Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция "Проблемы формирования новой экономики ХХI века" (22-23 декабря 2011г.)

Рукавіцина С.Ю. , д.е.н. Говорушко Т.А.

Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ КАПІТАЛІЗАЦІЇ

Останні роки розвитку вітчизняної економіки характеризуються значними потрясіннями та негативними явищами, адже виникали проблеми у фінансовому секторі, що забезпечує грошовими ресурсами реальний сектор, який виготовляє товари та надає послуги. В таких умовах підприємства зазнають зниження ліквідності, недостатності джерел фінансування діяльності, значних обсягів накопиченої дебіторської та кредиторської заборгованості та інших фінансових проблем. За таких складних тенденцій зростає актуальність дослідження питань, що стосуються управління фінансовою стійкістю підприємств та організацій.

Ми розглянули підходи вчених до трактування поняття фінансової стійкості та виявили різні визначення. Одні розглядають фінансову стабільність через призму результативності підприємства, інші – як частину загальної стабільності, ще інші – як певний фінансовий стан. Загалом усі ці визначення є частково правильні, тому пропонуємо власне. Фінансова стійкість – це такий фінансовий стан підприємства, при якому воно здатне досягти наперед визначених цілей результативності в умовах динамічної зміни внутрішнього та зовнішнього середовища. Основними ознаками фінансової стійкості є платоспроможність, ліквідність, кредитоспроможність, рентабельність та фінансова активність. На досліджене явище впливає значна кількість чинників – за місцем виникнення виділяють внутрішні та зовнішні, за важливістю результату – основні та другорядні, за часом дії – постійні та тимчасові.

Важливим інструментом управління фінансовою стійкістю є капіталізація. В літературі існують різні підходи трактування цього поняття. Проте можна виділити два основних. Капіталізацію можна розуміти як процес перетворення майбутніх доходів , очікуваних від об'єкта оцінки, в його вартість, або як результат цього процесу, тобто вартість бізнесу. Щодо взаємозв’язку капіталізації та фінансової стійкості підприємства, то із підвищенням першого знижується рівень фінансових ризиків та зростає стабільність роботи.

Механізм впливу вартості фірми на фінансову стійкість підприємства можна легко простежити на прикладі показника фінансової автономії. Так збільшення показника свідчить про скорочення фінансових ризиків для юридичної особи, тобто підвищення фінансової стійкості. Зрозуміло, щоб чим більшою буде частка власного капіталу, тим більшим буде значення показника фінансової автономії, а у випадку виникнення фінансових проблем і зниження здатності підприємства генерувати доходи, тобто зниження рівня капіталізації, воно буде змушене залучати додаткові позикові кошти, що призведе до підвищення суми позикових коштів та скорочення показника фінансової автономії. Це означає підвищення рівня фінансових ризиків та зниження фінансової стійкості.

Отже, підвищення рівня капіталізації підприємства можна використовувати як спосіб підвищення фінансової стійкості підприємства, адже ці показники є взаємопов’язаними.

Список використаних джерел:

1. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз: підручник / Г.О. Крамаренко, О.Є.Чорна. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 392 с.

2. Силифонкина С.В. Анализ влияния капитализации на устойчивость развития компании / С.В. Силифонкина // Электронное научное издание «Вестник кибернетики». – 2008. – №7. – С. 102–112.