Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция "Проблемы формирования новой экономики ХХI века" (22-23 декабря 2011г.)

Гаркуша Ю.О.

Одеський національний економічний університет, Україна

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Розвиток сучасні світу відбуваються під впливом глобалізації. Проте, найбільшого прояву вона набуває саме у фінансовому секторі, що змушує з нової точки зору подивитися на фінансову стабільність окремо взятої держави та сфер і ланок її фінансової системи. На сьогодні банківська система України відчуває нестачу фінансових ресурсів. За умов фінансової глобалізації вітчизняні банки співпрацюють з іноземними фінансовими інститутами, що передбачає запозичення фінансових активів на зовнішніх фінансових ринках, присутність іноземних банків на території України, а також приведення до відповідності міжнародним стандартів банківського законодавства.

Присутність іноземних банків в Україні різко зросла в 2006 році. Поштовхом до цього стало те, що іноземні банки вже не мали можливості розширювати свою діяльність на національних ринках, адже в розвинених країнах існує широкий спектр фінансових послуг, що надаються різними фінансовими посередниками, а також норми антимонопольного законодавства цих країн не дозволяють отримати значні частки ринку. Наприклад, в таких країнах як Великобританія, Ірландія, Швеція банківський ринок уже є висококонцентрованим.

Майже протягом всього періоду, починаючи з 2006 року спостерігається позитивна тенденція щодо присутності іноземного капіталу в банківській системі України. Проте в період світової кризи дещо призупинились темпи інвестиційної експансії з-за кордону. За даними Національного банку України станом на 01.11.2011 рік кількість банків з іноземним капіталом в Україні складає 54 установи, при чому 22 з них – це банки з 100% іноземним капіталом. Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків сягає 41,6% [1]. Слід додати, що питома вага іноземного капіталу з Росії, Франції, Кіпру та Австрії в банківській системі України на початок 2011 року становила 22,8%, тож на сьогодні ці країни являються найбільшими іноземними інвесторами вітчизняної банківської системи. Участь російського капіталу в банківському секторі України становить 9,85%. Питома вага французьких акціонерів у сукупному статутному капіталі вітчизняних банків становить 4,5%, компаній, що зареєстровані на Кіпрі – 4,09% (крім того, 0,37% – опосередкована участь), австрійських компаній – 3,41% (0,59 %) [ 2, с. 291].

Наявність іноземного капіталу в банківській системі України має позитивний вплив на її розвиток, наприклад: розширення спектру банківських послуг; посилення конкурентної боротьби між банками, що в свою чергу впливає на якість банківських послуг; розширення кредитних можливостей банківської системи Україна за рахунок іноземного капіталу; адаптація стандартів регулювання банківської діяльності до міжнародних тощо.

Проте, варто зазначити і про можливі проблеми та ризики присутності іноземного капіталу для банківської системи та для вітчизняної економіки в цілому:

- справжня ціль присутності іноземних банків на вітчизняному ринку може не співпадати зі стратегією розвитку держави, тож поза увагою фінансових інститутів нерезидентів можуть залишитись галузі, що на даний момент не можуть приносити значні прибутки, проте є важливими для економічно-соціального розвитку України;

- полегшення доступу до зовнішніх фінансових ресурсів спричинило збільшення частки кредитів в іноземній валюті, підвищуючи таким чином рівень доларизації, який в свою чергу у 2009 році сягнув майже 30%. Також кредитування в іноземній валюті негативно вплинуло на попит вітчизняних товарів що виготовляються для споживачів внутрішнього ринку;

- ускладнення проведення грошово-кредитної політики з боку Національного банку України;

- в процесі конкурентної боротьби вітчизняні банки через малокапіталомсткість та недостатній розвиток маркетинг та менеджменту часто програвали фінансовим інститутам-нерезидентам, втрачаючи клієнтів;

- загроза відтоку іноземного капіталу в період фінансових криз;

- діяльність філій іноземних банків може створювати додаткові ризики для банківської системи, серед основних слід виділити ризик банкрутства материнського банку, ризик спекулятивної діяльності, політичний ризик [3, с. 239];

- завелика частка присутності іноземного капіталу в банківській системі України збільшує ризик впливу негативних тенденцій, фінансових криз на світовому рівні тощо.

Отже, іноземні інвестиції відіграють значну роль в розвитку економіки України. Проте, процеси світової глобалізації несуть за собою не лише переваги, а також загрози. Якщо говорити про присутність іноземного капіталу на фінансовому ринку України, можна констатувати факт захоплення фінансовими компаніями-нерезидентами нового для них ринку.

Тож, Україні потрібна виважена, ефективна політика з боку держави як щодо наявності іноземного капіталу у банківській системі, так і щодо конкурентоспроможної діяльності вітчизняних банків. Адже позитивна тенденція нарощення частки іноземного капіталу у статутному капіталі банків, при неефективному управлінні даним процесом, може загрожувати економічній безпеці нашої держави. За умов поступового поглиблення глобалізаційних процесів та експансії з боку іноземних фінансових груп для збереження конкурентоспроможності банків, останні повинні удосконалювати свою фінансову діяльність, збільшувати рівень капіталізації, застосовувати ефективні інструменти менеджменту та маркетингу, впроваджувати новітні технології, наближувати діяльність до міжнародних стандартів.

Список використаних джерел:

1. Офіційний сайт Національного банку України [ Електронний ресурс ] . – Режим доступу: http :// www.bank.gov.ua

2. Гусєв Я.О. Іноземний капітал в банківській системі: світовий досвід та вітчизняні реалії / Я.О. Гусєв // Науковий вісник ДГМА. – 2010. – № 1. – 6(Е).– С. 285-293.

3. Линенко А.В. Вплив іноземного капіталу на функціонування банківської системи Украї­ни / А.В. Линенко , Ю.Ю. Ренгевич // Вісник Запорізького націо­наль­ного університету.– 2011. – № 1 (9).– С. 235-241.