Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Пятая международная научно-практическая Интернет-конференция "Спецпроект: анализ научных исследований" (17-18 июня 2010 года)

Григор ’ єва Е.П., Василенко Т.О.

Донецький державний університет управління, Україна

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НА РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

У структурі сучасної змішаної економіки співіснують та органічно взаємодоповнюються мале, середнє та велике підпри­ємництво. Але на відміну від двох останніх, мале підприємни­цтво є вихідним, найбільш численним, а тому і найбільш поши­реним сектором економіки.

Мале підприємництво - це самостійна, систематична, іні­ціативна господарська діяльність малих підприємств та громадян-підприємців (фізичних осіб), яка проводиться на власний ризик з метою отримання прибутку [4].

За допомогою малого бізнесу вирішується низка важливих проблем: проблема соціальної стабільності в суспільстві, зайнятості населення, нагромаджен­ ня ресурсів та інвестування, розвитку виробництва, росту внутрішнього валового продукту . Істотний внесок робить малий бізнес у формування конкурентного середовища , що для нашої високо монополізованої економіки має першорядне значення . Не можна також забувати , що малі п ідприємства менше впливають і на екологічне становище. Немаловажна роль малого бізнесу в здійсненні прориву в ряді найважливіших напрямків НТП . Отже , значення малого бізнесу в ринковій економіці дуже велике . Без малого бізнесу ринкова економіка ні функціонувати , ні розвиватися не в змозі . Становлення та розвиток його є однією з основних проблем економічної політики в умовах переходу від адміністративно-командної економіки до ринкової економіки . Малий бізнес у ринковій економіці - головний сектор, що визначає темпи економічного росту, структуру і якість валового національного продукту [ 4 ].

За даними 2009 року, в державах Європи із розвинутою ринковою економікою підприємства малого бізнесу виробляли понад 50 % ВВП, з часткою зайнятого населення - понад 40% . Для порівняння, в Україні ці частки становлять відповідно 7,7 і 14,4 %. Таке становище не забезпечує ефективне формування малого бізнесу в Україні, що й визначило вибір теми дослідження, її актуальність і значущість [1].

Сьогодні в Україні існує ряд чинників, що заважають становленню малого підприємництва, це: значні адміністративні бар'єри (надмірний податковий тиск, реєстрація, ліцензування, системи контролю і дозвільної практики, регулювання орендних відносин тощо), відсутність чітко сформульованої політики через систему правових актів державної політики у сфері підтримки малого підприємництва, брак реальних та дієвих механізмів фінансово-кредитної підтримки, обтяжлива система звітності, невпевненість підприємців у стабільності умов ведення бізнесу , надмірне втручання органів державної влади в діяльність суб'єктів господарювання [4].

Слід зауважити, що держава ці проблеми намагається вирішити за допомогою розроблення «Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» та затвердження плану заходів з її виконання. Якщо, наприклад, візьмемо «…Програму…» від 24 лютого 2010 року, у ній перераховано багато проектів, що повинні мати вагомий вплив на становлення малого підприємництва в Україні. Але слід також зауважити, що розвиток державної підтримки є досить повільним процесом. Хоча існує багато програм , проте вони є малодієвими . Цього недостатньо . Краще розробити один проект з розвитку малого бізнесу , але він буде точним , враховувати якомога більше деталей, існувати не лише на папері , або бути введеним у д ію неповністю , а необхідно забезпечити його реальне виконання . Тобто , необхідно врахувати потужності та можливості держави . Держава може бути організатором цього проекту, необовязково вона повинна усі завдання виконувати самотужки . Дієвіше буде якщо вона залучатиме і недержавний сектор, у тому числі й малі ф ірми також [2] .

На думку багатьох фахівців, основними напрямками подальшого розвитку малого підприємництва в Україні можуть бути такі заходи:
формування належної законодавчої бази, сприятливої для розвитку малого бізнесу; вдосконалення фінансово-кредитної підтримки; забезпечення матеріально-технічних та інноваційних умов розвитку малих підприємств; інформаційне та кадрове забезпечення бізнесу; стимулювання зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів малого підприємництва. Важливим також фактором, який позитивно вплин ув би на формування ф інансового забезпечення малого підприємництва , є застосування різних форм державного забезпечення гарантій повернення позикових коштів підприємницьким структурам [3].

Таким чином, мале підприємництво виконує особливу функцію в економіці і в народному господарстві, змістова сутність якої зводиться до оздоровлення еконо­ мічної системи, створення інноваційного середовища, що відкриває шляхи до пере­ творень традиційних структур, а зрештою стає рушійною силою подальшого підви­ щення ефективності, раціоналізації і постійного оновлення економіки. Але цей сектор економіки має багато негативних чинників, що заважають його розвитку. Вирішення існуючих проблем становлення малого підприємниц­тва в Україні, створення відповідного середовища потребують докорінної перебудови державної політики.

Література

1. http://www.ck.ukrstat.gov.ua/ - офіційний сайт державного комітету статистики України.

2. http://zakon.rada.gov.ua / - офіційний сайт Верховної Ради України.

3. Єфименко Т. Напрямки розвитку податкового потенціалу малого підпри­ємництва / Т. Єфименко // Вісник Української Академії державного управління при Президенті України. - 2007. - № 3.

4. Мазур О.Є. «Інвестиційна діяльність малого підприємництва в Україні» // Фінанси України, 2007 р.