Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины" (19-20 октября 2011 г.)

К.е.н . Ткаченко О.В.

Криворізький факультет Запорізького національного університету, Україна

економічні аспекти забезпечення безпеки підприємницької діяльності

Законодавчо встановлено, що підприємницька діяльність є ризиковою, тобто дії учасників підприємництва в умовах сформованих ринкових відносин, конкуренції, функціонування всієї системи економічних законів не можуть бути з повною визначеністю розраховані і здійснені.

Підприємницька діяльність, за своєю суттю, є досить різнобічною. Вона пов'язана з вирішенням організаційних питань, правовими та економічними проблемами, технічними аспектами, кадровими тощо. Особливо ускладнюється управління такою діяльністю коли фірма є великим, диверсифікованим виробничим підприємством, яке має найширші ділові зв'язки та значну кількість контрагентів: постачальників, кредиторів, позичальників, клієнтів.

У будь-якому випадку кожна фірма представляє собою систему, що включає основні елементи і зв’язки між ними. Система – це сукупність об’єктів, взаємодія яких обумовлює наявність інтегративних якостей, не властивих її частинам, компонентам [1]. Саме по лініях внутрішніх і зовнішніх зв’язків системи (фірми) і можуть реалізуватися загрози її економічної безпеки.

Об’єктом системи забезпечення економічної безпеки виступає стабільний економічний стан суб’єкта підприємницької діяльності в поточному та перспективному періоді. Саме від об’єкта захисту багато в чому залежать основні характеристики системи забезпечення економічної безпеки. Оскільки об’єкт захисту є складним, багатоаспектним, то ефективне забезпечення економічної безпеки будується на комплексному підході до управління цим процесом. Комплексний підхід передбачає врахування в управлінні об'єктом всіх основних його аспектів і всі елементи керованої системи розглядаються тільки в сукупності, цілісності, єдності.

Комплексна система забезпечення економічної безпеки підприємництва – це сукупність взаємопов’язаних заходів організаційно-правового характеру, що здійснюються з метою захисту підприємницької діяльності від реальних чи потенційних дій фізичних або юридичних осіб, які можуть призвести до суттєвих економічних втрат.

Мета цієї системи – мінімізація зовнішніх і внутрішніх загроз економічному стану суб'єкта підприємництва, у тому числі його фінансовим, матеріальним, інформаційним, кадровим ресурсам на основі розробленого і реалізованого комплексу заходів економіко-правового та організаційного характеру.

Завдання, які вирішуються системою забезпечення безпеки: прогнозування можливих загроз економічній безпеці; організація діяльності з попередження можливих загроз; виявлення, аналіз і оцінка реальних загроз економічній безпеці; прийняття рішень та організація діяльності з реагування на виявлені загрози; постійне вдосконалення системи забезпечення економічної безпеки підприємництва.

Організація та функціонування комплексної системи забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності з метою максимальної ефективності ґрунтується на ряді наступних принципів: принцип законності; принцип економічної доцільності; принцип безперервності; принцип диференційованості; координація; повна підконтрольність системи забезпечення економічної безпеки керівництву суб’єкта підприємницької діяльності.

Об’єкт і суб’єкт системи забезпечення економічної безпеки підприємництва тісно взаємопов’язані. Об’єктом системи в цілому, виступає стабільний економічний стан суб’єкта підприємницької діяльності в поточному та перспективному періоді. Конкретними ж об’єктами захисту виступають ресурси: фінансові, матеріальні, інформаційні, кадрові.

Суб’єкт системи забезпечення економічної безпеки підприємництва носить більш складний характер, оскільки його діяльність обумовлюється не тільки особливостями і характеристиками об’єкта, а й специфічними умовами зовнішнього середовища, що оточує суб’єкт підприємницької діяльності. Виходячи з цього, можна виділити дві групи суб'єктів, що забезпечують економічну безпеку підприємництва: зовнішні та внутрішні суб’єкти.

Генеральна стратегія економічної безпеки виражається через загальну концепцію комплексної системи забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності.

Тактика забезпечення безпеки припускає застосування конкретних процедур і виконання конкретних дій з метою забезпечення економічної безпеки суб’єкта підприємництва.

Основними функціями служби економічної безпеки фірми є наступні: організація та здійснення разом з підрозділами фірми захисту конфіденційної інформації; перевірка відомостей про спроби шантажу, провокацій та інших акцій стосовно персоналу, що переслідують мету отримання конфіденційної інформації про діяльність фірми; організація збору, накопичення, автоматизованого обліку та аналізу інформації з питань безпеки; проведення перевірок у підрозділах фірми і надання їм практичної допомоги з питань безпеки їх діяльності; розробка та впровадження положення про комерційну таємницю; перевірка правил ведення закритого діловодства; перевірка працівників на предмет дотримання правил забезпечення економічної, інформаційної та фізичної безпеки; надання допомоги відділу кадрів в питаннях підбору, розстановки, службового переміщення та навчання персоналу; збір, обробка, зберігання, аналіз інформації про контрагентів з метою запобігання угод з недобросовісними партнерами; виконання доручень керівництва фірми, що входять до компетенції служби; взаємодія з правоохоронними органами, проведення заходів з виявлення та попередження різного роду фінансово-господарських правопорушень; проведення службових розслідувань за фактами розголошення конфіденційної інформації, втрати службових документів працівниками фірми і дій загрожують економічній безпеці фірми.

Об’єктивні процеси, в основі яких лежить потреба забезпечення безпеки підприємницької діяльності на всій території України, виявляються у постійному збільшенні кількості підприємців, які беруть участь в їх діяльності.