Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Пятая международная научно-практическая Интернет-конференция "Спецпроект: анализ научных исследований" (17-18 июня 2010 года)

Почта А., Брежнєва-Єрмоленко О.В.

Дніпродзержинський державний технічний університет

СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ: РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Структурна реформа економіки України вимагає прискорення розвитку ринкової інфраструктури , до якої відносять ринок інформаційних продуктів і послуг , сучасні телекомунікаційні системи зв'язку та комп’ютерні інформаційні технології .

Інформаційні технології - одне з найважливіших досягнень д іяльності людства . Як св ідчить сучасна практика науково-технічного розвитку економічних систем, інформація та економіка тісно пов'язані між собою, а сучасні інформаційні технології стали рушійними силами технологічного та економічного розвитку нашої країни [1].

Одним з головних пр іоритетів України є прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство , в якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання , мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати св ій потенціал , що буде сприяти суспільному і особистому розвиткові та підвищу вати якість життя [ 2 ].

Сучасний етап розвитку економіки України і бізнесу характеризується широким застосуванням для обробки інформації та комп'ютерної підтримки рішень новітніх засобів інформаційної технології. Їх використання дає можливість:

- полегшити організацію комунікацій на всіх рівнях управління;

- стимулювати зростання продуктивності праці та п ідвищення заробітної плати;

- створити сприятливі умови для розвитку економіки ;

- створити основу для прискореного розвитку інформаційного суспільства та укріплення демократії ;

- швидко знижувати енергоємність окремого виробництва та національної економіки в цілому .

Для досягнення максимального ефекту ві д впровадження інформаційних технологій в управлінні фінансовими ресурсами та виробництвом потрібен системний підхід з використанням усього потужного інструментарію . Це особливо актуально для великих п ідприємств України з державною формою власності , що містять неефективні бізнес-процеси із часів планової економіки [ 3 ].

Законом України передбачено такі основні стратегічні цілі розвитку інформаційного суспільства :

- прискорення розробки та впровадження новітніх конкурентоспроможних ІКТ в усі сфери суспільного життя , зокрема в економіку України і у д іяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування ;

- забезпечення комп'ютерної та інформаційної грамотності населення , насамперед шляхом створення системи освіти , орієнтованої на використання новітніх ІКТ у формуванні всебічно розвиненої особистості ;

- розвиток національної інформаційної інфраструктури та її інтеграція із св ітовою інфраструктурою ;

- державна п ідтримка нових " електронних " секторів економіки ( торгівлі , надання фінансових і банківських послуг тощо );

- створення загальнодержавних інформаційних систем, насамперед у сферах охорони здоров'я , освіти , науки, культури , охорони довкілля ;

- збереження культурної спадщини України шляхом її електронного документування ;

- державна п ідтримка використання новітніх ІКТ засобами масової інформації ;

- використання ІКТ для вдосконалення державного управління , відносин між державою і громадянами , становлення електронних форм взаємодії між органами державної влади та органами місцевого самоврядування і ф ізичними та юридичними особами;

- досягнення ефективної участі всіх регіонів у процесах становлення інформаційного суспільства шляхом децентралізації та п ідтримки регіональних і місцевих ініціатив ;

- захист інформаційних прав громадян , насамперед щодо доступності інформації , захисту інформації про особу, п ідтримки демократичних інститутів та мінімізації ризику " інформаційної нерівності ";

- вдосконалення законодавства з регулювання інформаційних відносин ;

- покращення стану інформаційної безпеки в умовах використання новітніх ІКТ [ 2 ].

Розвиток інформаційного суспільства в Україні та впровадження новітніх ІКТ в усі сфери суспільного життя і в д іяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування визначається одним з пріоритетних напрямів державної політики . С аме сьогодні нашій країні гостро необхідна структурна політика у сфері інформатизації , яка буде спрямована на ліквідацію тих перешкод , які заважають успішному розвитку інформаційних технологій: гостра нестача кваліфікованих кадрів ; непридатн і ст ь існуючої моделі відношення до інформаційних технологій з боку влади для впевненого збереження досягнутих позицій на світовому ринку; недієвість захисту прав інтелектуальної власності ; занадто дорога й неякісна інфраструктура .

Перелік посилань

1. Єдинак В.С. Розвиток інформаційних технологій в Україні.// Наукові доробки молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції: збірник наукових статей. В 2 т. Т. 1- Харків: Континент, 2008.- С. 289-290.

2. Закон України Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки від 09.01.2007 № 537-V// Відомості Верховної Ради України. – 2007 – № 12 – С.102.

3. Пацай Б.Д. Роль інформаційних технологій в управлінні фінансовими ресурсами підприємств.// Фінанси України. - № 8 – 2008. – С.82-84.