Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины" (19-20 октября 2011 г.)

К.т.н . Судакова О.І., Судакова Д.А.

Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ, Україна

ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА РІТЕЙЛУ

В умовах світової економічної інтеграції важлива роль належить торгівлі, сфері обігу. Вона є невід'ємним складником розвитку економічних відносин. Торгівля – одна з провідних галузей економіки, на неї у всьому світі покладається величезна роль, роздрібна торгівля – крайня ланка дистрибуції, яка спілкується з мільйонами кінцевих споживачів. В умовах фінансово-економічної кризи торгівля – це не просто бізнес. Це найважливіша частина національної системи життєзабезпечення. Від ситуації у вітчизняному рітейлі залежить задоволення першочергових потреб десятків мільйонів українців.

Розвиток вітчизняної роздрібної торгівлі в Україні відбувається набагато швидшими темпами, ніж у країнах Західної Європи і США, оскільки, з одного боку, перехід на сучасні форми торгівлі в країні стався набагато пізніше і Україна має можливість використовувати для побудови і розвитку роздрібних мереж набутий зарубіжний досвід, а з іншого, – не конкурентоспроможність традиційних форм, призвела до спустошення роздрібного ринку, що донедавна на тлі зростаючої купівельної спроможності населення зажадало швидкого заповнення утвореного дефіциту. Вибір форми роздрібної торгівлі (побудова роздрібних мереж нових для України форматів: супермаркетів, гіпермаркетів , cash & carri , дискаунтерів і магазинів біля дому) визначається її потенційною конкурентоспроможністю, заснованою, знову ж таки, на світовому досвіді. У цьому контексті важливим є питання забезпечення економічної безпеки підприємств рітейлу .

Термін " рітейл " – досить новий у лексиконі вітчизняних економістів і практиків. З поняттям рітейл пов'язані поняття " рітейлінг ", " рітейлер ", " рітейл парк", "підприємство рітейлу ", "мережа рітейлу ". У перекладі з англійської мови " рітейл " – це "роздрібна торгівля". До початку світової фінансово-економічної кризи рітейлінгові мережі позиціонувались як суперечливий ринок, що бурхливо розвивався. Насамперед, піднесення переживала вся світова індустрія роздрібної торгівлі. Росли мережі магазинів, загострювалась і без того досить сильна конкуренція.

Сьогодні в Україні, незважаючи на відсутність єдиної класифікації у сфері рітейлу , існує велика кількість форматів магазинів самообслуговування, кожен з яких має свої ознаки: площа, місце розташування з урахуванням досяжності, асортиментна і цінова політика, пропускна здатність магазина, організація обслуговування покупців тощо. На сьогодні виокремлюють 4 основних формати підприємств рітейлу : D І Y , дискаунтер , супермаркет, гіпермаркет [1]. Деколи окремо виділяють формат " cash & carri " та "магазин біля дому".

Головною особливістю підприємств рітейлу є наявність мережі підприємств. Всі підприємства мережі рітейлу мають спільні ознаки (формат підприємства, загальна площа магазину, відсоток торговельної площі до складських приміщень, кількість працівників тощо). Поняття "торговельна мережа" [2] охоплює два і більше торговельних об'єктів, таких, що належать одній компанії і що мають загальне комерційне призначення.

Для забезпечення економічної безпеки потрібно передбачити всі загрози, які можуть завдати збитку діяльності підприємства рітейлу . Аналіз літератури, присвячений цій проблематиці, дає підставу зробити висновок, що не існує єдиної класифікації загроз. Найчастіше автори виокремлюють лише внутрішні і зовнішні загрози, при цьому не наводять конкретної класифікації.

Для визначення економічної безпеки підприємства рітейлу повинні використовувати систему показників (індикаторів) економічної безпеки, що показує рівень забезпечення економічної безпеки на підприємстві рітейлу . Враховуючи економічні інтереси і загрози економічній безпеці підприємства рітейлу , потрібно здійснювати аналіз економічної безпеки підприємства і її кількісну оцінку з метою раннього виявлення несприятливих тенденцій, що закріпилися в діяльності підприємства рітейлу .

Забезпечення економічної безпеки підприємства рітейлу передбачає виділення, аналіз і оцінку існуючих загроз за кожним із функціональних складників і розроблення на їх основі системи протидіючих заходів, що попереджають початок негативних явищ у діяльності підприємства. Система оцінки та аналізу економічної безпеки охоплює сукупність послідовних, взаємозв'язаних між собою блоків, етапів діяльності, систематизованих і пристосованих до цих завдань методик, методів, моделей, що дають змогу виявити, оцінити і зменшити дію господарських ризиків до прийнятного рівня з мінімальними затратами корпоративних ресурсів.

Потреба постійного дотримання економічної безпеки зумовлена об'єктивно наявним для кожного суб'єкта господарювання завданням забезпечення стабільності функціонування та досягнення головних цілей своєї діяльності. Рівень економічної безпеки підприємства рітейлу залежить від того, наскільки ефективно її керівництво і спеціалісти (менеджери) будуть спроможні уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних складників зовнішнього і внутрішнього середовища. Джерелами негативних впливів на економічну безпеку підприємства рітейлу можуть бути:

1)     свідомі чи несвідомі дії окремих посадових осіб і суб'єктів господарювання (органів державної влади, міжнародних організацій, підприємств (організацій)- конкурентів);

2) збіг об'єктивних обставин (стан фінансової кон'юнктури на ринках пев ного підприємства, наукові відкриття та технологічні розробки, форс-ма жорні обставини тощо). Залежно від суб'єктної обумовленості негативні впливи на економічну безпеку можуть мати об'єктивний і суб'єктивний характер. Об'єктивними вважають такі негативні впливи, які виникають не з вини конкретного підприємства або його окремих працівників. Суб'єктивні впливи мають місце внаслідок неефективної роботи підприємства загалом або окремих його працівників (передусім керівників і функціональних менеджерів).

Список використаних джерел :

1.     Форматы ритейла [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http :// www . torgrus . com

2.     Чиновники ограни чат развитие сетей [ Электронный ресурс]. – Режим доступу: http :// www . lenta . ru / news /2009/07/17/ ге t аі1