Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты" (24-25 мая 2012г.)

Д.е. н. Шульгіна Л.М.* , Мельничук В.М.**

* Національний технічний університет України, м. Київ; ** Київський політехнічний інститут, Україна

Фактори формування цінності упаковки як основного продукту флексографічної галузі України

 

Зростання вимог до змісту та складових споживчої цінності поліграфічної продукції, а особливо тієї, що призначена для промислового ринку (тобто упаковки та етикетки) потребує більш детального аналізу динаміки її розвитку. З огляду на те, що сьогодні жодна продукція будь-якої галузі не може бути представлена на ринку без відповідного пакування та маркування, все більшого значення набувають дослідження цінності упаковочних та етикеткових матеріалів для харчової промисловості. Флексографічна галузь (як одна з найбільш важливих складових поліграфії) є досить складною за своєю структурою, а з наукової точки зору – малодослідженою.

Результати аналізу динаміки ринку поліграфічної продукції України за 2009–2011 рр., проведеного дослідною організацією Pira International , демонструють стабільні показники зростання. Зокрема, приріст обсягів виробництва поліграфічної продукції у 2011 р. порівняно з 2010 р. становить 7,3% (для флексографічної – 11,9%), що свідчить про позитивні тенденції розвитку досліджуваної галузі [ 1 ].

Варто акцентувати, що зростання місткості ринку упаковки обумовлене передусім нарощенням обсягів виробництва харчової промисловості, оскільки за експертними оцінками сегмент харчової упаковки складає близько 70% всього ринку пакувальних матеріалів. За період з кінця ХХ ст. до початку ХХІ ст. обсяги виробництва деяких харчових продуктів зменшилися, але випуск фасованої продукції у різноманітній упаковці зріс.

Зазначене відбувалося під впливом різноманітних факторів, які за сферою на галузь впливу можна поділити на зовнішні та внутрішні (рис. 1). Під зовнішніми факторами розуміємо всі чинники, які сприяли розвитку вітчизняного ринку упаковки як продукції. Найбільш впливові з них – це зростання обсягів харчової промисловості, розвиток мереж роздрібної торгівлі, збільшення використання упаковки на одиницю товару та світові тенденції еволюції упаковочних галузей, які проектуються на стан національного ринку. Між цими факторами існує прямий зв’язок, оскільки кожний з них взаємодоповнює та частково пояснює інший. Внутрішні фактори відображають можливості декількох ланок ланцюга створення цінності упаковки. Вони включають можливості імпорту основних та допоміжних матеріалів для флексодрукового виробництва, наявність виробників матеріалів та флексографічного обладнання, існування кваліфікованих фахівців.

 

Рис. 1. Фактори впливу на обсяги ринку упаковки в Україні.

 

Серед усіх підгалузей харчової промисловості молочний сегмент є найбільш показовий на предмет вивчення цінності упаковки, що пояснюється рядом факторів. По-перше, саме для молочних продуктів, враховуючи вимоги щодо їх пакування та зберігання, цінність упаковочної продукції є найвищою. По-друге, сегмент молокопродуктів у загальному обсязі виробництва продуктів харчової промисловості займає третє місце (після м’ясної та хлібопекарської галузей) [2], а частка витрат на молочні продукти становить 15% від загальних витрат на харчування [3]. По-третє, з огляду на існування досить насиченого асортименту товарів молочної продукції використовують широкий спектр різних видів упаковочних матеріалів, що дає змогу оцінити цінність упаковки різного походження.

У молочній промисловості вид обраного упаковочного матеріалу безпосередньо впливає на безпеку та терміни придатності упакованої продукції. Молоко та молочні продукти є сприятливим середовищем для зберігання та розвитку багатьох мікроорганізмів та середовищем для розвитку небажаних змін та ведуть до псування продукту. Саме тому упаковочні матеріали для молочної промисловості є особливо важливими. Вимоги до упаковки в цьому сегменті більш жорсткі, ніж у сегментах інших харчових продуктів.

У своїх наукових роботах вчений-технолог О. Гавва [4] наголошує, що основним магістральним напрямом розвитку упаковки у найближчій перспективі буде заміна енергоємних упаковок на більш безпечні та м’які, оскільки останні набули таких характеристик як вища ергономічність, ресурсозаощадливість та менший негативний вплив на навколишнє середовище. За інформацією аналітичної компанії « Nielsen » сьогодні 28% споживачів продовольчих товарів під час купівлі продуктів харчування звертає увагу на використання рециклічної та екологічної упаковки [5].

Цінність гнучкої упаковки продовжує зростати прямо пропорційно її удосконаленню, тобто зі зниженням матеріаломісткості за сталих або вищих показників фізико-механічних та експлуатаційних властивостей. У використанні упаковки помітною є тенденція до зменшення товщини пакувального матеріалу, що досягається за рахунок підвищення показника жорсткості упаковки за збереження її еластичності. Споживачі продуктів харчування (упаковки), висуваючи нові вимоги до якості та екологічності упаковки, перейшли на новий рівень оцінки споживчої цінності упаковки товару. На сьогодні вони пред’являють високі вимоги не тільки до матеріальної споживчої цінності, але й до соціальної її складової.

 

Список використаних джерел:

1. Ожидаемый рост рынка флексографии : социальная сеть полиграфистов [ Електронний ресурс]. – Режим доступу :   http :// printus . com . ua / index . php ? option = com _ myblog & show = ozhidaemyj - rost - rynka - fleksografii . html & Itemid =479

2. Цар Г.В. Основні тенденції та перспективи розвитку харчової промисловості в Україні [Електронний ресурс] / Г.В.   Цар // Науковий вісник НЛТУ України 2010 р. – № 20.13. – С. 262–268. – Режим доступу: http :// firearticles . com / economika - promyslovosti /241- osnovn - tendencyi - ta - perspektivi - rozvitku - harchovoyi - promislovost - v - ukrayin . html

3. Антонова І.В. Розвиток молочної промисловості в Україні [ Електронний ресурс] / І.В. Антонова // Електронне наукове фахове видання Дніпропетровського державного аграрного університету " Ефективна економіка ". – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=428

4. Гавва О.М. Проектування функціональних елементів технологічних комплексів [ Електронний ресурс] / О.М. Гавва // Науковий журнал « Технологічні комплекси » . – №   2 . – 2010. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/tehkom/2010_2/2_19.pdf

5. Упаковка на продовольственном рынке: исследования Neilsen [ Електронний ресурс] / / сайт компании « Neilsen ». – Режим доступу: http :// www . acnielsen . ru / news . php ? news _ id =37