Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция "Проблемы формирования новой экономики ХХI века" (22-23 декабря 2011г.)

Прицюк Л.А.

Вінницький кооперативний інститут, Україна

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПОСЕРЕДНИКІВ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Категорія інститутів є базовою для економіки, оскільки вона відіграє визначальну роль у економічних процесах. До інституційного забезпечення діяльності спеціалізованих посередників на автомобільному ринку слід віднести передусім автовиробників з їхньою власною товарною, ціновою, комунікаційною та збутовою стратегіями. Однією з пріоритетних стратегій, що найбільш впливає на діяльність посередників, є стратегія збуту. Доцільність та необхідність вироблення моделі формування стратегії збуту детально обґрунтована авторами Є.М. Азаряном, А.Ю. Бєлєньким [1]. Формування стратегії збуту автовиробника є доволі складним процесом, оскільки вона повинна враховувати цілу низку факторів: вплив середовища (технологічного, економічного, соціально-демографічного, політико-економічного, екологічного, культурного тощо), характеристики каналів збуту, наявність фінансових ресурсів і потреба у них, розміри витрат, системи контролю, вплив конкурентів, заходи із забезпечення стабільності, поточні потреби споживачів тощо. Крім того, формування стратегії збуту зумовлює необхідність вироблення власних підстратегій : конкурентної, розвитку каналів, фінансування, взаємодії.

Стратегічні пріоритети розвитку автомобільних посередників, у свою чергу, також формуються значною мірою під впливом факторів макро- та мікросередовища. Однак, не применшуючи важливості цих факторів, слід зазначити, що результативність діяльності таких підприємств значною мірою залежить і від запровадження комплексу заходів, направлених на удосконалення економіко-організаційного механізму з урахуванням можливих ризиків.

Кризові явища у світовій та вітчизняній економіці зумовлюють альтернативність розвитку й перехід до інноваційного типу діяльності посередницьких підприємств. За таких обставин ключовим питанням стає стратегія підвищення конкурентоспроможності посередницьких формувань у сфері реалізації товарів і послуг та визначення пріоритетів цієї стратегії. Стратегічно важливим для посередників є реалізація автомобільної продукції і послуг із сучасними технічними характеристиками, які відповідають європейським і світовим стандартам, у обсязі та асортименті, що повною мірою задовольняють попит споживачів. Це дозволяє підтримувати належний рівень конкурентоспроможності таких підприємств.

Іншим стратегічним питанням, що потребує вирішення, є забезпечення таких умов рівноправної конкуренції посередників, які спонукали б до інтеграції посередницьких формувань різних рівнів та мінімізували б вплив тіньового сектору.

Ще одним стратегічним питанням є розширення співпраці з посередниками, які забезпечують фінансовими ресурсами споживачів на спеціалізованому автомобільному ринку.

До важливих елементів також слід віднести стратегічне управління, яке покликано забезпечити довгострокову діяльність на ринку, пошук та запровадження нових форм конкуренції, своєчасну і адекватну реакцію у відповідь на зміни зовнішнього середовища, ефективну політику управління персоналом.

Рівень розвитку інформаційних технологій та доступність використання інформаційних ресурсів відкривають нові можливості для удосконалення економіко-організаційного механізму діяльності посередницьких формувань, що дозволяє значно знизити затрати коштів і часу як на дослідження зовнішнього середовища, так і на доведення інформації про товари і послуги до споживачів. Розвиток посередницької діяльності у цьому напрямі дозволяє перейти до якісного нової форми надання послуг у вигляді використання інформаційних ресурсів для безпосереднього просування на ринок товарів і послуг.

На автомобільному ринку України спостерігається тенденція до створення чисельних посередницьких формувань з власною маркетинговою політикою та технологіями збуту, які враховують інтереси автомобільних виробників та специфіку регіональних ринків. Такі посередницькі формування відчувають постійну потребу у консолідації ресурсів і можливостей, проте, досвід утворення громіздких структур свідчить про їхню недостатню гнучкість та здатність швидко і адекватно реагувати на зміни, що відбуваються на тому чи іншому регіональному ринку.

Альтернативою, яка не має зазначених вище недоліків, є утворення стратегічних альянсів (об’єднань посередників), що надає їм можливість використовувати інформаційні, технологічні та інші ресурси один одного для отримання взаємної вигоди та досягнення стратегічних цілей (рис. 1).

Рис. 1. Схема взаємодії фінансових і автомобільних посередників

шляхом утворення альянсу

Кожен з учасників альянсу, враховуючи фактори зовнішнього середовища, які безпосередньо впливають на їхню діяльність, визначає пріоритети свого розвитку. Формування цілі учасниками альянсу відбувається шляхом виокремлення спільних пріоритетів. Ціль реалізується учасниками альянсу з використанням ними власних методів управління і забезпечення за спільними напрями: розробка стратегічного плану, створення відповідних формувань для реалізації цілі, координація своєї діяльності з урахуванням відкоригованих у процесі роботи цілей та досягнення, зрештою, синергізму без втрати юридичної самостійності кожного з учасників альянсу. За таких умов автомобільні і фінансові посередники отримують додаткові економічні переваги ? ефективне використання сукупного потенціалу, інформаційних ресурсів , взаємного доповнення технологій, зниження рівня поточних витрат, зокрема адміністративних, с пільна рекламна діяльність тощо.

Способом реалізації обраних стратегій і цілей, розвитку та забезпечення прибуткової діяльності й взаємовигідної співпраці і між автомобільними та фінансовими посередниками, може стати створення інформаційно-аналітичних центів, які можуть бути як самостійними одиницями, так і входити до структури посередників автомобільного ринку [2].

Список використаних джерел:

1. Єрмошенко М.М. Комерційна діяльність посередницьких організацій: навч . посіб . / М.М. Єрмошенко . – 2-ге вид. – К. : Нац. акад. упр ., 2006. – 348 с.

2. Азорян Е.М. Стратегия сбыта на специализированных рынках: рынок товаров нефтехимии/ Е.М. Азорян , А.Ю. Беленький. – Донецк: ДонГУЭТ , 2006. – 168 с.