Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция "Проблемы формирования новой экономики ХХI века" (22-23 декабря 2011г.)

К.е.н . Юрій Е.О., Петрук О.Ф.

Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці, Україна

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ФОНДОВІ РИНКИ СВІТУ

Глобалізація є основною рисою розвитку фінансових систем сучасності, що характеризується складністю і розвиненістю інтернаціоналізаційних процесів, які в свою чергу виступає результатом поглиблення фінансових зв’язків країн. Саме ринок цінних паперів знищує межі між країнами, виходячи на світовий глобальний рівень, де здійснюється перерозподіл величезних світових фінансових ресурсів та їх потоків.

Одним з основних джерел залучення коштів для корпорацій у світовій економіці є фондовий ринок. Проведення процедур для залучення ресурсів на фондовому ринку – розміщення цінних паперів – процес дорогий і тривалий, а його успішність безпосередньо залежить від стану фондового ринку.

На особливу увагу у зв'язку з цим заслуговує дослідження сучас­них тенденцій розвитку фондового ринку. Адже, нові інформаційні технології електронної торгівлі на світових фондових ринках в умовах глобалізації привели до перегляду ряду моделей їх функціонування. Технології і концепції, що бурхливо розвиваються з 90-х років XX століття, дозволили подолати обмеження, пов'язані з розташуван­ням і розміром торгового майданчика, кількістю учасників, забути про географічні та часові межі.

Дослідженням теоретико-практичних основ глобалізаційних й інтеграційних процесів на фінансовому ринку в останні роки приділялася велика увага. Серед робіт зарубіжних економістів слід відзначити роботи А. Торі, Дж. Сороса, С. Шмуклера , Е. Неймана , А. Тейлора , Р. Шульца. Чимало робіт вітчизняних економістів, таких як С.Я. Боринець , О.Д. Василик, О.М. Мозковий, Я.А. Жаліло, І.О. Лютий, А.М. Мороз, І.М. Крупка, В.М. Шелудько А.М. Калач, присвячені питанням глобалізації фінансового ринку.

Оскільки ситуація на фондовому ринку тієї чи іншої країни визначає стан її економіки, разом із тим поглибленого дослідження потребує саме питання впливу глобалізації на функціонування фондових ринків світу.

В умовах глобалізації, головне завдання фондового ринку полягає у зростанні ролі цінних паперів на міжнародному фінансовому ринку та в господарській діяльності підприємств.

Одним з найважливіших факторів, що сприяють фінансовій гло­балізації, особливо глобалізації на фондовому ринку, є міжнародна інвестиційна діяльність транснаціональних корпо­рацій (ТНК). Обов'язковим елемен­том у структурі ТНК є потужні фінан­сові інститути, що здійснюють міжна­родні операції із поглинання та злит­тя, кредитування та інвестування. Так, із 300 найпотужніших світових банків 100 є транснаціональними. Приблизно 2/3 своїх операцій вони про­водять у своїх країнах і 1/3 — за кордо­ном [1, с. 16].

Найбільш узагальнюючим показни­ком масштабів глобалізації фондового ринку є капі­талізація ринку акцій – їх сукупна кур­сова вартість акцій. За 1990-2010 pp . капіталізація світового ринку акцій збільшилася більше ніж у шість разів, тоді як сукупний ВВП збільшився за той самий період лише у 2,8 рази. У результаті співвідношен­ня капіталізації та ВВП у світі в ціло­му підвищилось із 40 до 88% [4].

Значну частку у 2010 р. світової ка­піталізації (58%) забезпечували лише чотири країни: США, Китай, Японія та Великобританія. Протягом аналізованого періоду абсолютним лідером за рівнем капіталізації є США (близько 30% світової капіталізації). Кількість компаній, зареєстрованих на фондових біржах світу, за аналізований період зросла більше ніж у два рази – з 21,6 тис. у 1990 р. до 45,6 тис. у 2010 р. [4].

