Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Пятая международная научно-практическая Интернет-конференция "Спецпроект: анализ научных исследований" (17-18 июня 2010 года)

Душина О.

Харківський національний економічний університет, Україна

КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

В період ринкових перетворень, що супроводжуються затяжною економічною кризою в країни, особливу актуальність набувають проблеми забезпечення фінансової стійкості підприємств.

Фінансова стійкість – це такий стан фінансових ресурсів підприємства, при якому раціональне розпорядження ними є гарантією наявності власних коштів, стабільної прибутковості і забезпечення процесу розширеного відтворення [1]. Тому а наліз фінансової стійкості будь-якого господарюючого суб’єкту є однією з найважливіших характеристик його діяльності, характеризує результат його поточного, інвестиційного і фінансового розвитку, містить необхідну для інвестора інформацію, а також відображає здатність підприємства відповідати за своїми боргами і зобов’язаннями і встановлює розміри джерел для подальшого розвитку.

Кожне підприємство повинне визначити границі своєї фінансової стійкості. Недостатня фінансова стійкість підприємства може привести до його неплатоспроможності, а зайва – буде сприяти створенню "зайвих" запасів і резервів, у зв'язку з чим виростуть витрати на їхній зміст, буде спостерігатися недоодержання прибутку і гальмування темпів економічного розвитку підприємства. В даному зв’язку виникає необхідність дослідження існуючих підходів до аналізу фінансової стійкості підприємства.

Аналіз літературних джерел з питань аналізу та діагностики фінансового стану, та, зокрема фінансової стійкості господарюючих суб’єктів [1-5] дозволив виділити наступні підходи до її оцінки (рис. 1):

Підходи до оцінки  фінансової стійкості підприємства

Рис. 1. Підходи до оцінки фінансової стійкості підприємства

Розглянемо зміст визначених підходів, їх переваги та недоліки

Підхід до оцінки фінансової стійкості підприємства з точки зору забезпеченості власними оборотними коштами [5] ґрунтується на тому, що фінансова стійкість функціонування господарюючого суб’єкта може бути досягнута лише в тому разі, якщо його поточна діяльність в достатній мірі фінансується за рахунок власних засобів. Тобто запаси підприємства, його оборотні активи та інші активи, що забезпечують безперебійну виробничу діяльність, повинні бути максимально забезпечені власним капіталом підприємства.

Перевагою даного підходу є те, що фінансова стійкість оцінюється з урахуванням співвідношення між активами підприємства та джерелами їх формування, а не тільки між джерелами фінансових ресурсів. Крім того, слід відзначити, що діагностика фінансової стійкості за даним підходом акцентує увагу на поточному фінансовому стані підприємства, що дозволяє робити аналітичні висновки щодо фінансової стійкості як можливості забезпечення його безперебійної виробничої діяльності.

Підхід до оцінки фінансової стійкості з точки зору забезпечення фінансової незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування ґрунтується на аналізі структури джерел фінансування підприємства та дослідженні співвідношень між власним та позиковим капіталом, а також їх елементами. Даний підхід до оцінки фінансової стійкості підприємств зустрічається досить часто, до його недоліків можна віднести те, що складові елементи розрахунку коефіцієнтів багато у чому перетинаються, оскільки джерелом аналізу виступає лише пасив балансу підприємства.

Третій підхід до оцінки фінансової стійкості підприємства базується на її визначенні з точки зору платоспроможності, тобто здатності підприємства забезпечити повне та своєчасне виконання своїх зобов’язань перед кредиторами [17]. Даний підхід дає можливість оцінити фінансову стійкість підприємства з точки зору запобігання його банкрутства.

Таким чином, використання визначених підходів до оцінки фінансової стійкості підприємства окремо або у комплексі дає можливість адекватно та коректно визначити її рівень на підприємстві та в цілому охарактеризувати його фінансовий стан.

Література:

1. Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю. Фінансовий аналіз: Навч . посіб. – К.:КНЕУ, 2005. – 592 с

2. Бочаров В.В. Финансовый анализ. – СПб.: Питер, 2006. – 240 с.: ил. – (Серия «Краткий курс)

3. Кизим М. О. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: Монографія / В.А. Забродський , В.А. Зінченко, Ю.С. Копчак . – Х.: ІНЖЕК, 2003. – 141 с.

4. Шморгун Н.П., Головко І.В. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2006. – 528 с.

5. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз. Підручник. – К.: Центр учбової літератури. 2008. – 566 с.