Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Пятая международная научно-практическая Интернет-конференция "Спецпроект: анализ научных исследований" (17-18 июня 2010 года)

Литовченко В.В.

Харківський національний економічний університет, Україна

ІНДИКАТОР ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ЯК КРИТЕРІЙ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Фінансовий стан підприємства оцінюється передусім його фінансовою стійкістю і платоспроможністю. Платоспроможність відображає здатність господарюючої системи вчасно і повністю виконувати свої зобов’язання [1]. Вважається, що, якщо підприємство не може відповідати за своїми зобов’язаннями до конкретного терміну, то воно неплатоспроможне.

Слід зазначити, що платоспроможність підприємства у даний конкретний період часу є умовою необхідною, але недостатньою. Умова достатності виконується лише тоді, коли підприємство платоспроможне у часі, тобто має стійку платоспроможність відповідати за своїми боргами в будь-який момент часу.

Таким чином, оцінка платоспроможності підприємства повинна враховувати дану умову та адекватно характеризувати фінансовий стан підприємства. При цьому на основі аналізу необхідно визначати потенційні можливості підприємства щодо здійснення розрахунків, тенденції для покриття боргу, та розробляти заходи по запобіганню банкрутства, якщо це є необхідним. Тому виникає необхідність у дослідженні та застосуванні таких методик та критеріїв аналізу, що дозволяють вирішити поставлені вище завдання.

Платоспроможність підприємства у часі повинна забезпечувати дотримання умови фінансової рівноваги, що являє собою таке співвідношення власних і позикових коштів підприємства, при якому за рахунок власних засобів повністю погашаються як попередні, так і нові борги. Таким чином, точка фінансової рівноваги не дозволяє підприємству, з одного боку, збільшити позикові кошти, а з іншого – нераціонально використовувати вже накопичені власні кошти.

Дотримання умови фінансової рівноваги створює нормативну базу для фінансової стійкості підприємства і його платоспроможності у часі, а також накладає певні обмеження на розмір його зобов’язань перед працівниками підприємства, кредиторами, бюджетом, банками і інвесторами. Тому для оцінки фінансової стійкості та платоспроможності підприємства пропонується використовувати такий критерій, який би одночасно об’єднував у собі інформацію про активи, капітал і фінансові ресурси, а фінансовий стан підприємства розглядався би в динаміці. В якості такого критерію на наш погляд, доцільно використати співвідношення між активами і капіталом підприємства на основі групування, представленого в [ 2 ]. Особлива увага при цьому приділяється активам, забезпеченим власним капіталом. У складі поточних (оборотних) активів (ПА) виділяються власні (ВПА) і позикові (ППА). При цьому власні поточні активи забезпечуються частиною власного капіталу (ВК), а позикові поточні активи – всім позиковим капіталом (ПК).

Власні поточні активи, що фінансуються за рахунок власного капіталу, представляють собою власні оборотні кошти у традиційній термінології і чисельно дорівнюють робочому капіталу (РК):

РК = ВПА = ВК – ПЗА = ПА – ПК (1)

У свою чергу, власні фінансові активи (ВФА), джерелом яких виступає власний капітал, отримують назву фінансового капіталу (ФК):

ФК = ВФА = ВК – ПФА = ФА – ПК (2)

Це означає, що всі нефінансові активи власні, а фінансові активи покривають весь позиковий капітал.

Тому аналіз платоспроможності повинен ув’язуватись не стільки з рухом поточних і фінансових активів, скільки з рухом їх власної складової – робочого і фінансового капіталу. Тоді в якості індикатора фінансової стійкості підприємства (ІФСП) може виступати тільки фінансовий капітал, який являє собою сукупність всіх власних фінансових активів (ВФА) в грошовій та негрошовій формі. До фінансових активів, згідно з пропонованим підходом, відносяться: довгострокові фінансові активи – необоротні активи за винятком нематеріальних активів, основних засобів та незавершеного будівництва та поточні фінансові активи – грошові кошти, короткострокові фінансові інвестиції та інші оборотні активи.

Фінансовий капітал може приймати одне з трьох значень:

якщо ФК > 0, то така ситуація називається чистим кредитуванням - у структурі власного капіталу переважають власні фінансові активи, що свідчить про стійкий фінансовий стан підприємства, власні грошові кошти можна вкладати в поточні фінансові інструменти та інвестувати;

якщо ФК = 0, то така ситуація характеризує стан рівноваги – всі нефінансові активи є власними, а всі фінансові активи – позиковими, при цьому власні грошові кошти обмежені;

якщо ФК < 0, то така ситуація називається чистим запозиченням – виникає дефіцит власних коштів в грошовій формі та необхідність залучення позикових коштів.

Таким чином, розрахунок ІФСП на основі запропонованого підходу дає можливість визначити поточний стан платоспроможності та фінансової стійкості підприємства, а також визначити, згідно знаку розрахованого індикатора, нестачу або надлишок власних коштів для забезпечення стійкого фінансового стану досліджуваного господарюючого суб’єкта.

Література:

1. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз. Підручник. – К.: Центр учбової літератури. 2008. – 566 с.

2. Грачев А.В. Анализ и управление финасовой устойчивостью предприятия : Учебно-практическое пособие . – М.: Издательство « Финпресс », 2002. – 208 с.