Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины" (19-20 октября 2011 г.)

Д.е.н . Тарасюк М.В.

Київський національний торговельно-економічний університет, Україна

БЮДЖЕТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА ЦЕНТРАМИ ФІНАНСОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (на прикладі підприємств з реалізації мобільних телефонів)

В умовах нестабільного зовнішнього середовища ефективність роботи роз­дріб­них торговельних підприємств у багатьох випадках залежить від викорис­тан­ня сучасних управлінських технологій, запровадження яких в практичну діяль­ність підприємств в свою чергу сприяє побудові ефективних систем управ­лін­ня. На нашу думку, найбільш прогресивною технологією внутрішньо­фір­мо­во­го управління є бюджетування, що передбачає формування, затвердження, ви­конання, контроль та аналіз виконання бюджетів на підприємстві торгівлі і до­помагає забезпечити раціональне використання ресурсів, удосконалити управ­ління грошовими потоками, підвищити фінансову дисципліну та рівень інвестиційної привабливості й конкурентоспроможності торговельного підпри­ємст­ва. Застосування бюджетування особливо актуально на сьогодні в роз­дріб­них торговельних підприємствах, що займаються реалізацією мобільних теле­фо­нів та супутніх до них товарів. Це можна пояснити загостренням конку­рент­ної боротьби в даному секторі ринку торговельних послуг, зниженням купі­вель­ної спроможності населення, нестабільністю валютного ринку тощо.

Запровадження та ефективне функціонування бюджетування тісно пов’я­за­не з формуванням фінансової структури суб’єкта господарювання тобто по­бу­дови структури його центрів фінансової відповідальності. При цьому інфор­ма­ція акумулюється й аналізується не за підприємством у цілому, а за центрами фінан­сової відповідальності. Це надає можливість оперативно визначати відхи­лен­ня від планових показників та відповідальних за їх виконання працівників.

Проблеми бюджетування вирішувалися в працях українських та російсь­ких науковців – І.Т.  Балабанової , М.Д. Білик, І.О. Бланка, Н.Г.  Данілочкіної , Н.М.  Кармінського , К.В.  Щіборща , В.В. Ковальова та інших. Даний науковий напрям також активно розвивається в працях західних економістів: Г. Андер­со­на, Р.  Брейлі , Е.  Джонса , Д.  Ірвіна , Т.  Карліна , Ш.  Міллза , Дж.  Сігела , та інших.

Незважаючи на значну кількість наукових публікацій, присвячених дос­лід­женню проблем бюджетування фінансово-господарської діяльності, біль­шість із них стосується підприємств реального сектору економіки та фінансово-кре­дитних установ та організацій. На сьогодні почали з’являтися певні дос­лід­жен­ня присвячені бюджетуванню в торговельних підприємствах, але вони в основ­ному стосуються крупних продовольчих торговельних мереж. Проблеми ж бюджетування в підприємствах, які займаються роздрібним про­дажем мо­біль­них телефонів та супутніх товарів практично немає. Проте, деякі резуль­тати попередніх досліджень можуть бути використані в ході даного дослідження, оскільки торговельні підприємства, що займаються реалізацією мобіль­них телефонів в більшості випадків також являють собою торговельні мережі.

Таким чином, дослідження системи бюджетування за центрами фінансової відповідальності на торговельних підприємствах, що займаються роздрібною торгівлею мобільних телефонів є досить актуальним.

Метою даної публікації є висвітлення деяких особливостей бюд­же­ту­ван­ня за центрами фінансової відповідальності на торгівельних підприємствах, що зай­маються роздрібним продажем мобільних телефонів та супутніх товарів.

Впровадження бюджетування на торговельних підприємствах відбуваєть­ся за певним алгоритмом [2], який є специфічним для кожного під­при­ємства, в залежності від галузевої належності, виду економічної діяльності та фінансової структури. На першому етапі впровадження даної технології слід визна­чи­ти відділ та осіб, які будуть відповідальними за реалізацію процесу бюджетування.

За бюджетування на крупних торговельних підприємствах має відпо­ві­да­ти відокремлений підрозділ – бюджетний комітет [1]. У випадку наяв­нос­ті в структурі управління торговельним підприємством служби контролінгу , функції бюджетування можливо покласти на її співробітників. На невеликих тор­говельних підприємствах функції контролінгу можуть покладатися на спів­ро­бітників інших фінансово-економічних підрозділів. Бюджетний комітет не пови­нен діяти окремо, а має бути налагоджена тісна співпраця з в керів­ни­ками центрів фінансової відповідальності задля досягнення ці­лей підприємства.

Для визначення взаємозв’язків між елементами фінансової структури тор­го­вельного підприємства та визначення керівників підрозділів, що відпо­ві­даль­ні за виконання встановлених бюджетних показників необхідно визначити фінансову структуру підприємства.

На основі узагальнення результатів дослідження господарської діяльності та систем управління на торговельних підприємствах, що займають­ся роз­дріб­ним продажем мобільних телефонів та супутніх до них товарів ієрар­хією цент­рів фінансової відповідальності можна представити в такому вигляді (рис. 1).

Рис. 1. Фінансова структура торговельного підприємства, що займається реалізацією мобільних телефонів та супутніх товарів

Наступним кроком має стати – формування ключових показників [3], для вимірювання та оцінки результатів по досягненню стратегічних цілей. Резуль­тати проведеного дослідження свідчать, що визначення ключових по­каз­ни­ків є специфічним для кожного конкретного підприємства. Вони вста­нов­лю­ють­ся на основі результатів поточного року та очікуваннями власників. Однак, не­залежно від того, як підприємство визначає свої пріоритети, важливо пла­ну­ва­ти їх, виходячи з об’єктивних можливостей, а не від бажаних резуль­татів. З ін­шого боку, при встановленні ключових показників повинен плану­ва­ти­ся резерв їх зростання. Встановлюючи завдання для центрів відповідальності, доціль­но визначати два показники: мінімальний та максимальний. Досягнення мінімального показника слід позиціонувати як необхідний результат, а досяг­нен­ня максимального передбачатиме додаткову винагороду працівникам. Таким чином, бюджетування і аналіз результатів діяльності центрів фінансової відпові­даль­ності важливо здійснювати за тактичними досягненнями та вкладом кож­ного центру у досягнення стратегічних цілей підприємства. Серед най­важ­ли­ві­ших ключових фінансових показників для торговельних підприємств, що зай­ма­ються торгівлею мобільними телефонами та супутніми до них това­рами є: EBITDA, Cash Flow , ROE, чистий прибуток та рентабельність продаж.

Список використаних джерел:

1. Хруцький В.Е. Внутрифирменное бюджетирование : настольная книга по постановке финансового планирования / В.Е. Хруцький , Т.В. Сизова , В.В. Гамаюнов . – М.: Финансы и статистика, 2002. – 400 с.

2. Щиборщ К.В. Бюджетирование деятельности промышленных предприятий России / К.В. Щиборщ . – 2-е изд ., перераб . и доп . – М.: Дело и Сервис , 2004. – 592 с.

3. Шим Д.К. Основы бюджетирования и больше . Справочник по составлению бюджетов / Д.К. Шим , Г. Джойл , Д.Г. Сигел ; пер. с англ. – М.: Вершина, 2007. – 368 с.