Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция "Проблемы формирования новой экономики ХХI века" (22-23 декабря 2011г.)

К. е .н. І ващенко П.О.

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна

Дудін М.М.

Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна

МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Актуальність теми дослідження зумовлена наявністю напрацювань в напрямках: тіньова економіка і економічна безпека окремо (див., наприклад, матеріали конференції [1]). Але напрямок досліджень взаємозв’язків тіньової економіки та економічної безпеки держави досліджено недостатньо. Деякі кроки в цьому напрямку містяться в [2-4].

Мета доповіді полягає в висвітленні можливого механізму дії тіньових процесів на економічну безпеку України з якісної та кількісної точок зору.

Будемо спиратися на наступні означення, запропоновані в [ 5; 6 ] .

Економічна безпека – це такий стан національної економіки, який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз і здатний задовольнити потреби особи, сім’ї, суспільства та держави [5, с. 1].

Тіньова економіка – незареєстрована в установленому порядку економічна діяльність суб’єкта господарювання, яка характеризується мінімізацією витрат на виробництво товарів, виконання робіт та надання послуг, ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), статистичного анкетування та подання статистичної звітності, наслідком якого є порушення законодавчо встановлених норм (рівень мінімальної заробітної плати, тривалість робочого часу, умови і безпека праці тощо) [6, с. 2].

Згідно Господарському Кодексу України підприємництво як вид господарської діяльності - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку [7, гл. 4, ст. 42].

Подальша використана термінологія визначена у вказаних джерелах.

Вплив тіньових процесів на рівень економічної безпеки держави можна подати наступним рисунком (рис. 1). Тіньова економіка впливає на економічну безпеку підприємницької діяльності в державі через форми та елементи управління, які представлені двома блоками.

Рис. 1. Механізм управління впливом тіньової економіки

на економічну безпеку України (розроблено авторами)

Як випливає з рис. 1 механізм впливу тіньової економіки на економічну безпеку України передбачає можливість цілеспрямованого управління впливом. В управлінні пропонується використовувати такі форми як: забезпечення ефективної взаємодії держави і бізнесу в регулюванні економічних процесів і зміцненні економічної безпеки; підвищення якості управління підприємствами; всебічна підтримка малого підприємництва; інноваційна діяльність різних типів підприємств; розробка і втілення в життя структурної політики; активізація науково-технічної політики; запобігання витоку капіталів з України та їх повернення в національну економіку; реалізація антикорупційної політики.

До елементів системи управління впливом тіньової економіки на економічну безпеку підприємницької діяльності в Україні пропонуємо віднести:

Президента України; Верховну Раду України; Раду національної безпеки і оборони України; Кабінет Міністрів України; міністерства та відомства; Конституційний суд України, суди загальної юрисдикції; органи прокуратури; органи місцевої державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, організації; громадяни та об’єднання громадян.

Дію механізму управління впливом тіньової економіки на економічну безпеку підприємницької діяльності в Україні на кількісному рівні пропонується подати у вигляді рекурентного співвідношення в наступній формі.

I t = I t -1 + F t ( X t , U t ) + ? t , (1)

де I t – значення інтегрального індикатора економічної безпеки України в момент часу t ;

F t – функціонал, що відображає закон формування змін рівня економічної безпеки за рахунок дії відповідних індикаторів, що відповідають за такі сфери економіки як: макроекономічна, виробнича, фінансова, інвестиційна, зовнішньоекономічна, науково-технологічна, соціальна, демографічна, енергетична, продовольча (це – вектор X t ) ;

U t – інтегральний показник рівня тінізації економіки, який може бути отриманий з використанням чотирьох методів оцінки рівня тіньової економіки: метод оцінки збитковості підприємств; електричний метод; фінансовий метод; метод «витрати населення – роздрібний товарооборот»,

? t – похибка виміру.

Висновок полягає в тому, що сучасний рівень наукових досягнень у напрямку досліджень економічної безпеки підприємницької діяльності і тіньової економіки дозволяє аналізувати на якісному і кількісному рівнях вплив різних чинників на рівень економічної безпеки України.

Подальші розвідки передбачають формування аналітичного вигляду функціоналу F t і виконання варіантних розрахунків можливих сценаріїв розвитку підприємницької діяльності країни в умовах детінізації економіки і забезпечення необхідного рівня економічної безпеки України.

Список використаних джерел:

1. Економічна безпека України та виклики сьогодення // Збірник матеріалів ХІІІ Міжнар . наук.-практ . конф . 28 травня 2010 року. – Ч. І. – К.: УДУФМТ, 2010. – 240 с.

2. Гончарова В.О. Вплив тіньової економіки на економічну безпеку держави / В.О. Гончарова . - Х.: Видавничій центр ХНУ, 2001. - 195 с.

3. Задорожный Г.В. Экономическая безопасность и теневая экономика / Г.В. Задорожный, П.А. Иващенко, С.В. Тютюнникова . – Х . : Издательский центр ХИБМ, 1999. – 208 с .

4. Мущинська Н.Ю. Моделювання впливу тіньової економіки на обсяги податкових надходжень / Н.Ю. Мущинська // Тези доп . Всеукр . наук.-практ . конф . «Сучасні моделі і методи прогнозування соціально-економічних процесів». – К., 2006. – С. 123-125.

5. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2007 № 60 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua

6. Методичні рекомендації розрахунку рівня тіньової економіки : Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.02.2009 № 123 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua

7. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravoteka24.com/kodeksi/29-hozyaystvennyy_kodeks_ukrainy.html