Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция "Проблемы формирования новой экономики ХХI века" (22-23 декабря 2011г.)

К.е.н. Кондрацька Н.М.

Національний університет водного господарства та економіки природокористування, м. Рівне, Україна

АНАЛІЗ ТРАНЗАКЦІЙНИХ ВИТРАТУЧАСНИКІВ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

За типом інститут ринку цінних паперів не лише структурує взаємодії, пов'язані з укладенням угод на ринку цінних паперів, робить можливими угоди між різними економічними суб'єктами, але і знижує ступінь невизначеності і ризику, сприяє зниженню транзакційних витрат – витрат на укладання угод (контрактів). З цього приводу Р.Коуз писав, що ринки являють собою інститути, які сприяють обміну, тобто вони існують для скорочення витрат за транзакціями обміну [ 1,с.10]. Транзакційний процес – це процес визначення «розумної цінності», котра завершується контрактом. Останній реалізує «гарантії очікувань». У структурі транзакцій можна виділити три основних елементи – переговори, прийняття зобов’язань і їх виконання [2, с.11-12]. На думку Архієрєєва С.І., транзакційні витрати можна ототожнювати із витратами функціонування ринків, що не суперечить їх визначенню як витрат обміну прав власності. В цьому випадку абсолютно правильним є і зворотне твердження: витрати функціонування ринків є транзакційними [3,с. 263-264].

Потрібно відзначити, що кожен з дослідників цього питання звертав увагу на найбільш цікаві, з його точки зору, витрати: інформаційні витрати, витрати опортуністичної поведінки, витрати моніторингу за поведінкою агента і його самообмеження, витрати вимірювання, витрати впливу, витрати колективного прийняття рішень, витрати збору і обробки інформації, витрати проведення переговорів і прийняття рішень, витрати контролю і юридичного захисту виконання контракту. Найбільш вдалою спробою об’єднати дані дослідження в єдину класифікацію за етапами укладання угод здійснили Пижев І.С., ІзаковІ.А. [4, с. 134]. На основі такого структурування нами було виділено інституції розвиток, яких сприяє скороченню відповідного виду витрат (табл.1).

Таблиця 1. Класифікація транзакційних витрат залежно від етапів укладання угоди

Етапи укладання угоди

Витрати

Інституції, що сприяють зменшенню витрат

Пошук партнера

Витрати пошуку інформації (включають витрати на пошук інформації про потенційного партнера, ситуацію на ринку, а також втрати, пов’язані з недостатнім інформаційним забезпеченням)

Рейтингові та інформаційні агентства, організатори торгів, торговці цінними паперами, комерційні банки, фондові магазини, компанії з управління активами, інформаційні підрозділи регуляторних інституцій

Узгодження інтересів та оформлення угоди

Витрати проведення переговорів (витрати узгодження умов договору, вибір форми угоди)

Організатори торгів, торговці цінними паперами, комерційні банки

Витрати вимірів (витрати необхідні для визначення якості товарів та послуг, що є предметом угоди)

Витрати укладання угоди (витрати на юридичне чи неформальне укладання угоди)

Контроль за виконанням угоди

Витрати попередження опортуністичної поведінки (витрати на контроль за виконанням угоди та недопущення ухиляння від виконання угоди)

Депозитарії, реєстратори, зберігачі, організатори торгів, торговці цінними паперами, регуляторні інституції

Витрати специфікації та захисту прав власності (включають витрати на судові позови та арбітраж, витрати часу та ресурсів на відновлення порушених прав власності, втрати від поганої специфікації прав власності)

Витрати захисту від третіх осіб (витрати на захист від претензій третіх осіб на частину вигод, що отримуються у результаті укладання угоди)

* Складено і доповнено автором на основі [4 ]

Витрати на пошук інформації про цінні папери та емітентів відіграють визначальне значення на фондовому ринку, оскільки інформаційні потоки прямо впливають на формування цін фінансових активів. Зважаючи на це, існують численні інституції, що здійснюють інформаційне забезпечення учасників ринку як на безкоштовній основі (інформаційні підрозділи регуляторів), так і за винагороду (рейтингові та інформаційні агентства, професійні посередники). При цьому, чим вищі стандарти розкриття інформації встановлюють регулятори, тим менший розмір винагороди вимагають інші види інституцій, а відповідно і меншими є транзакційні витрати учасників ринку цінних паперів.

Витрати на ведення переговорів , витрати вимірів та оформлення угоди на ринку цінних паперів в значній мірі залежать від місця транзакції. Стандартизація договорів та лотів організаторами торгівлі, торговцями та комерційними банками дає суттєву економію. І навпаки – разові угоди, що укладаються на неорганізованому ринку, вимагають від учасників більших витрат на визначення умов договору, якості та кількості цінних паперів, а також на юридичне оформлення угоди.

Витрати на попередження опортуністичної поведінки , специфікацію, захист прав власності та захист від третіх осіб покликані мінімізувати депозитарні інституції (шляхом обліку прав власності на цінні папери), організатори торгівлі та торговці (шляхом встановлення правил торгівлі), а також власне регулюючі та контролюючі інституції. Сюди також можна віднести витрати на формування неформальних інститутів комплементарних до існуючої інституційної системи ринку цінних паперів. Саме ці витрати дозволяють забезпечити більш ефективний захист прав власності, ніж формальний контроль.

Вирішальний фактор у виборі інституцій – прагнення скоротити транзакційні витрати. Чим менш досконалим є ринок цінних паперів, тим вищими є транзакційні витрати його учасників. Таким чином, зростання транзакційних витрат підвищує потребу в інституційній системі, і навпаки – розвиток інституцій ринку цінних паперів є одним із способів зниження транзакційних витрат учасників ринку.

Список використаних джерел:

1. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз; пер. с англ. Б. Пинскера; науч. ред. Р.Капелюшников. – М.: Дело, 1993. – 192 с.

2. Нуреев Р.М. Введение. Эволюция институциональной теории : монография / Р.М.Нуреев // Постсоветский институционализм ; под ред. P.M.Нуреева, В.В.Дементьева. – Донецк: Каштан, 2005. – С.6-31.

3. Архиереев С.И. Издержки эксплуатации экономической системы и институциональный трансакционный сектор экономики Украины : монография // Постсоветский институционализм / под ред. P.M. Нуреева, В.В.Дементьева. – Донецк: Каштан, 2005. – С. 263-285.

4. Пыжев И.С. Использование неоинституционального подхода к моделированию распределения прав собственности в акционерном обществе / И.С. Пыжев, И.А. Изаков // Экономические проблемы и решения. – Красноярск: Краснояр. гос. ун-т. – 2004. – № 2. – С.133-141.