Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Пятая международная научно-практическая Интернет-конференция "Спецпроект: анализ научных исследований" (17-18 июня 2010 года)

К.е.н. Остафіль О.В.

Львівський національний університет імені Івана Франка

ДЕЯКІ АСПЕКТИ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Сучасний етап розвитку зовнішньоекономічних зв’язків характеризується для України ускладненням торговельних процесів, посиленням вимог міжнародних організацій щодо забезпечення вільного доступу іноземних товарів на внутрішні ринки та необхідністю зниження національних торговельних бар’єрів. Відповідно до членства у СОТ відбувається поглиблення інтеграції міжнародних вимог в національну практику митного регулювання України.

Одночасно, як наслідок світової фінансової кризи, спостерігаємо зменшення обсягів міждержавної торгівлі, падіння попиту на світових ринках, посилений (надмірний) протекціонізмом, погіршення умов фінансування торгівлі. Зокрема, про скорочення обсягів зовнішньої торгівлі (особливо імпорту в Україну) свідчать дані про надходження митних платежів до Державного бюджету України протягом останніх років:

Рисунок

Разом із тим, також необхідно відзначити низку проблемних чинників сучасної митної політики України.

1. Відставання митного контролю від сучасних потреб пропускної здатності та світових стандартів контролю товарів (суттєві часові витрати на проведення митних процедур, застарілі механізми технологічного пропуску товарів, неможливість збереження норми чинного законодавства про 100 % фізичний контроль товарів, які переміщуються через кордон України тощо).

2. Поширена практика викривлення митної вартості імпортованих товарів. З посиленням інтенсивності імпортних потоків та високим завантаженням митних контролюючих органів можливо очікувати збільшення зловживань саме в цій сфері, коли висока фізична завантаженість відповідних органів не дозволить ретельно виявляти вказані порушення.

3. Нарощування обсягів та темпів приросту розрахунків за експортно-імпортними операціями через офшорні зони.

4. Збереження тенденцій до суттєвого розриву між кількістю зареєстрованих в Україні учасників зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) та їхньою фактичною активністю в сфері зовнішньої торгівлі. Наприклад, за даними Державної митної служби України, серед зареєстрованих на початку 2010 р. 95,8 тис. учасників ЗЕД, які перебувають на обліку митних органів, зовнішньоторговельні операції проводили тільки 10,2 тис. осіб (тобто лише 10% від потенційно можливих). Отож назріла необхідність ретельного вивчення цього становища на предмет ймовірних зловживань у відповідній сфері, а також з’ясування перешкод здійсненню зовнішньоекономічної діяльності в офіційному правовому полі.

Зважаючи на визначені тенденції та умови функціонування митної політики в Україні, пріоритетами підвищення дієздатності політики держави у цій сфері мають стати: підвищення рівня захисту національних інтересів держави за допомогою інструментів митної політики з одночасним збалансованим впровадженням міжнародних вимог і стандартів; забезпечення подальшого впровадження в митних органах уніфікованих технологій митного контролю та митного оформлення, які безперервно охоплюють всю послідовність руху товарів і транспортних засобів під час їхнього перебування під митним контролем, з метою створення умов для поступової адаптації митних технологій до роботи з інформацією про товари та транспортні засоби; створення максимально сприятливого середовища для учасників зовнішньоекономічної діяльності з метою активізації здійснення ними експортно-імпортних операцій; підвищення ефективності оперативного виявлення та протидії негативним явищам у сфері зовнішньої торгівлі, які є потенційними загрозами безпеці та інтересам держави; завершення розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, необхідність прийняття яких зумовлена інтенсифікацією світових інтеграційних процесів.

Реалізація цих пріоритетів вимагатиме здійснення у найближчій перспективі низки заходів, які дозволять посилити рівень захисту національних інтересів держави, створити сприятливі умови для збільшення обсягів зовнішньої торгівлі, позитивно вплинути на соціальний та економічний розвиток України.

Список використаної літератури

1. Офіційний веб-сайт Державної митної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.customs.gov.ua/

2. Панов І. О. Митна політика України в умовах розвитку відносин з Європейським Союзом / І. О. Панов // Форум права. – 2009. – № 2. – С. 332–337 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-2/09piozec.pdf