Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

VII Международная научно-практическая конференция "Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины" (19-20 октября 2011 г.)

К.е.н . Плотнікова М.Ф.

Житомирський національний агроекологічний університет, Україна

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ РОБОТИ МЕНЕДЖЕРА ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЙОГО ПРАЦІ

Сучасний менеджмент – це галузь професійної діяльності, що створює організаційні умови для економічного і соціального розвитку як колективу, так і суспільства в цілому. Людський фактор в менеджменті – основа його гнучкості та надійності в кожному окремому випадку. Водночас сучасним спеціалістам-менеджерам слід пам’ятати, що повсякчасне і широке використання технічних засобів і, в першу чергу, персональних ЕОМ (комп’ютерів) останнього покоління полегшує основну роботу, дозволяє працювати у відповідному ритмі і забезпечує зберігання та відтворення необхідної інформації.

Сучасний етап функціонування економіки характеризується зростанням інформаційного навантаження на управлінський персонал. Це визначає актуальність проблеми комплексної автоматизації управлінської діяльності на основі сучасних інформаційних технологій та засобів телекомунікацій . Автоматизація управлінської діяльності – об’єктивний процес, який має охопити галузь у цілому, основою якого є створення високоорганізованого середовища, що має охоплювати і об’єднувати інформаційне, телекомунікаційне, програмне забезпечення, інформаційні технології, мережі, бази даних знань, інші засоби інформації, що дасть змогу на якісно новому рівні проводити як повсякденну оперативну роботу, так і аналіз стану та перспектив діяльності в цілому, приймати науково-обґрунтовані управлінські рішення.

Широке впровадження в суспільному господарстві засобів обчислювальної техніки та створення автоматизованих систем управлінням є одним з найбільш важливих напрямків підвищення ефективності управлінської праці. Досвід функціонування автоматизованих систем управління доводить, що тільки безпосередня участь керівного складу в розробці і впровадженні систем дозволяє створити ефективні механізми управління. Керівний склад підприємства приймає рішення щодо вибору технічних засобів для проектування обчислювального центру, термінальних пристроїв, що встановлюються безпосередньо на робочому місці керівника. Такі рішення вимагають кваліфікованої оцінки об’ємів вирішуваних завдань, регламентованих термінів надання даних, пропускної спроможності системи тощо.

Впровадження засобів автоматизації процесів управління на підприємствах має визначальний вплив на зміну структури і функції управління. Реальний економічний ефект має кількісні і якісні складові внаслідок широкого впровадження задач автоматизації управління, оптимізації управлінських рішень за допомогою економіко-математичних методів і моделей, вирішення задач як в реальному часі, так і на перспективу.

Поширення інформаційних технологій в економіці та, зокрема, у менеджменті, зумовило масштабні революційні зміни. Інформаційні системи почали змінювати звичну структуру управління. Якщо раніше вважалося, що керівник має достатні знання для того, щоб контролювати всю роботу, то в інформаційному середовищі кожний працівник має специфічні, лише йому притаманні функції і знання. Крім того, використання споріднених інформаційних систем в управлінні різними виробничими системами призводить до єдиних методів ведення бізнесу, фінансів, обліку, діловодства й управління. Отже, технологічне інформаційне середовище руйнує сталу ієрархію, створюючи на її місці більш гнучкі вільні структури.

Обчислювальна техніка суттєво підвищує якість обробки управлінської інформації. При цьому застосування комп’ютерів змінює зміст та організацію праці управлінського персоналу: зменшується кількість ручних операцій з обробки первинних документів, систематизації облікових показників, заповнення регістрів та звітних форм. Управлінська праця стає більш творчою, спрямованою на організацію й удосконалення управління.

Актуальність вивчення проблем автоматизації робочого місця менеджера пояснюється об’єктивними ознаками сучасного суспільного виробництва: ускладненням виробничих проблем, постійною зміною ситуацій, зростанням ринкової конкуренції. Використання систематизованих основ менеджменту дозволяє приймати ефективні рішення й організовувати людську діяльність в умовах ринкової економіки України. Таким чином, знання основ автоматизації та інформатизації управлінської праці на сучасному етапі дозволить спеціалістам працювати з найменшими зовнішніми і внутрішніми видатками, допоможе уникнути непорозумінь і конфліктів.

Узагальнення накопиченого досвіду роботи керівників різних рівнів при проектуванні і функціонуванні автоматизованих робочих місць в управлінні як економіко-організаційними, так і технологічними процесами, поряд з узагальненим досвідом експлуатації автоматизованих робочих місць стимулює синтез теоретичних основи їх побудови у напрямі формування єдиних поглядів на різні аспекти теорії і практики побудови автоматизованих робочих місць фахівців.

Як наслідок, спеціалісти у сфері менеджменту вдосконалюють так необхідні знання з теорії та практики використання інформаційних технологій в менеджменті, теорії економічної інформації, комп’ютерних технологій обробки економічної інформації, створення і впровадження інформаційних систем нового покоління – систем підтримки прийняття рішень безпосередньо на своєму майбутньому робочому місці. Останнє, в свою чергу дозволяє опанувати методи й прийоми організації інформаційних систем за їх видами, рівні та функціональне призначення, удосконалити, поглибити й розробляти форми та конфігурації інформаційних систем стосовно максимального охоплення та розв’язання задач менеджменту на базі автоматизованих робочих місць.