Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты" (24-25 мая 2012г.)

Аль Мутлак Елаян

Донецький національний технічний університет, Україна

ДО ПИТАННЯ ПРО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

 

Виходячи із самого змісту, відбитого у терміні «соціально-економічний розвиток», можна виділити два його основні компоненти – економічний та соціальний [1, с. 96]. Економічний компонент містить відповідні показники, які відображають стан та зміни економічних параметрів системи (на рівні держави відображених у таких показниках, як валовий національний продукт, обсяги промислового виробництва, обсяги прямих іноземних інвестицій тощо), соціальний – стан та зміни соціальних параметрів (рівень зайнятості та безробіття, середній рівень оплати праці, рівень споживання etc .).

В багатьох дослідженнях науковці взагалі не наводять визначення соціально-економічного розвитку через його інтуїтивну доступність розумінню більшості читачів.

Отже, незважаючи на розбіжності у формулюваннях терміну, соціально-економічний розвиток країни є аксіоматичним поняттям, під яким варто розуміти багатовимірний процес, що включає реорганізацію і переорієнтацію економічної та соціальної систем країни з набуттям останніми нових властивостей, відбитих у базових економічних та соціальних показниках, що дозволяють ним в більш повній мірі виконувати свою базову функцію – підтримку розширеного відтворення суспільства. Таким чином, соціально-економічний розвиток через сукупність його показників виступає центральною інтегральною характеристикою національної економіки.

Протягом усієї історії людства одним з ключових чинників соціально-економічного розвитку був і залишається процес здобуття, систематизації, практичного застосування та трансферу знань про об’єктивну реальність. Від моменту винаходу людством найпростіших знарядь праці та елементарних технологій можливість розповсюдження інформації про винахід та навичок його використання визначала здатність соціальних груп ефективно трансформувати оточення з метою забезпечення себе необхідними для подальшого існування ресурсами та подолання загроз, що виникають внаслідок негативних явищ зовнішнього середовища. З плином часу значення цієї можливості не тільки не знижувалось, але й навпаки – зростала пропорційно збільшенню кількості застосовуваних соціумом технологій та їх складності.

Процеси трансферу знань та навичок систематизовані та реалізуються в системі освіти. Важливою властивістю освіти є її кваліфікаційна структура, яка дозволяє виділити основні елементи освітньої системи у їх відповідності до потреб відтворення суспільства. Так, початкова освіта відповідає за базисну соціалізацію людини, а середня освіта – за набуття сукупності знань і навичок, необхідних для утворення трудових ресурсів. Функції локомотива соціально-економічного розвитку в цій структурі виконує вища освіта.

Теоретичні розробки західних економістів дозволяють підкреслити щонайменше три основні механізми, через які вища освіта впливає на соціально-економічний розвиток. По-перше, освіта дозволяє збільшити людський капітал, що міститься в трудових ресурсах країни, що дозволяє підвищувати продуктивність праці і зміщувати точку економічної рівноваги до більших обсягів пропозиції (неокласичні теорії, [2, c. 412]). По-друге, освітня система збільшує спроможність економіки до інноваційного розвитку, завдяки якому через створення нових технологій, продукції та систем організації економічної та суспільної діяльності відбувається економічне зростання (теорії ендогенного зростання, [3]). По-третє, освіта дозволяє активізувати процеси передачі та дифузії знань та навичок, необхідних для засвоєння та впровадження нових технологій, що були розроблені іншими країнами, що знов таки сприяє економічному зростанню (зростання наздоганяючого типу [4]). Крім цього, освітня діяльність в сучасному суспільстві є одним з видів економічної діяльності в сфері надання послуг, тобто освіта має також і прямий вплив на економічний розвиток – через комерціалізацію процесів передачі знань.

Отже, якщо розглядати вищу освіту як процес розвитку особистості та як систему економічної діяльності, її вплив на соціально-економічний розвиток схематично можна представити наступним чином (рис. 1).

 

Рис. 1. Структура впливу вищої освіти на соціально-економічний розвиток

 

Отже, підсумовуючи вищевикладене, можна відзначити:

По-перше, соціально-економічний розвиток через сукупність його показників виступає центральною інтегральною характеристикою національної економіки.

По-друге, важливим аспектом процесів трансферу знань та навичок в соціумі виступає освіта. При цьому вища освіта виконує функції локомотива соціально-економічного розвитку.

По-третє, існують три основні механізми, через які вища освіта впливає на соціально-економічний розвиток: освіта дозволяє збільшити людський капітал, освітня система збільшує спроможність економіки до інноваційного розвитку, освіта дозволяє активізувати процеси передачі та дифузії знань та навичок, необхідних для засвоєння та впровадження нових технологій, що були розроблені іншими країнами. Крім цього, освітня є одним з видів економічної діяльності в сфері надання послуг, тобто має і прямий вплив на економічний розвиток – через комерціалізацію процесів передачі знань.

 

Список використаних джерел:

1. Пирог О.В. Сталий соціально-економічний розвиток України в умовах формування інвестиційної політики держави / О.В. Пирог // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник; за ред. І.Г. Ткачука. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ При Університеті ім. В.Стефаника. – 2008. – Вип. IV. – Т. 2. – С. 95–101.

2. Mankiw N., Romer D., and Weil D. A contribution to the empirics of economic growth // Quarterly Journal of Economics . – 1992. – vol . 107. – № 2 ( May ): pp . 407–437.

3. Aghion , P., Howitt P. Endogenous Growth Theory . – Cambridge , MA : MIT Press , 1998. – 597 p.

4. Benhabib , J., Spiegel M. 1994. The role of human capital in economic development : Evidence from aggregate cross- country data // Journal of Monetary Economics . – 1994. – Vol . 34. – № 2. – Р. 143–174.