Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция "Проблемы формирования новой экономики ХХI века" (22-23 декабря 2011г.)

Бугас Т.В., Доценко І.О.

Хмельницький національний університет, Україна

РИНОК НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ: ПОТОЧНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

На сьогодні, коли закінчилися приватизаційні процеси в реальному секторі і національна економіка потребує довгострокового і дешевого капіталу для забезпечення інноваційних процесів, суттєво підвищується роль небанківських фінансових установ

Нині в Україні банківська система значно випереджає небанківські фінансові установи за обсягом активів, сумою залучених ресурсів, а отже, постає питання витіснення банками небанківських фінансових установ із ринку фінансових послуг. Однак, небанківські фінансові установи можуть зайняти свою певну нішу, надавати послуги, не характерні для українських банків [ 3, с.145-147 ] .

Небанківські фінансові установи поділяються на дві групи. Першу складають фінансові інституції банківського профілю з обмеженим колом банківських операцій (лізингові й факторингові компанії, кредитні спілки і товариства, ломбарди, товариства взаємного кредитування, розрахункові (клірингові) центри). До другої групи належать фінансові інституції небанківського спрямування, які, маючи певні фінансові ресурси, здійснюють кредитні операції (страхові компанії, інвестиційні компанії і фонди, пенсійні фонди, фінансові компанії) [2].

У сучасній високорозвиненій ринковій економіці частина доходів, які отримує населення, набуває характеру потенційного інвестиційного ресурсу, а з боку суб'єкта господарювання постійно зростає потреба в такому ресурсі. У той же час готовність населення здати свої заощадження в тимчасове користування визначається індивідуальною мотивацією особи, що передбачає наявність різноманітних форм залучення цих заощаджень. Це різноманіття не може бути забезпечено тільки банківською системою й тому в сучасних умовах набуває стрімкого поширення система небанківських фінансово-кредитних установ рис. 1 [1, с. 285-288].

Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути:

-страхові компанії

-пенсійні фонди

-кредитні спілки

-фінансові компанії

-лізингові компанії

-інвестиційні фонди

-ломбарди

Поштово-ощадна ситема

Неемісійні

(комерційні) банки

Емісійний (центральний) банк

Рис. 1. Структура фінансово-кредитної системи України

Щодо поточного стану ринку небанківських фінансових послуг України то протягом І кварталу 2011р. ринок кредитних спілок характеризується скороченням кількості учасників з 659 до 652 одиниць. Також спостерігається зменшення кількості членів, які мають внески на депозитних рахунках спілок, з 78,9 до 61,1 тис. осіб та членів кредитних спілок, які мають діючі кредитні договори, з 343,0 до 322,1 тис. осіб. Крім того відбулося зменшення балансової вартості капіталу спілок з 1117,3 млн. грн. до 938,2 млн. грн.(або на 16, 0%).

Ринок послуг факторингу протягом І кварталу 2011 р. показав зростання, перевищивши обсяг наданих факторингових послуг за І квартал 2010 р. на 88, 5 % (495,6 млн. грн.). Кількість компаній, які мали ліцензію Держфінпослуг на право надавати послуги факторингу, станом на 0.1.01.2011 р. складає 80 установ.

Продовжує зростати ринок послуг ломбардів, сукупний розмір яких за підсумками І кварталу 2011 р. склав у вартісному вираженні 950,8 млн. грн. При цьому головним видом забезпечення ломбардних кредитів залишається застава виробів з дорогоцінних металів та каміння (91,6% наданих застав). Протягом І кварталу 2011 р. продовжилася тенденція до зростання середнього розміру наданого ломбардного кредиту, який за підсумками І кварталу 2011 р. дорівнює 632,2 грн.

І квартал 2011 р. характеризується пожвавленням ринку фінансового лізингу. Так, за підсумками І кварталу 2011 р. констатується збільшення обсягів лізингових операцій порівняно з аналогічним періодом як 2009р., так і 2010р. Вартість укладених договорів фінансового лізингу за підсумками І кварталу 2011 р. становила 1274,7 млн. грн., що на 80% більше ніж за аналогічний період 2010 р. (708,4 млн. грн.). Із загального обсягу послуг фінансового лізингу лише 0.7 млн. грн. припадає на фінансові компанії, а решта 1274,0 млн. грн.) – на послуги, надані юридичними особами, які мають відповідний дозвіл Держфінпослуг.

Ринок недержавного пенсійного забезпечення характеризується зменшенням темпів проросту кількості укладених пенсійних контрактів. Сукупні активи НПФ за результатами І кварталу 2011р. зросли на 6,7% (77,1 млн. грн.) і станом на 01.01.2011 р. дорівнювали 1.21 млн. грн. Система недержавного пенсійного забезпечення протягом останніх років розвивається досить динамічно. З огляду на це, система НПЗ має потенціал для подальшого розвитку.

Станом на 01.01.2011 р. всього було зареєстровано 453 страхових компанії, з них: 66-СК зі страхування життя (СК « life ») (70 установ на 01.01.2010р.), 387 – СК, що здійснюють види страхування, інші, ніж страхування життя (СК « non - life ») (374 установи станом на 01.01.2010р.) [5] .

Досягти високого рівня надання фінансових послуг небанківські фінансові установи можуть завдяки:

- збільшенню швидкості обслуговування клієнтів небанківської фінансової установи;

- забезпеченню якості (повноти, характеру) та комплексності надання інформації і консультацій щодо особливостей, переваг та економічних характеристик фінансової послуги;

- терміновості та своєчасності здійсненню фінансової операції;

- професійності та кваліфікованості персоналу, відсутності помилок при обслуговуванні клієнта і оформленні фінансової операції;

- особливості режиму роботи небанківської фінансової установи, зорієнтованого на потреби потенційних клієнтів;

- індивідуальному підходу до потреб клієнтів;

- повноти, надійності та своєчасності виконання взятих на себе зобов’язань тощо [4, с. 237-240 ].

Отже, першочерговим завданням небанківських фінансових установ при формуванні політики забезпечення високого рівня конкурентоспроможності та реалізації стратегії позиціонування повинно стати досягнення високого рівня довіри у своїх клієнтів.

Список використаних джерел :

1. Мужилівський М.Д. Удоскоеналення структури фінансово-кредитної системи з метою активізації діяльності небанківських фінансових установ / М.Д. Мужилівський // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 5. – С. 285-288.

2. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): навч. посібник / В.М. Опарін. – К. : КНЕУ, 2002. – 240 с.

3 . Свердел М.О. Небанківські фінансові установи на фінансовому ринку України / М.О. Свердел // Фінанси України. – 2009. – № 2. – С. 145-147.

4. Сідельник О.П. Позиціонування небанківських фінансових установ на ринку фінансових послуг як фактор підвищення їх конкурентоспроможності / О.П. Сідельник // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2011. – № 2. – С.237-240.

5. Анілітичний огляд ринку небанківських фінансових послуг України за І квартал 2011р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rurik.com.ua/documents/research/non_banks_I_kv_2011.pdf