Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция "Проблемы формирования новой экономики ХХI века" (22-23 декабря 2011г.)

Котельбан С.В., Савчук М.М.

Буковинська державна фінансова академія, м. Чернівці, Україна

ВПЛИВ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ НА НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ

Наш час, час коли глобалізація набуває всесвітніх масштабів. Вона зачіпає усі аспекти людського життя, починаючи культурою і закінчуючи політикою. Найбільшого розмаху глобалізація набула саме в економіці, адже в умовах ринкової економіки можна встановити тісні зв’язки між господарствами різних країн та її суб’єктами. Зараз спостерігається своєрідний перерозподіл світу, але не військово-політичний, а економічний, де основними гравцями виступають не національні економіки, а великі транснаціональні корпорації, які стали основою глобалізації не лише в економіці, а й у інших сферах суспільства.

Тема статті є досить актуальною на даний час. Адже вона розкриває вплив діяльності ТНК на економіку України і вказує на перспективи їх розвитку.

Метою статті є дослідження впливу ТНК на конкурентоспроможність середовища свого існування. А також їх вплив на економіку країни-резиденції та країни реципієнта.

Завданням статті є визначення теоретичних засад діяльності ТНК на сучасному етапі глобалізації світової економіки. Визначення недоліків та переваг діяльності ТНК в Україні, та перспективи розвитку.

Вивченням проблем функціонування транснаціональних корпорацій займалися такі відомі вчені минуло як: А.Маршал, А.Сміт, Д.Рікардо, також варто відзначити таких сучасних дослідників як: К. Гелбрейта , М. Портера , А.Олійника, О. Стеблиського , Ю.В. Ліневич [1], В. Рокоча [2], І.Б.Сорока [3], А.В. Стасишин [4], Я.В. Шабліна [5], вони внесли вагомий внесок у дослідженні діяльності ТНК.

За офіційним визначенням Конференції ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD), транснаціональна корпорація – це підприємство, що об’єднує юридичних осіб будь-яких нормативно-правових норм і видів діяльності в двох чи більше країнах і провадить єдину політику та загальну стратегію завдяки одному, або кільком центрам прийняття рішень [6].

Зa рішенням експертів ООН компанію можна віднести до транснаціональної якщо:

- річний обсяг такої компанії перевищує 100 млн. дол. США;

- наявність філіалів не менше ніж у шести країнах;

- також аналізується відсоток продажу товарів за межами країни- резиденції [2, с. 15].

У світі існує багато суб’єктів економіки починаючи з малих приватних підприємств і закінчуючи великими ТНК. Кожен із гравців на ринку бореться за пануюче місце у сфері своєї діяльності. Головним фактором, що визначають переможця у цій битві є конкуренто спроможність фірми вести свою діяльність за негативних для цього умов. Завдання кожної ТНК підвищити свою конкурентоспроможність у кризових явища економіки. Це підвищення починається з самих коренів, тобто з філіалів і дочірніх підприємств компанії. Разом з цим вони автоматично підвищують конкурентоспроможність того середовища де вони функціонують, тобто національних економік. Існує й обернена пропорція чим конкурентніша економіка тим і фірма. Звідси можна зробити висновок чим більше розвинута національна економіка тим і більше перспектив для розвитку ТНК на її території. Користуючись індексом конкурентоспроможності кожна компанія обирає для себе оптимальний варіант куди вона інвестувати кошти.

Якогось універсального визначення конкурентоспроможності країни не існує, тому учені по-різному трактують цей термін. Проте існує декілька авторитетних міжнародних організацій, до думки яких у цьому питанні прислухається переважна більшість фахівців та політиків. Цими організаціями використовуються ціла низка загальноприйнятих індексів та рейтингів, згідно з якими країни розподіляються по групам. Найвідоміші з них є індекс глобалізації, індекс конкурентоспроможності, рейтинг економічної свободи.

