Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты" (24-25 мая 2012г.)

Кузьменко Я.І., к.е.н . Калініна О.М.

Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського « ХАІ », м. Харків, Україна

ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

На даному етапі розвитку економіки значна кількість підприємств та організацій знаходиться у скрутному становищі, маючи досить серйозну проблему – прострочену дебіторську заборгованість. Ефективне управління цією частиною активів є однією з головних умов підтримки необхідного рівня ліквідності та платоспроможності підприємств, його іміджу як надійного постачальника. Багато в чому залежать від ефективного управління дебіторською заборгованістю і фінансові результати поточної діяльності підприємства.

Дебіторська заборгованість, що є у підприємства, свідчить про його бажання розширити виробництво, наростити його темпи, залучити додаткові фінансові ресурси. Проте вона повинна бути достатньою, не займати значну питому вагу в активах і контрольованою з боку керівництва підприємства.

Тема, піднята в роботі є дуже актуальною, тому що необхідно не тільки слідкувати за темпами та характеристикою росту чи падіння дебіторської заборгованості, але й здійснювати прогнози щодо цих змін у майбутньому. Це дозволить більш раціонально використовувати фінансові ресурси підприємств і національної економіки в цілому.

Повна інформація про формування та облік дебіторської заборгованості, а також вимоги щодо її розкриття у фінансовій звітності визначена у П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Відповідно до П(С)БО 10 «дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату» [1]. Трактувань дебіторської заборгованості у сучасній економічній літературі є чимало, але немає єдності термінології. Саме тому виникає необхідність в дослідженні визначень, що запропоновані вітчизняними та зарубіжними вченими-економістами.

В роботі досліджено праці таких авторів, як Бєлозерцева В., Голова С.Ф., Дубровської Є., Загороднього А.Г., Каніщенка Л., Кірєйцева Г., Крайника О., Момот Т., Панченка Є., Сурніної К.С., Шохіна Є.І.

На основі проведеного аналізу виявлено, що під дебіторською заборгованістю розуміють «борг підприємству» [8, c. 303], «частину обігового капіталу» [8, c. 529], «матеріальні ресурси» [9], «безвідсоткову позику контрагентам на певну дату, яка виникає в процесі господарських стосунків між ними» [7, c. 97–99], «зобов'язання клієнтів перед підприємством по виплаті грошей за надання товарів і послуг» [11, с. 246].

На основі проведеного аналізу точок зору вчених-економістів запропоновано власне розуміння сутності поняття «дебіторська заборгованість».

Дебіторська заборгованість – це заборгованість підприємству іншими фізичними чи юридичними особами на певну дату, що уособлюється на підприємстві як оборотний актив, яка виникла в процесі господарських стосунків між ними та потребує повернення у визначений термін.

Метою управління дебіторської заборгованістю є досягнення запланованих значень (запланованого інтервалу значень) фінансових показників діяльності підприємства, що можливо отримати в результаті руху всіх складових оборотного капіталу.

Місце дебіторської заборгованості дуже важливе, адже без неї неможливий нормальний розвиток підприємства і економіки в цілому. Для успіху підприємств та організацій, які працюють в умовах ринку потрібно дуже серйозно поставитися до питання управління цією частиною активів з використанням сучасних методик і технологій. Розгляд існуючих методик управління дебіторською заборгованістю, їхній аналіз та виокремлення найбільш ефективних з них буде розглядатися в наших подальших працях.

 

Список використаних джерел:

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»: Наказ Міністерства фінансів України від 8.10.1999 р., № 237.

2.   Бєлозерцев В. Щодо товарного кредиту та дебіторської заборгованості на підприємстві / В. Бєлозерцев // Економіст. – 2009. – № 11. – С. 23–28.

3. Голов С.Ф. Бухгалтерсткий облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарії: практ . посіб . / С.Ф. Голов , В.М. Костюшенко – К.: Лібра , 2001. – 670 с.

4. Дубровська Є.В. Дослідження сутності поняття «дебіторська заборгованість» / Є.В. Дубровська // Вісник Сумського державного університету. – 2009. – № 2. – С. 202–205.

5. Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – Львів: НУ "Львівська політехніка", 2005. – 714 с.

6. Крайник О.П. Фінансовий менеджмент: навч . посіб . / О.П. Крайник , З.В. Клепікова . – Львів: ДУ «Львівська політехніка»; К.: Декор, 2001. – 260 с.

7. Момот Т. Управление дебиторской задолженностью предприятия / Т. Момот // Бизнес-информ . – 2003. – № 11–12. – С. 97–99.

8. Мочерний С.В. Економічна енциклопедія : у 3 т. / С.В. Мочерний та ін. –К.: Вид. Центр "Академія", 2000. – Т. 1. – 864 с.

9. Сурніна К.С. Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств: дис. ... канд. екон . наук: спец. 08.06.04 / К.С. Сурніна . – Житомир: Житомирський інженерно-технологічний ін-т., 2001. – 242 с.

10. Фінансовий менеджмент: навч . посіб . / за ред. Г.Г. Кірейцева . – К.: ЦУЛ , 2002. – 469 с.

11. Финансовый менеджмент: учеб . пособ. / под ред. проф. Е.И. Шохина . – М.: ИД ФБК-ПРЕСС , 2004. – 408 с.