Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты" (24-25 мая 2012г.)

К.т.н. Гусєва Ю.Ю., Ченцова Г.О.

Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського, м. Харків, Україна

ПРОБЛЕМА ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

 

В сучасних умовах фінансова стійкість підприємств набуває суттєвого значення. Фактично, фінансова стійкість підприємств визначає їх спроможність фінансувати як свої основні фонди, так і оборотні активи. Розглянемо ці аспекти більш детально. Перш за все, спроможність підприємства фінансувати свої основні фонди – це також підґрунтя для оновлення обладнання та технологій, формування резерву виробничих потужностей, здійснення інновацій. Враховуючи той факт, що за даними Державної служби статистики України [1] знос основних засобів в середньому за всіма видами економічної діяльності складав на початок 2011 року 82%, а за такими важливими галузями як сільське господарство, промисловість, будівництво, транспорт і комунальне господарство перевищував граничне значення в 50%, питання фінансування оновлення основних засобів потребує негайного вирішення.

Наступним і найважливішим аспектом фінансової стійкості підприємства є спроможність фінансування підприємством його оборотних активів, зокрема, запасів. Отже, фінансова стійкість є необхідною умовою життєздатності підприємства, його здатності до розвитку як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективах. Але, якщо розглядати життєздатність підприємства скрізь призму ефективності його діяльності, то дані Державної служби статистики України свідчать про те, що станом на 1 січня 2011 року 42,6% вітчизняних підприємств працювали збитково. Чи знайшла відображення така ситуація в структурі балансу українських підприємств? Питома вага власного капіталу в структурі пасивів „ середнього” підприємства становить в 2011 році 34,5% (слід відзначити негативну тенденцію до збільшення залежності підприємств від зовнішніх джерел фінансування – так, на початок попереднього, 2010 року, цей показник становив 35,8%). Окрім того, таке підприємство формує більше 45% оборотних активів за рахунок поточних зобов’язань, що свідчить, принаймні, про нестійкий фінансовий стан.

Мінімальною умовою фінансової стійкості підприємства є наявність власних оборотних коштів, величина яких визначається як різниця між власним капіталом і необоротними активами. В табл. 1 представлено результати розрахунку величини власних оборотних коштів підприємств України для різних видів економічної діяльності.

 

Таблиця 1. Власні оборотні кошти підприємств за видами економічної діяльності, млн. грн.*

Вид економічної діяльності

Власні оборотні кошти

(нестача власних оборотних коштів)

на 1 січня 2009 р.

на 1 січня 2010 р.

на 1 січня 2011 р.

Усього

-398219,6

-462027,5

-408430,3

у тому числі:

х

х

х

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

3643,5

8654,9

-492,8

промисловість

-98471,2

-139845

-149796,8

будівництво

-30274

-32236,9

-15022,5

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

-72672,2

-84603,3

-73269

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

-7440,3

-9225,1

-8325,5

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

-50832,7

-57205,5

-45738,1

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

-14399,2

-18172,7

-19205,4

діяльність готелів та ресторанів

-5174,3

-4553

-4482,2

діяльність транспорту та зв'язку

-59616,6

-56997

-55961,9

фінансова діяльність

22259,2

15119

10473,4

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

-149677,8

-155567

-107296

освіта

-47,9

-35,7

-4,7

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

-1872,5

-2553,4

-1926,8

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

-6312

-9200

-10602,5

* Розраховано авторами за даними [1].

 

Як бачимо, ситуація з наявністю власних оборотних коштів є катастрофічною – лише за одним видом економічної діяльності – фінансовою – їхня величина набуває позитивного значення. За всіма іншими напрямами наявна значна нестача таких коштів. Для деяких видів діяльності, наприклад, торгівлі, така ситуація частково може бути пояснена специфікою бізнесу – необхідністю утримувати велику кількість запасів, але можна стверджувати, що у переважній більшості сфер діяльності українські підприємства майже позбавлені спроможності розвитку. Звичайно, це не може не сказатися на фінансових результатах. Отже, проблема фінансової стійкості є одним з чинників загальної неуспішності збиткових підприємств України і стримуючим фактором для розвитку тих підприємств, що показують позитивні фінансові результати.

Дослідженням фінансової стійкості займалися такі провідні вітчизняні та закордонні вчені як Бланк І.О., Брігхем Є.Ф., Ван Хорн Д.К., Ковальов В.В., Савицька Г.В., Шеремет А.Д. та ін. Але класичним підходом до оцінювання фінансової стійкості залишається статичне співставлення окремих статей активу і пасиву балансу підприємства, не зважаючи на наявність динамічних взаємозв’язків між цими показниками. Відтак, існує потреба в удосконаленні наявних методичних підходів до оцінювання фінансової стійкості підприємства, результати застосування яких дадуть більш повну інформацію про рівень фінансової стійкості та тенденції щодо його зміни, дозволять приймати зважені рішення щодо зниження фінансового ризику, підвищення ефективності діяльності та забезпечення фінансового розвитку підприємства.

 

Список використаних джерел:

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua