Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Пятая международная научно-практическая Интернет-конференция "Спецпроект: анализ научных исследований" (17-18 июня 2010 года)

К.е.н. Демченко Н.П.

Інститут міжнародної економіки, фінансів та інформаційних технологій МАУП

СТАН ГОТІВКОВОГО ОБІГУ І ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ

Проблема емісії грошей, забезпечення ефективного механізму емісійно-касового регулювання грошової маси та його впливу на розвиток економіки є однією з головних у діяльності центральних банків усіх країн.

Процеси загальноекономічного зростання, соціальна спрямованість економіки сприяли збільшенню попиту на гроші та вплинули на динаміку показників готівкового обігу країни. Після проведення грошової реформи (за період 1997 по 20 09 роки) обсяг готівки поза банками збільшився майже у 3 9 разів та становив на початок поточного року 157 млрд. грн., причому найбільш інтенсивне зростання позабанківського обігу готівки спостерігається в останні роки. Тільки за п’ять останніх років готівка поза межами банківської системи збільшилась в 3,7 раза, а її приріст за цей період в 2,7 раза перевищував приріст готівки поза банками за усі попередні роки, починаючи з 1991 року. В той же час питома вага готівки у грошовій масі, внаслідок більш швидкого зростання інших агрегатів та грошової маси в цілому, мала позитивну тенденцію до скорочення з 43,2% на початок 1997 року до 32,2% на початок 2010 року, проте це набагато вище, ніж у країнах з розвинутою ринковою економікою, де вона становить до 10% від загальної грошової маси. Однак, у 2009 році, внаслідок скорочення грошової маси в цілому (за 2009 рік – більше ніж на 28 млрд. грн. - за рахунок строкових коштів на рахунках), тенденція змінилася на зворотну. Питома вага готівки у грошовій масі у 2009 році у порівнянні з 2008 роком зросла на 2,2 відсоткових пункти (готівка в обігу в цілому зросла на 2,3 млрд. грн.).

Швидке зростання готівки пов’язане, в першу чергу, із зростанням грошових доходів населення, оскільки більша частина видач готівки з кас банків припадає на виплату заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат. Протягом 2005-2009 років основні доходи населення (середньомісячна номінальна заробітна плата і середній розмір пенсії) зросли відповідно в 2,4 раза (з 806 грн. до 1906 грн.) та в 2,8 раза (з 316,2 грн. до 898,4 грн.).

Факторами збільшення позабанківського обігу готівки було також зростання споживчих цін (майже в 2 рази з 2005 по 2009 рік), через що населення для здійснення поточних покупок постійно збільшує обсяги "кишенькових" грошей і таким чином впливає на зростання готівки поза касами банків; збільшення кількості підприємств малого бізнесу (торгівля, сфера послуг), фізичних осіб-підприємців; активізація продажу товарів на організованих та неорганізованих ринках, де розрахунки повністю здійснюються за готівку, а також інтенсивне зростання обсягів кредитів, наданих домогосподарствам на споживчі цілі. Зокрема, останні на кінець 2009 року склали 137 млрд. гривень.

Тенденція зростання фізичного обсягу готівки поза касами банків спостерігається і в інших країнах світу. За 2005-2009 роки готівка в країнах Єврозони (агрегат М0 ) зросла в 1,6 раза, в Канаді - в 1,3 раза, в Росії – в 2,8 раза. Така ситуація пояснюється певною мірою тим, що в сучасних умовах питома вага готівки у структурі платіжних інструментів, що використовуються населенням при розрахунках у сфері роздрібної торгівлі, навіть у розвинутих країнах, де електронні платежі існують декілька десятиліть, достатньо велика: у США вона складає близько 75%, в Європі – 76-86%, а в Японії – 90%. У 2011 році, за оцінкою незалежних експертів, готівка буде обслуговувати понад 2/3 роздрібних платежів у всьому світі.

Домінуюче положення готівки у структурі платіжних інструментів пояснюється, з одного боку, психологічним аспектом (населення звикло розраховуватися готівкою), з іншого - її привабливістю, оскільки вона гарантовано приймається в місцях продажу товарів та послуг, є безпосереднім платіжним засобом та використовується в розрахунках у будь-яких умовах і не потребує улаштування відповідної інфраструктури.

