Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Пятая международная научно-практическая Интернет-конференция "Спецпроект: анализ научных исследований" (17-18 июня 2010 года)

Марченко Т.І.

Київський національний університет технологій та дизайну

СУТЬ ТА СИСТЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУР

Розробка системи кластерних структур є однією з головних цілей стратегії конкурентоспроможності України. Формування кластерів підвищує конкурентоспроможність держави та її регіонів.

Важливим аспектом розвитку кластерів є їхня класифікація за певними ознаками. Розробляючи класифікацію, насамперед доцільним є визначення сутності термінів «класифікація» та «кластер».

Класифікація (англ. classification походить від лат. classis <клас і facio роблю ) — система розподілення об'єктів (процесів, явищ) за класами (групами) відповідно до визначених ознак (загальні ознаки, характеристика, сутність значення того, що визначає ознака).

Кластер являє собою групу локалізованих взаємозалежних компаній, які взаємодоповнюють і посилюють конкурентні переваги один одного.

Формування класифікації кластерів здійснюється за умов: використання одних і тих самих істотних ознак; самостійності кожного елемента класифікаційної системи; відсутності точок перетину з іншими елементами.

Особливістю кластеризації є те, що вона розрахована на отримання максимального синергетичного ефекту від тісної взаємодії суб'єктів господарювання та організацій різних галузей та форм власності.

Розробка класифікації кластерів потребує обґрунтованих теоретичних підходів до їх функціонального призначення.

Вивченню кластерів присвячено багато робіт вітчизняних та зарубіжних авторів, серед яких варто виділити таких як Соколенка С. І. [1], Семенова Г.А., Богму О.С. [2], Павлюка А.П. [3], Маркова Л. С. Автори розглядають різні підходи щодо класифікації кластерів на основі обраних критеріїв. Вибір критеріїв класифікації та самої класифікаційної системи спрямовано на обґрунтований теоретичний підхід до формування кластерів.

Однак, досі не існує єдиної системи класифікації кластерів, що ускладнює процес їхньої ідентифікації та більш детального вивчення. У даній роботі наведена система класифікації кластерних структур (рис. 1):

Система класифікації кластерних структур

Система класифікації кластерних структур

Рис. 1. Система класифікації кластерних структур

Список літератури:

Отже, сформована класифікація кластерів є основою державної соціально-економічної політики, яка орієнтована на їх подальший інноваційний розвиток та підвищення конкурентоспроможності. Основними перевагами використання класифікації кластерних систем є розвиток інформаційних центрів, формування програм розвитку кластерних структур, інвестиційний та інноваційний розвиток.

1. Соколенко СІ. Кластери в глобальній економіці. - К: Логос, 2004. - 848 с.

2. Семенов Г.А., Богма О.С Створення кластерних об'єднань в умовах нової економіки: Монографія. - Запоріжжя: КПУ, 2008. - 244 с.

3. Павлюк А.П. Кластерна модель регіональної економіки: теоретико-методологічні засади // Продуктивні сили України. - 2009. - М 1 (005). - С 105-113.