Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты" (24-25 мая 2012г.)

Колесник Х.С.

Одеська національна академія зв’язку імені О.С. Попова, Україна

ЯКІСТЬ ЯК ГОЛОВНИЙ ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ОПЕРАТОРІВ ЗВ’ЯЗКУ

 

Розглянуто один з найважливіших факторів конкурентоспроможності операторів зв’язку. А також існуючої в галузі системи управління якістю надаваємих послуг.

Зв'язок є важливою частиною економічної інфраструктури країни. Без розвинутої системи телекомунікацій неможливо побудувати інформаційне суспільство. Досить часто, вважаючи, що зв'язок не є однією з пріоритетних галузей економіки країни, держава втрачає очевидну як економічний, так і соціальний зиск. Але існуючий стан розвитку телекомунікацій в Україні не дає можливість отримати бажаний економічний ефект, тому що існує ряд проблем, пов'язаних з розвитком зв'язку, зокрема: низький рівень забезпечення інтерактивними телекомунікаційними послугами всіх структур соціально-економічної системи і населення, наявність в мережах зв'язку морально та фізично застарілого обладнання, практично повна відсутність цифрових систем зв'язку, наявність великої кількості операторів з украй низьким фінансовим і матеріально-технічним забезпеченням, низька якість послуг які надають. Всі ці проблеми потребують негайного вирішення [2].

Один з найважливіших факторів підвищення продуктивності операторів зв'язку є якість послуг. Особливості послуг зв'язку, а також існуючої в галузі системи управління якістю цих послуг, призводять до того, що однією з найскладніших проблем, яка виникає у процесі оцінки впливу якості на рівень продуктивності телекомунікаційних послуг, є вибір та обґрунтування складу одиничних показників якості, а також методики визначення формалізованих виразів їх кiлькiсної оцінки.

Існує система управління продуктивністю мережі і якістю. Система управління якістю послуг зв’язку – це сукупність організаційної структури, методик, процесів та ресурсів, необхідних для встановлення, підтримки, а в необхідних випадках підвищення якості послуг зв’язку [1]. Її метою є досягнення максимального задоволення споживачів послугою для підвищення попиту на неї.

Система управління продуктивністю мережі – це система, яка дає змогу підвищити продуктивність і ефективність роботи телекомунікаційних мереж, забезпечуючи розширений аналіз завантаження обладнання і каналів пересилання даних, управління потоком трафіку , оптимізацію навантаження між ресурсами мереж і планування їх подальшого розвитку [3].

Ця система має великі переваги:

1) поліпшення продуктивності мережі;

2) поліпшення показників повернення інвестицій за рахунок ефективнішого використання ресурсів мережі;

3) гарантування доходів;

4) задоволення вимог до якості з боку клієнтів;

5) побудова точніших прогнозів.

Для того щоб отримати всі ці переваги, операторам необхідно використовувати систему управління якістю послуг зв’язку.

Впровадження системи продуктивності мережі забезпечить:

1) надання операторові засобів контролю продуктивністю мережевих елементів ( МЕ );

2) інформування персоналу про погіршення основних параметрів продуктивності МЕ і наборів елементів мережі, послуг, що беруть участь в наданні;

3) забезпечення надійною інформацією процесів планування мережі і послуг;

4) забезпечення надійною інформацією підрозділів маркетингу для оцінки тенденцій зростання використання послуг, а також щоб процес планування маркетингових акцій, не приводив до перевантажень в мережі.

Впровадження якості послуг сприяє:

1. Надання службам оператора засобу контролю якості послуги «з кінця в кінець».

2. Надання інструменту для відстежування рівня якості обслуговування, зафіксованого в контрактах із споживачами.

3. Забезпечення інформування відповідального персоналу про погіршення якості.

4. Створення інструменту підтримки і оперативного контролю параметрів договорів про якість.

5. Забезпечення необхідними даними систем розрахунків для адекватного розрахунку знижок після порушень якості обслуговування.

Впровадження процесів управління мережею і якістю необхідні для оператора. Вони нададуть йому контроль за елементами мережі, своєчасне інформування персоналу про погіршення мережі або порушення в роботі. Управління продуктивністю мережі дозволять операторові надавати відділу маркетингу всю необхідну інформацію про стан елементів мережі, що дозволить глибше досліджувати тенденцію зростання або спаду використання послуг і не допустити при розробці акцій на ті або інші послуги сильно перенавантажувати систему. Впровадження процесу управління мережею і якістю послуг дасть операторові можливість не тільки контролювати якість послуги, але і інструмент, який дозволить відстежувати рівень якості обслуговування у контакті із споживачами. Своєчасне інформування персоналу про погіршення якості обслуговування, дасть можливість операторові вчасно відстежувати, знаходити, а також прибирати виниклу проблему.

 

Список використаних джерел:

1. Жаліло Я.А. Конкуренція і джерела конкурентоспроможності / Я.А. Жаліло, А.Т. Кияк // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2000. – № 2. – С. 123–133.

2. Гранатуров В.М. Управління послугами зв’язку: навч . посіб . / В.М. Гранатуров , І.В. Литовченко . – К.: Освіта України, 2010. – 254 с.

3. Сайт новин. Телекомунікаційні рішення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ua.technoserv.com