В умовах швидкого збільшення позабанківського обігу готівки залучення готівкових коштів населення і суб’єктів господарювання в банківську систему має позитивний вплив на формування її ресурсної бази, збільшення обсягів кредитування економіки та зниження ціни кредиту. В останні роки суттєво збільшились обсяги коштів, залучених банківською системою. Тільки за період з 2005 по 2009 рік включно депозити резидентів збільшилися майже в 4 рази і склали близько 335 млрд. грн. (на кінець 2008 року – 360 млрд. грн.), однак у зв’язку з фінансовою кризою, обсяги залучених коштів за 2009 рік зменшилися на 25 млрд. гривень.

В сучасних умовах стримуючим фактором зростання готівки поза касами банків може бути подальше зростання обсягів безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток. На початок 2009 року українськими банками емітовано 39262873 картки, встановлено 27845 банкоматів та 116614 платіжних терміналів, що відповідно більше ніж у 2001 році в 10,9; 15,4 та 7,9 раза.

Незважаючи на розширення використання платіжних карток, суттєвого скорочення обсягів готівкового обігу не відбулося, оскільки розвиток карткового бізнесу, в основному, розвивається шляхом упровадження "зарплатних" проектів, при яких платіжні картки використовуються для одержання коштів з рахунків через банкомати. У той же час, інфраструктура приймання платіжних карток усе ще розвинута недостатньо: на початок 2009 року тільки близько 30 тис. торговельних підприємств у своїх 66 тис. місць продажу надали можливість оплати за товари та послуги платіжними картками.

Крім того, факторами, які стримують розвиток безготівкових розрахунків в Україні, є непристосованість значної кількості пенсіонерів до нових форм розрахунків (на сьогодні в Україні 13,7 млн. пенсіонерів, що складає майже 30% населення). Не сприяє розвитку розрахунків за товари та послуги за допомогою платіжних карток також низький рівень споживчих витрат у більшості населення, обмежена можливість використання безготівкових розрахунків у сільській місцевості, значний обсяг продажу товарів на ринках, а також високий рівень тінізації економіки країни.

Стримуючим фактором розвитку безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток в сфері торгівлі є технологічний, оскільки зарахування коштів на рахунки торговельних підприємств потребує певного часу, через що швидкість обертання грошей уповільнюється та й гроші на певний час вилучаються з обороту торговельної організації. При розрахунках готівкою гроші зараховуються на рахунок торговельної організації в день надходження до каси банку і можуть бути використані на закупівлю товарів, виплату заробітної плати та інші цілі.

Не сприяє розширенню карткового бізнесу також інформація про шахрайські операції з використанням платіжних карток.

Враховуючи прогнози соціально-економічного розвитку країни, динаміку показників позабанківського обігу готівки в інших країнах світу та виходячи з аналізу розвитку безготівкових розрахунків і їх впливу на показники готівкового обігу, слід очікувати, що в Україні збережеться тенденція зростання обсягу готівки поза банками. Тому пріоритетними на найближчу перспективу залишається завдання подальшого удосконалення організації готівкового обігу, зокрема оптимізації готівкових потоків, децентралізації зберігання резервних фондів, удосконалення технологічних процесів оброблення готівки в касових центрах, підвищення якості та захисних властивостей банкнот і монет.

З метою скорочення обсягу готівки поза межами банківської системи необхідно:

- підвищити довіру з боку населення до банківської системи, яка була втрачена в умовах фінансової кризи та збільшити обсяги залучення на депозити коштів фізичних та юридичних осіб;

- прискорити терміни зарахування коштів, отриманих з рахунків покупців на рахунки суб’єктів господарювання, торгівлі;

- запровадити страхування ризиків держателів платіжних карток від несанкціонованого втручання та непередбаченого використання;

- прискорити розвиток НСМЕП в напрямку збільшення мережі РО S - терміналів та обсягів проведення безготівкових розрахунків картками по платежах за комунальні послуги, електроенергію та інше, погашення кредитів, сплати відсотків, обміну валют,тощо;

- рекомендувати установам банків при оформленні споживчих кредитів фізичним особам відкривати таким особам карткові рахунки із зарахуванням на них відповідної суми кредиту, що дозволить здійснювати розрахунки за товари, послуги у безготівковому порядку;

- удосконалити систему збору страхових платежів і здійснення страхових виплат при укладанні договорів з фізичними особами шляхом безготівкового зарахування відповідних сум на рахунки в установах банків.