Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты" (24-25 мая 2012г.)

Д.е.н. Іванов Ю.Б., Олійник А.Д.

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, м. Харків

Економічний розвиток регіонів та формування місцевих бюджетів

Створення ефективного механізму формування місцевих бюджетів є важливою проблемою, від вирішення якої залежить соціально-економічний розвиток регіонів країни. Слід констатувати, що зараз механізм формування місцевих бюджетів в Україні має певні недоліки та вимагає подальшого вдосконалення.

Дослідження основних джерел бюджетних доходів свідчить про те, що сьогодні місцеві бюджети формуються в складних фінансово-економічних умовах, тому що доволі значну частину платників податків в багатьох регіонах країни складають збиткові підприємства. У податково-бюджетному законодавстві продовжують відбуватись динамічні зміни, наслідками чого є зміна видів податків, які зараховуються до місцевих бюджетів, відсутність сталих у часі нормативів відрахувань від загальнодержавних податків та зборів. В результаті власна (безтрансферна) дохідна база місцевих бюджетів стає все більш слабкою і занадто залежною від центру (табл. 1).

 

Таблиця 1 . Співвідношення доходів місцевих бюджетів та трансферів з державного бюджету [1]

Рік

Доходи місцевих бюджетів, грн.

У тому числі трансферти з держбюджету, млрд. грн.

% трансфертів до доходів місцевих бюджетів

2005

53,6

23,3

43,5

2006

74,1

34,2

46,2

2007

103,0

44,6

43,3

2008

126,9

59,1

46,6

2009

133,2

62,2

46,7

2010

114,1

56,8

49,8

2011

165,9

84,8

51,1

 

Непередбачуваність нормативів відрахувань від загальнодержавних податків та зборів до місцевих бюджетів негативно впливає на систему бюджетного планування та стримує намагання місцевої влади зібрати максимальний обсяг доходів у свій бюджет, тому що більша їх частина потрапляє до загальнодержавного «кошика» і перерозподіляється центральними органами. Це негативно впливає на фінансову самостійність місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць країни та посилює утриманський настрій їх владних структур.

Таке становище не може вважатися задовільним. Необхідно забезпечити зміцнення власної або безтрансфертної бази місцевих бюджетів та вдосконалити систему міжрегіонального перерозподілу доходів у формі субвенцій та дотацій вирівнювання. Призначення останніх – збалансування доходної та видаткової частин місцевого бюджету.

Розподіл дотацій вирівнювання між регіонами кожний рік починається з чистого аркушу. Необхідно відмовитись від підходу лише одноразового збалансування доходів та видатків місцевого бюджету тільки за показниками очікуваних надходжень і видатків планового бюджетного року. Такий підхід не створює прецеденту для самостійного пошуку органами влади на місцях резервів поповнення місцевого бюджету. Тому як один з варіантів пропонується наступна модель для визначення розміру дотацій вирівнювання кожному з регіонів:

 

,      (1)

 

де   – розмір дотацій місцевому бюджету на наступний і -й рік, млн. грн.;

  – планові видатки на наступний і -й рік, млн., грн.;

  – розрахунковий обсяг власних, закріплених та регулюючих доходів місцевого бюджету на наступний і-й рік, млн. грн.;

  – обсяги доходів, які не потрапили до бюджету у попередньому році з суб’єктивних причин, млрд. грн.;

  – коефіцієнт співвідношення безтрансфертних доходів місцевого бюджету у наступному і попередньому роках.

Коефіцієнт   розраховується за формулою:

, (2)

де   – розрахункові власні доходи місцевого бюджету на наступний рік, млн. грн.;

  – фактичні власні доходи місцевого бюджету у попередньому році, млн. грн.

Запропонований підхід стратегічно і тактично направлений на активізацію роботи органів місцевої влади у напрямі мобілізації доходів до місцевого бюджету. Так, врахування обсягу доходів, які не потрапили до бюджету у попередньому році з суб’єктивних причин ( Одс ) сприятиме активізації управлінської діяльності при здійсненні контролю за стягненням, наприклад, екологічних платежів, за спеціальне використання природних ресурсів, сплатою податків з власників автомобільного транспорту тощо.

Співвідношення , яке є в формулі (1) корегуючим коефіцієнтом, відображає очікуваний рівень виконання доходної частини власних доходів в наступному році у порівнянні з фактичними безтрансфертними доходами місцевого бюджету у попередньому році. У разі зниження обсягу власних розрахункових доходів на наступний і -й рік ( ) з об’єктивних причин у порівнянні з безтрансфертними доходами у попередньому році ( ) розмір державної дотації на ti рік не повинен зменшуватись, тобто К д повинен дорівнювати 1. Такий підхід сприятиме посиленню тенденцій децентралізації фіскальних функцій держави й посиленню ролі регіональних органів влади в реалізації основних функцій управління бюджетним процесом на місцях.

Позитивним результатом використання запропонованої моделі формування місцевих бюджетів очікується використання в бюджетному механізмі таких важелів як об’єктивне бюджетне регулювання й коригування. Це посилить стимули до ефективних дій місцевої влади у напрямі забезпечення надходження більш значної частини доходів саме на території регіону.

Необхідно також відмінити норму, згідно з якою у разі перевиконання обсягів запланованих показників доходів до місцевого бюджету автоматично наступає зобов’язання передачі органами місцевого самоврядування одержаних фінансових ресурсів у державний бюджет.

Таким чином, стійкий регіональний розвиток неможливий без використання принципів фіскального федералізму. Принцип опори переважно на механізм солідарного розподілу доходів повинен заміщуватися принципом збільшених власних доходів місцевих бюджетів.

Тому удосконалення системи міжбюджетних відносин центру з регіонами в цьому напрямі є одним з головних завдань керівництва держави на шляху до забезпечення економічного зростання як в регіонах-лідерах, так і в проблемних регіонах з метою підвищення добробуту громадян та збереження єдності в суспільстві.

 

Список використаних джерел:

1. Матеріали офіційного сайту Комітету Верховної Ради України з питань бюджету [ Електронний ресурс ] . – Режим доступу: http :// www . budjet . rada . gov . ua