Провідна роль в світовому фінансовому обороті належить біржам, яких в світі функціонує майже 200. У Великобританії нараховується 22 фондові біржі (в Лондоні, Глазго, Бірмінгемі, Ліверпулі). Лондонська фондова біржа є одним з найбільших світових фінансових центрів. Більше половини обороту цінних паперів на ній є іноземного походження. У Франції діє 8 фондових бірж (Париж, Ліон, Марсель, Лілль, Нанси , Бордо, Нант, Тулуза), де найбільша Паризька фондова біржа. У Німеччині – 7 фондових бірж (Франкфурт-на-Майні, Дюсельдорф , Гамбург, Мюнхен, Штутгарт , Бремен, Ганновер), найбільша – у Франкфурті-на-Майні.

Головною міжнародною організацією світового механізму фондових бірж є Міжнародна федерація бірж (WFE), до складу якої входить 59 бірж членів: Нью-Йоркська, Лондонська, Німецька, Токійська та ін. Розвиток бірж-членів WFE відображає сучасні дійсні тенденції розвитку світу.

Не враховуючи позитивні чинники розвитку фондових ринків Центральної Європи зазначається тенденція зменшення їх корисності (стосовно малих фондових бірж Європи). Тому десь через п’ять-сім років у Європі буде тільки три-чотири біржі. Свідченням даного явища є об’єднання фондових бірж Парижа, Брюсселя і Амстердама, португальські біржі (також з тісним партнерством Варшавської фондової біржі) у єдину Euronext . Deutsche Borse співпрацює з малими біржами Дубліна й Відня (в якості швидкої комп’ютерної обробки цифрових даних), що в майбутньому може призвести до їх об’єднання. Гельсінкська фондова біржа поглинула Талліннську фондову біржу, що є першим поглинанням в Європі. Саме Талліннська біржа за прогнозами увійде до фінської групи Hex , до якої приєднаються й балтійські фондові біржі. Експертні оцінки щодо бірж ЄС прогнозують зникнення угорських і польських фондових бірж, їм як і авіакомпаніям, доведеться створювати альянси задля збереження ліквідності [2].

Таким чином, основ­ними тенденціями глобалізації світо­вого фондового ринку є:

- поглиблення консолідації та інтеграції у світовий простір (об'єднан­ня фондових бірж, міждержавні пере­міщення капіталу, застосування міжнародних правових актів);

- підвищення рівня організованості фондового ринку та посилення державного контролю (функціонування світо­вого фондового ринку на основі єдиних правил і процедур);

- посилення ролі комерційних банків на фондовому ринку як інституціональних інвесторів та посеред­ників у розміщенні цінних паперів;

- посилення вимог до розкриття інформації емітентами та прозорості ринку;

- комп'ютеризація ринку цінних паперів (перетворення фондових бірж на комп'ютеризовані центри, які ма­ють засоби оперативного зв'язку з усім світом);

- подальша c ек’юритизація (тен­денція переходу грошових коштів у цінні папери: це емісія підприємства­ ми, банками та іншими інституціями цінних паперів, забезпечених актива­ми);

- посилення фінансової нестабіль­ності на міжнародних ринках цінних паперів, спричиненої високим ступе­нем інтегрованості національних фінансових ринків, що збільшує ймовірність поширення несприятливих змін з однієї економіки на інші [3].

Отже, вплив глобалізації на фондові ринки світу є неминучим для будь-якої країни, оскільки цей процес пов'язаний із рухом світових грошових потоків без яких жодна країна не в змозі обійтися, так як це є основою їх економічного розвитку.

Список використаних джерел:

1. Гладчук К. Глобалізація на світових фінансових ринках та її наслідки / К. Гладчук // Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 3-4. – С. 15-21.

2. Ричка М.А. Роль фондових бірж в країнах Євросоюзу та України в системі управління фінансовими ресурсами / М.А. Ричка // Економічний простір. – 2009. – № 21. – С. 191-198.

3. Шевченко О.Г. Сучасні тенденції у формуванні світо­вого фондового ринку / О.Г. Шев­чен­ко, О.М. Юркевич // Збірник нау­кових праць Національного універси­тету державної податкової служби Ук­раїни. – 2010. – №1.

4. Статистичні дані Світової Феде­рації Бірж ( World Federation of Exchanges ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http :// www . world - exchanges . org