Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты" (24-25 мая 2012г.)

Оглобля Н.А.

Криворізький економічний інститут ДВНЗ “КНУ”, Україна

РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

 

Оцінювання стану та динаміки функціонування гірничорудного підприємства передбачає виявлення ключових аспектів його діяльності, що стає однією з актуальних проблем у його виробничо-економічній практиці. Важливою складовою цієї проблеми є аналіз стану досліджуваної техніко-економічної системи (ТЕС) підприємства.

Складність одночасного контролю великої кількості різноманітних показників у фінансово-економічному аналізі виробничо-економічної діяльності гірничорудного підприємства обумовлює значне поширення процедур комплексної оцінки, на підставі яких може обчислюватися рейтинг як узагальнена оцінка діяльності підприємства. Під рейтингом будемо розуміти комплексну характеристику ТЕС гірничорудного підприємства згідно з певною шкалою. Тобто значення рейтингу - елемент лінійно напівупорядкованої множини. Природним способом зниження як складності, так і трудомісткості управління й, зокрема, розроблення стратегічних і тактичних планів ТЕС, а отже, і зниження ступеня ризику щодо прийняття некоректних рішень, є факторизація набору показників, що дозволяє суттєво скоротити їх кількість. Така факторизація може бути здійснена в результаті заміни тієї чи іншої групи показників їх інтегрованою комплексною оцінкою.

Для гірничорудних підприємств важливим є визначення, аналіз та структуризація різних груп показників оцінювання, вибір та обґрунтування яких мають здійснюватися з урахуванням цілей порівняння відповідно до теорії менеджменту підприємства. Крім того доцільно порівнювати також блоки показників, які оцінюють споріднені характеристики окремих підсистем підприємства як об'єктів дослідження. Зазначимо, що малопродуктивним є порівняння підсистем за показниками, які не структуровані та не мають між собою нічого спільного. Тому виникає необхідність використання, зокрема, кількісних показників. Зрозуміло, що кількісні показники та якісні характеристики переплітаються та взаємодоповнюються, тобто є тісно взаємопов’язаними.

Останнім часом особливий інтерес викликають системи для підтримки процесів прийняття рішень, ранжирування об'єктів усередині вибірки, наприклад, дорадчі та експертні системи. Назви цих систем повністю відповідають їхньому призначенню: давати на запит користувачів поради щодо їхнього поводження у ситуаціях невизначеності та ризику, спираючись на науково обґрунтовані методи та експертні оцінки досвідчених фахівців.

В умовах невизначеності й багатокритеріальності питанням упорядкування об'єктів певної вибірки та прийняття рішень присвячено низку наукових праць.

Пропонується система рейтингових показників, яку, на нашу думку, доцільно буде використовувати менеджменту гірничорудних підприємств [1, с. 201-204].

У низці праць пропонується підхід, згідно з яким потрібно сформувати матрицю з елементів ,   рядки якої означають номери відповідних деталізованих показників якості об’єкта, а стовпчики номери об'єктів рейтингового оцінювання. Іншими словами, вибірка складається з т об’єктів, де   — деталізовані показники рейтингової оцінки -го об'єкта.

Зазначимо, що рейтингове оцінювання може здійснюватися з урахуванням вагомості (пріоритетності) окремих показників чи їх підмножини і має кілька модифікацій.

Можна навести низку модифікацій обчислення інтегрованого показника визначення рейтингової оцінки, кожна з яких має недоліки, що знижують об'єктивність та адекватність оцінювання.

Очевидно, має сенс впровадити як адекватну міру інтегрованого показника рейтингової оцінки модифіковане зважене середньогеометричне (мультиплікативний підхід) і визначати рейтингову оцінку за формулою [1, с. 203]:

(1)

де   - інтегрований кількісний показник якості функціонування -го об’єкта, ;

  - стандартизовані деталізовані показники;

  - вагові коефіцієнти.

На нашу думку, для умов сучасного розвитку гірничорудного підприємства, інтегрований показник рейтингової оцінки варіантів управлінських рішень доцільно обчислювати за формулою:

де ,   - вагові коефіцієнти;

  - коефіцієнт ризику;

  - коефіцієнт варіації.

Вагові коефіцієнти в даній моделі рейтингового оцінювання дозволять більш чітко враховувати мінливість економічного середовища при обґрунтуванні управлінських рішень.

 

Список використаних джерел:

1.   Вітлінський В.В. Моделювання економіки: навч. посіб. / В.В. Вітлінський. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.