Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Пятая международная научно-практическая Интернет-конференция "Спецпроект: анализ научных исследований" (17-18 июня 2010 года)

Д. е .н. Макуха С.М.

Національна юридична академія УкраЇни

РОЛЬ СИНТЕЗУ ГУМАНІТАРНИХ НАУК У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАБІЛЬНОСТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Сучасний стан світової економіки досліджується в численних роботах багатьох вітчизняних учених, а також представників ближнього і далекого зарубіжжя. Це роботи О. Білоруса, З. Бжезинського, О. Богомолова, І. Бураковського, І. Валлерстайна, А. Вебера, І. Вульфа, А. Гальчинського, Ф. Джеймсона, М. Делягіна, М. П. Жака, В. Іноземцева, Р. Кардля, Н. Косолапова, Дж. Сороса, Р. Сталкера, А. Дж. Стігліця, С. Соколенка, А. Філіпенка, Ю. Шишкова, О. Шниркова та ін.

Однак затяжний та надзвичайно глибокий характер нинішньої фінансово-економічної кризи потребує екстреного вирішення численних проблем глобального характеру. Світова криза показала, що процес поглиблення й інтенсифікації міжнародних економічних зв’язків досяг якісно нового рівня, коли національні господарства і їхні суб'єкти стають складовою частиною планетарного відтворювального процесу, який включає всієї його стадії.

У таких умовах визначальними стають всесвітні економічні відносини, коли національні суб'єкти господарського життя змушені усе більше пристосовуватися до правил, установлених у межах світового господарства. Глобалізація істотно скорочує економічні функції держав, які вже не можуть істотно впливати на соціально-економічні й політичні процеси, що вийшли за національні межі.

Міжнародні економічні процеси в сучасних умовах переросли з міждержавних, регульованих на двосторонньому або багатосторонньому рівні, на наддержавні, тобто глобальні. Це означає, що з посиленням процесу економічної глобалізації повноваження регулювання економічної сфери переміщаються з державного на планетарний рівень. Але в період кризи повною мірою виявилася недосконалість глобального економічного менеджменту, що підтверджує справедливість давно існуючої думки про назрілу необхідність підвищення ефективності регуляторної функції нині діючих міжнародних інститутів.

У першу чергу це стосується Міжнародного валютного фонду, де домінуючі позиції продовжують займати США, незважаючи на посилення геополітичного й економічного впливу інших великих країн. Інші міжнародні організації, що мають на меті забезпечення стабільності світового розвитку, повинні суттєво посилити економічні функції в управлінському процесі.

Однак реалізація зазначеної мети можлива на основі використання досягнень не тільки суто економічної, але й інших суспільних наук. На нашу думку, сучасні потрясіння глобального характеру примушують людство уважніше поставитись до здобутків інституціонально-соціального напрямку економічної теорії. Як відомо, засновники згаданої школи намагались внести в царину політико-економічних досліджень правовий, моральний, психологічний та етичний аспекти.

На цій основі будували свої теорії економічного розвитку відомі вчені ХІХ і ХХ стоіліть: В. Косинський, Т. Осадчий, М. Туган-Барановський, Я. Тінберген, Дж, Гелбрейт, Ф. Хайєк та ін. Наприклад, відомий український економіст Т. Осадчий розглядав юридичні норми як основу економічних відносин на тій підставі, що законодавство діє через психіку людей, торкаючись матеріальних умов. В. Косинський вважав, що при найближчому знайомстві з суспільними явищами доводиться робити висновок, що єдиним активним елементом у суспільстві є індивідуальна людина з її власною психологією. Ф. Хайєк в основу суспільного розвитку поклав моральні норми і традиції, які багатьма сприймаються як важкий тягар. Це тягар дисципліни праці, відповідальності, ризику, необхідності заощаджень, чесності, обов’язковості. Але, на думку вченого, усі блага цивілізації й саме наше існування залежать від продовження нашого бажання нести цей тягар традицій. Альтернативою цьому можуть бути лише злидні та голод.

Лауреат Нобелівської премії 2009 р. у галузі економіки Елінор Остром низьку якість управління світовими економічними процесами значною мірою пояснює тим, що всі дисципліни суспільних наук занадто зосереджені на своїх власних напрямках. Тому необхідно переходити міждисциплінарні кордони, будувати мости й поважати інші напрямки діяльності. Наразі – це найбільший виклик для університетів. Отже, глобальні масштаби процесів і взаємозалежності різних країн потребують адекватного регулювання з урахуванням здобутків усіх гуманітарних наук. Відсутність саме такого управління світовою економікою – одна з причин сучасної фінансово-економічної кризи.

Перехід до зазначеного наддержавного менеджменту стає можливим при наявності відповідного освітнього рівня управлінської еліти. Досягти такого рівня стає можливим на основі відповідної педагогічної моделі і нових педагогічних підходів відповідно досвіду провідних країн світу. Ця модель, на думку вчених Інституту економіки та прогнозування НАН України, має включати:

1. Самостійність і аналітичність мислення.

2. Акцент на вивчення та розуміння, а не на запам’ятовування інформації.

3. Вміння знаходити дані, оперувати ними і розвивати аналітичні можливості.

4. Міждисциплінарність у підготовці.

5. Емпірична освіта (на основі узагальнення емпіричного досвіду), освіта в реальних умовах і проблемно орієнтоване навчання.

Серед перелічених компонентів особливе значення має проблемність та міждисциплінарність. Таким чином, наука й відповідна освіта управлінських кадрів, підвищення ефективності роботи міжнародних організацій має стати запобіжником світових економічних криз.