Серед найбільш відомих центрів по вивченню конкурен­тоспроможності виділяється Всесвітній економічний форум Давос, Швейцарія – міжнародна неурядова організація, яка займається розвитком міжнародного співробітництва в глобальному масштабі, а також на рівні окремих регіонів і галузей. За даними складеного ним «Рейтингу глобальної у конкурентоспроможності 2010-2011» з 139 країн Україна посідає 89 місце, серед пострадянських держав – сьоме місце. Одним із складових являється частка глобалізаційних процесів в економіці на, які в першу чергу впливає розвиток ТНК на її території.

У світовому вимірі за рейтингом журналу “ Fortune” за результатами 2009 року перше місце зайняла мережа американських супермаркетів “Wal-Mart Stores” . ЇЇ виручка становила 378,8 млрд. дол. США. На другому місці рейтингу нафтова компанія “ Exxon Mobil” . Трійку перших закриває англо-голандська нафтова компанія “ Royal Dutch Shell” .

Таблиця 1. 10 найбільших корпорацій у 2009 році, млрд. дол. США [3, с. 38]

Місце

Назва компанії

Дохід

Прибуток

1

Wal-Mart Stores

378,8

12,7

2

Exxon Mobil

372,8

40,6

3

Royal Dutch Shell

355,8

31,3

4

British Petroleum

291,4

20,8

5

Toyota Motor

230,2

15,1

6

Chevron

210,7

18,6

7

ING Group

201,5

12,6

8

Total

187,2

18,1

9

General Motors

182,3

38,7

10

Conoco Philips

178,5

11,8

Транснаціональні корпорації ведуть свою господарську діяльність по всьому світу. І Україна не є винятком, тобто про­никнення найбільшого транснаціонального капіталу в укра­їнський економічний простір здійснилось. В Україні з'явився новий для неї потужний ряд господарюючих суб'єктів, дохо­ди й економічна влада кожного з яких інколи набагато біль­ша ніж у всіх українських компаній разом взятих.

Іноземні ТНК знайомі з потенціалом і особливостями ук­раїнського ринку капіталу, товарів та послуг. Відома їм і спе­цифіка українського бізнесу. Royal Dutch Shell , Siemens та деякі інші з'явилися ще до 1917 року. Почали співпрацюва­ти в радянські часи 1920-1930-ті роки Ford Motors , General Electric , ряд великих німецьких, британських і шведсь­ких компаній. На сьогодні в Україні діють кілька десятків великих за сві­товими масштабами ТНК, серед яких IBM, Toyota та інші [1, с. 42].

У 2003 році відбулося святкування 150-річчя діяль­ності « Siemens Україна» – 100% дочірнє підприємство міжнародного концерну Siemens . Одна з провідних технологіч­них компаній України. Постачає обладнання, технології та комплексні рішення для ключових галузей української еко­номіки: промисловості, енергетики, транспорту та охорони здоров'я. У 2008 році обсяг продажів « Siemens Україна» становив 427 млн. грн., надходження нових замовлень – 436 млн. грн. Прибуток компанії до сплати податків сягнув 33 млн. грн., а кількість працівників компанії становила 340 співробітників. А отже, вона є потужним платником податків до держбюджету України, провідником сучасних технологій й сприяє зменшенню безробіття на вітчизняних просторах. Тобто позитивний вплив від таких структур є досить відчут­ним для української економіки [4, с. 36].

Проаналізувавши діяльність компанії ми можемо визначити ряд переваг для України:

1. Приплив іноземних інвестицій.

2. Збільшення податкових надходжень.

3. Стимулювання конкуренції.

4. Зростання продуктивності праці і зайнятості.

5. Нові технології виробництва і управління.

6. Збільшення ВВП.

Поряд з рядом переваг існує і низка недоліків функціонування ТНК на території приймаючої країни, оскільки основне завдання корпорації досягнення максимального прибутку, а не соціальний ефект. Звідси можна визначити ряд негативних факторів для економіки:

1. Загострення соціальних і політичних проблем.

