки. У зв’язку з цим підприємствам доцільно проводити діагностику чинників вибору підприємства-роботодавця кандидатами на вакансії, прогнозування їх організаційної поведінки з метою прийняття обґрунтованого рішення щодо наймання персоналу на роботу.

Список використаних джерел:

1.   Бэрроу С.   Бренд работодателя. Лучшее из бренд-менеджмента – в работу с кадрами / С. Бэрроу , Р. Мосли . – М.: ООО «Группа ИДТ», 2007. – 195 с .

2.   Бруковская О. HR-бренд. 5 шагов к успеху вашей компании / О. Бруковская , Н. Осовицкая . – СПб.: Питер, 2011. – 272 с .