Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Пятая международная научно-практическая Интернет-конференция "Спецпроект: анализ научных исследований" (17-18 июня 2010 года)

Пуголовко І.С.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ПРОБЛЕМИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

Удосконалення процесу формування доходів місцевих бюджетів та пошук резервів їх збільшення є надзвичайно актуальним в умовах розширення повноважень, якими наділяються органи місцевого самоврядування. Протягом останніх років в Україні спостерігається негативна тенденція до зменшення частки власних доходів у структурі доходів місцевих бюджетів і, як результат, збільшення кількості дотаційних бюджетів.

Система місцевих бюджетів існує в усіх країнах світу. Її розвиток і функції зумовлені національними, політичними, економічними особливостями кожної держави. У країнах з розвиненою ринковою економікою їм належить значна роль в економічному й соціально му розвитку.

Для нашої країни, де місцеве самоврядування перебуває на етапі становлення, співвідношення джерел формування місцевих бюджетів викликане об'єктивною потребою ефективного впливу держави на розвиток місцевого самоврядування.

Сьогодні Україні необхідно вирішити питання щодо фі нансової бази місцевого самоврядування. Ще за радянських часів особливо тяжке фінансове становище склалося в малих і середніх містах. За роки державної незал ежності ситуація погіршилася: тут переважно панують безробіття й безвихідь; в українських селах узагалі 93,7 % бюджетів є дотаційними, 78,9 % з них глибоко до таційні або зовсім бідні. Тому багато громадян (переважно високоосвічених, кваліфікованих, фізично і морально здорових, з активною життєвою позицією) на завжди покинули країну, а ще приблизно 4,5 млн. українців змушені працювати за кордоном і пересилати свої заробітки сім'ям на батьківщину[1, с.27].

Вчені і практики одностайні у тому, що розвиток бюджетної системи України останнім часом характеризується зміцненням тенденції до централізації . Це п ідтверджується статистичними показниками . Зокрема , динаміка показників розвитку бюджетної системи (за доходами) відображає посилення ролі державних ф інансів у 2005–2008 рр . У цей період відбувалося зниження частки доходів м ісцевих бюджету до ВВП . У порівнянні з 2004 роком цей показник знизився із 10,9% до 7,8% . Натомість помітно п ідвищилася роль державного бюджету. Такі тенденції відображають посилення централізації в розвитку бюджетної системи [2, с.41].

Одним із перспективних напрямків розвитку бюджетної системи і міжбюджетних відносин є подальша їх децентралізація. Бюджетна децентралізація – це процес передавання повноважень ( функцій і відповідальності ) ві д центрального органу виконавчої влади до органів місцевого самоврядування . Але бюджетну децентралізацію не сл ід пов’язувати лише з розподілом функцій та повноважень між органами виконавчої влади різних рівнів . Бюджетна децентралізація має проводитись в напрямку формування автономних і фінансово спроможних до виконання поставлених на них обов’язків ланок бюджетної системи . Але це неможливо зробити без реформ у сфері податків . Чинне законодавство взагалі не дає ч іткого визначення поняттю « місцеві податки ». Тому перш за все потрібно сформулювати перелік місцевих податків , які б могли забезпечити хоча б часткову ф інансову самостійність адміністративно-територіальних одиниць .

На нашу думку до місцевих податків сл ід віднести такі податки :

· податок на буді вл і та споруди . Цьому податку властиві відсутність циклічних коливань податкових надходжень , можливість відстежування стану власності й оцінювання на м ісцях ;

· плата за землю. Цей податок є одним з найстабільніших ;

· єдиний податок для суб’єктів малого п ідприємництва . Сьогодні цей податок практично має всі ознаки місцевого податку : органи місцевого самоврядування можуть встановлювати розміри ставок єдиного податку для суб’єктів малого п ідприємництва у визначених межах, а надходження від єдиного податку зараховуються до місцевих бюджетів ;

· надходження ві д плати за підприємницьку діяльність ;

· ф іксований сільськогосподарський податок .

Надзвичайно важливим є прийняття законодавчих актів , які б посилили відповідальність посадових осіб за нецільове використання бюджетних кошті в .

Отже, за роки незалежності в галузі місцевих бюджетів накопичилось багато проблем, невирішеність яких стримує економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць. Для вирішення всіх проблем потрібно провести комплекс реформ, який би включав реформу бюджетної системи , реформу м ісцевого самоврядування , податкову реформу та адміністративно – територіальну реформу.

Список використаних джерел:

1. Лазепко І. М. Інноваційний шлях створення фінансової бази місцевого самоврядування /І. М. Лазепко// Фінанси України. – 2008. – № 8. – С. 27–34

2. Міхєєнко Т.В. Формування доходів місцевих бюджетів: теоретичні та практичні аспекти / Т. В. Міхєєнко //Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 12. – С. 39–44.