2. Втрата економічного суверенітету.

3. Підрив економічної безпеки країни через можливий неконтрольований відплив капіталу закордон.

4. Не законний тиск на органи влади для здобуття кращих умов функціонування.

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є створення власних ТНК, які б займалися видобутком та переробкою сировини, виготовлення з неї продукції та її продажем. До прикладу, як це зробили Китай, Росія, Індія, Індонезія, Мексика та багато інших, де існують сотні великих ТНК. Для цього в Україні функціонують кілька груп, які можуть претендувати на звання ТНК – Індустріальний Союз Донбасу ( ІСД ), Інтерпайп , ЗАТ “СКМ”, Приват , Укрсиббанк [1, с. 42].

До прикладу корпорація « ІСД » – одна з найбільших транснаціональних металургійних компаній з головним офісом в Україні, (Донецьк), вона відома в світі як провідний виробник сталі у регіоні Центральної та Схід­ної Європи, її продукція реалізується на всіх основних світових ринках збуту, нараховує понад 60 тис. співробітників. За версі­єю міжнародного аналітичного агентства «Метал Бюлетень» (Великобританія, Лондон), по результатах 2008 року корпора­ція « ІСД » увійшла до числа 30 найбільших виробників сталі у світі з показником більш ніж 10 млн. т сталі на рік. Виробничі та прокатні потужності « ІСД » є стратегічно розташованими у кра­їнах СНД та ЄС: Україна, Швейцарія, Угорщина, Польща. На своїх підприємствах корпорація « ІСД » здійснює планомірну ін­вестиційну політику, спрямовану на їх модернізацію та рекон­струкцію. Загальний обсяг інвестицій з 2005 по 2011 рік ста­новить 2,7 млрд. дол. США у 2007 році « ІСД » досяг піку семирічного ін­вестиційного плану, після внесення в модернізацію більше 1 млрд. дол. США на покращення екологічних показників, енергозбере­ження, збільшення виробничих потужностей, розширення асортименту продукції та підвищення її якості [5, с. 37].

Створення таких ТНК дасть змогу певною мірою захистити національні економічні інтереси, сприятиме подальшому розвитку українських господарюючих структур, інтернаціоналізації їх виробництва та капіталу, інтеграції України до світової економіки, її участь у глобальних трансформаційних процесах [4, с. 72].

Транснаціональні корпорації є одним із факторів інтеграції, глобалізації економіки України у світі. Головним завдання держави є створення найбільш сприятливих умови для розвитку цих утворень. Виступати не лише у ролі приймаючої країни, а вести політику щодо створення власних ТНК на основі наявних ресурсів, що в перспективі повинно позитивно вплине на розвиток конкурентоспроможність вітчизняної економіки у світових масштабах.

Список використаних джерел:

1. Ліневич Ю.В. Роль ТНК у формуванні й розвитку динамічних порівняльних переваг приймаючої країни / Ю.В. Ліневич // Економіка та держава. – 2009. – № 12.– С. 42-43.

2. Рокоча В. Транснаціональні корпорації: навч . посіб . / В. Рокоча , О. Плотніков , В. Новицький . – К.: Таксон, 2001. – С. 304.

3. Сорока І.Б. Транснаціональні корпорації та їхня роль у процесі активізації у процесі міжнародної інтеграції / І.Б Сорока // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 9(99). – С.35-41.

4. Стасишин А.В. Вплив транснаціональних корпорацій як економічних суб'єктів на конкурентоспроможність національних економік в умовах світової фінансової кризи/ А.В. Стасишин // Економіка та держава. – 2009. – №11. – С. 69-72.

5. Шабліна Я.В. Вплив ТНК на конкурентоспроможність економіки України / Я.В. Шабліна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – №2. – С. 33-37.

6. Конференція Організації Об'єднаних Націй з торгівлі та розвитку визначення ТНК [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unctad.org.html