Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты" (24-25 мая 2012г.)

Скачек Н.Ю.

НТК статистичних досліджень, м. Київ, Україна

ПРОБЛЕМА ВІДОБРАЖЕННЯ ДАНИХ ЩОДО ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА У ВІТЧИЗНЯНІЙ СТАТИСТИЦІ

 

Сьогодні серед актуальних проблем АПК варто розглядати не лише питання доходності виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, а й екологічні проблеми, які потребують нагального вирішення. Це, насамперед, стосується якості продукції, продовольчої безпеки, недбайливого, безвідповідального ставлення до земельних ресурсів, відсутності коштів на проведення заходів з відновлення родючості ґрунтів, засилля хімічних засобів, що використовуються в інтенсивному землеробстві, та, як наслідок, забруднення не лише земель сільськогосподарського призначення, а й навколишнього середовища в цілому. Вирішення цих питань можливе, зокрема, завдяки подальшому розвитку органічного руху в Україні.

Різним аспектам поширення органічного виробництва присвячені дослідження таких вітчизняних вчених як Артиш  В.І., Боровик Т.В., Вовк В.І., Волошин М.І., Дудар О.Т., Завадська  Ю.С., Кобець М.І., Корніцька  О.І., Легеза  Д.Г., Мациборко  О., Рудницька  О.В., Яценко О.М. та ін. Так, у своїх наукових працях вони висвітлюють різнобічні питання як зарубіжного, так і вітчизняного органічного виробництва. Проте основною рисою, що поєднує всі дослідження, є прагнення авторів донести як до наукового світу, так і до широкого кола читачів основну ідею органічного виробництва – досягнення балансу між економічними вигодами та екологічними пріоритетами з метою покращення екологічної ситуації в Україні та збереження довкілля.

Беззаперечним є той факт, що ґрунтовний аналіз будь-якого процесу, у тому числі й розвитку органічного виробництва, має базуватися на достовірних статистичних даних. Якою ж, власне, є ситуація в Україні з цього приводу? Чи надає офіційна статистика дані щодо обсягів вітчизняного виробництва органічної продукції? Які кроки необхідно здійснити для того, щоб користувачі могли отримувати такі дані? Пошук відповідей на ці запитання і є першочерговим завданням цього дослідження.

Насамперед варто зауважити, що на сьогодні пошук даних щодо обсягів вітчизняного виробництва органічної продукції в офіційних статистичних виданнях або на порталі Державної служби статистики України поки що є марним. Вітчизняна статистика сільського господарства та навколишнього середовища, безперечно, здійснює збір статистичних даних від усіх категорій виробників сільськогосподарської продукції з метою отримання достовірних даних, що характеризують різні аспекти сільськогосподарського виробництва.

Так, відповідно до форм державних статистичних спостережень офіційна статистика отримує дані щодо площ власних та залучених земельних угідь, посівних та зібраних площ у розрізі окремих культур, поголів’я тварин у розрізі окремих їх видів, обсягів виробленої продукції рослинництва і тваринництва як в цілому, так і за окремими видами тощо. Звичайно ж, регіональний розріз також є цікавим для різних категорій користувачів і такі показники є в наявності. Проте статистичні дані, що характеризують розвиток органічного виробництва в Україні, офіційна статистика сьогодні не надає, хоча інтерес користувачів до такої інформації з кожним роком невпинно зростає. Тому основними джерелами даних щодо вітчизняного органічного виробництва наразі є портали громадських організацій, що займаються підтримкою органічного руху в Україні, та наукові публікації вітчизняних вчених із зазначеної тематики.

Основною причиною такої ситуації є відсутність законодавчого забезпечення розвитку органічного виробництва. Адже закон “Про органічне виробництво” , перша редакція якого розглядалася ще у 2005 році, був прийнятий Верховною Радою України 21 квітня 2011 року з набранням чинності з 1 січня 2012 року, проте з огляду на вето Президента України від досі не діє [1]. Варто зауважити, що порівняно з першою редакцією закон зазнав суттєвих змін, ґрунтовного доопрацювання, але окремі питання, зокрема, механізми взаємодії між органами акредитації, сертифікації та виробниками органічної продукції, поки що не відпрацьовані.

Звичайно, недосконале законодавче поле є суттєвою перепоною формуванню статистичного забезпечення органічного виробництва в Україні, але слід враховувати глобальну тенденцію до визнання органічного руху, що супроводжується прийняттям відповідного законодавства на національних рівнях та відображенню даних щодо органічної продукції в офіційній статистиці. Так, на думку автора, в Україні одночасно з доопрацюванням закону “Про органічне виробництво” доцільно здійснювати узгодження статистичного інструментарію з питань органічного виробництва. Насамперед, необхідність в такому узгодженні перш за все пов’язана з тим, щоб уникнути дублювання статистичних показників і забезпечити, за можливості, зниження навантаження на респондентів.

Крім цього, варто зауважити, що окремі виробники органічної продукції наразі звітують перед органами статистики в рамках окремих державних статистичних спостережень, проте у відповідних статистичних реєстрах відсутня інформація щодо використання такими виробниками принципів органічного виробництва. Внесення відповідних коригувань до реєстрів створить умови для використання наявних статистичних даних з метою аналізу обсягів виробництва вітчизняної органічної продукції. Звичайно, це не стосується певних специфічних для органічного виробництва показників, таких як, наприклад, обсяги площ під дикоросами , оскільки вони можуть бути отримані лише за допомогою окремих обстежень на основі спеціально розроблених анкет, призначених лише для виробників органічної продукції.

 

Список використаних джерел:

1. Пропозиції Президента до Закону "Про органічне виробництво" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=38338