Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты" (24-25 мая 2012г.)

Стеців С.Р.

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

РОЛЬ ЛАГІВ У ФОРМУВАННІ МЕТОДУ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗМІН В ПРОЦЕСІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВА

 

Потреба підприємства у впровадженні змін виникає під впливом факторів його зовнішнього та внутрішнього середовища. Рушійною силою ефективного впровадження змін на підприємстві є, безумовно, чітке розуміння їх напряму та виду. На сьогодні не дослідженим залишається питання розроблення методу ідентифікації змін, який базується на врахуванні впливу цих факторів.

При врахуванні впливу середньогалузевих показників та зацікавлених груп на діяльність підприємства слід зауважити, що вкрай рідко цей вплив є миттєвим. В такому випадку виникає часовий лаг, що передбачає отримання результатів діяльності лише через певний часовий проміжок після дії факторів впливу на них. У будівництві лаг – це усереднений період часу, що розпочинається від моменту здійснення перших інвестицій та завершується отриманням перших надходжень [1, с. 106]. В інноваційній діяльності лаг – це час від розроблення наукових пропозицій до практичного впровадження інновацій [2, с. 27]. Як у будівництві, так і в інноваційній діяльності скорочення лагів сприяє зростанню економічних ефектів від реалізації проектів. У нашому випадку, лаг впровадження змін – це період часу від моменту виявлення зрушень у результатах діяльності під впливом зовнішнього середовища до отримання очікуваної динаміки показників фінансово-економічного стану підприємства за допомогою впровадження різного виду змін. Чітко визначити тривалість періоду такого впливу є складно, адже період часу впливу галузі та зацікавлених груп залежить від низки чинників, зокрема:

· конкуренції в галузі: більш конкурентне середовище змушує підприємства діяти оперативніше, реагувати значно швидше на зміни. Значно коротшим є період впливу зовнішніх факторів у сфері інформаційних технологій, наукоємних галузях;

· темпів розвитку галузі. Чим бурхливішим є розвиток галузі, тим інтенсивнішою є боротьба за споживача. Ц е зумовлює підприємства оновлювати продукцію частіше та з врахуванням соціальних вимог та потреб;

· рівня інноваційності ринку. У [2, с. 28] наголошено на залежності рівня інноваційності галузі від стадії її розвитку. У «молодих» галузях значно коротший проміжок часу, через який відбувається вплив зовнішнього середовища на результати діяльності, ніж в «старих»;

· зміни вимог зацікавлених груп до властивостей продукту, якості послуг, умов праці та ін., зумовлені змінами суспільної думки;

· наявність специфічних та унікальних ресурсів, конкурентних переваг та маркетингових можливостей у підприємства тощо.

Очевидною ознакою сприятливого чи несприятливого впливу вищезазначених факторів на результати діяльності є динаміка показників підприємства за звітний період: квартал чи рік. На рис. 1 наведено два можливих варіанти поведінки підприємства щодо управління змінами з врахуванням фактора часу.

 

Подпись: А2 Подпись: А1
 

Рис. 1. Зміна результуючих показників діяльності підприємства з врахуванням фактора часу

Умовні позначення: А 1 – зміни у зовнішньому середовищі, які впливають на результуючі показники; t 1 – час, за який зміни у зовнішньому середовищі впливають на результати діяльності; А 2 – впроваджені зміни у внутрішньому середовищі, які впливають на результуючі показники; (t 2 + t 3 + t 4 ) – час, за який зміни на підприємстві впливають на результати діяльності.

 

При виборі підприємством варіанту поведінки ІІ зміни впроваджуватись не будуть, що свідчить про незначний або позитивний вплив зовнішніх та внутрішніх зацікавлених груп. За таких умов зникає необхідність у визначенні та скороченні часу на ідентифікацію змін, що не перебуває у центрі уваги даного дослідження. Варіант поведінки І передбачає необхідність проведення змін на підприємстві з метою покращення показників діяльності. На основі впливу А 1 на у формується загальна картина фінансово-економічного стану на підприємстві, що зумовлює необхідність прийняття управлінського рішення про доцільність впровадження змін. У випадку ствердної відповіді виникає потреба в розпізнаванні необхідних змін. Критичний час на впровадження змін складає:

Т кр . = (t 1 + t 2 ) + (t 3 + t 4 ),     (1)

де (t 3 + t 4 ) продуктивна втрата часу;

(t 1 + t 2 ) – малопродуктивна втрата часу.

Результати діяльності відобразимо наступною функцією:

у = f (А 1 t 1 + А 2 (t 2 + t 3 + t 4 )).   (2)

Зміни, що впроваджуються, відображаються на результатах діяльності в процесі їх реалізації, тому на рис. 1 t 4 – це початок впровадження змін.

Завданням будь-якого підприємства є оперативне та коректне реагування на зміни у зовнішньому середовищі. Припускаємо, що час t 1 не піддається контролюванню зі сторони підприємства, час t 2 та t 4 є короткотривалими, то таке завдання полягає у скороченні тривалості t 3 . Підсумовуючи вищесказане, наголосимо на необхідності формування методу розпізнавання змін з врахуванням визначених лагів, що був би достовірним та простим в реалізації.

 

Список використаних джерел:

1. Книжнікова О.О. Комплексне врахування лагу капітальних вкладень при обґрунтуванні проектів / О.О. Книжнікова // Вісник ДНАБА . – 2010. – Вип. 3 (83). – С. 106–110.

2. Князевич А.О. Інноваційний лаг і його роль в інноваційному процесі / А.О. Князевич // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6 (108). – С. 26–30.