Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Пятая международная научно-практическая Интернет-конференция "Спецпроект: анализ научных исследований" (17-18 июня 2010 года)

Станкевич Ю.Ю.

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ СУЧАСНОГО ДОМОГОСПОДАРСТВА

Домогосподарство виступає важливою соціально-економічною складовою суспільства. Сьогодні члени домашнього господарства беруть активну участь у різних сферах життєдіяльності країни та виконують велику кількість різноманітних функцій. Значення домашнього господарство визначається тим фактом, що інші суб’єкти економічної системи не можуть повністю розв’язати всі соціально-економічні проблеми суспільства, особливо ті, що пов’язані з розвитком індивіда.

Значне місце у дослідженні економічної природи сучасного домогосподарства посідає аналіз його основних функцій, за допомогою яких розкривається його сутність як економічного суб’єкту. Функції домашнього господарства – це набір основних видів його діяльності, що історично змінювалися та доповнювалися. Їх головною метою постійно залишається задоволення матеріальних та духовних потреб членів домогосподарства. До основних економічних функцій даної господарської одиниці можна віднести виробництво, обмін з іншими суб’єктами ринкової системи, споживання, заощадження та інвестування.

Важливою функцією сучасного домогосподарства є виробництво, яке доцільно розглядати у двох аспектах. По-перше – діяльність, метою якої є отримання прибутку; по-друге – самообслуговування та господарсько-побутові роботи всередині власного домашнього господарства для задоволення потреб лише членів сім’ї.

Одним з найбільш прибуткових видів діяльності домогосподарств є здійснення підприємницької діяльності, яку, у більшості випадків, можна розглядати як діяльність сімейної компанії або ведення сімейного бізнесу. Крім того, здатність домашніх господарств до організації власної підприємницької справи позитивно відображається не тільки на зростанні особистого добробуту сім’ї, але й на розвитку економіки в цілому.

До основних видів самообслуговування та господарсько-побутових робіт домогосподарства відносять домашню працю. Більшість вчених під домашньою працею розуміє такі види діяльності, які можна замінити ринковим аналогом, зокрема, приготування їжі, закупівля товарів для дому, прибирання житла, прання, прасування, догляд за дітьми та недієздатними членами сім’ї тощо. Головною відмінною рисою всієї множини зазначених видів робіт є те, що вони виконуються виключно для внутрішнього споживання.

Споживання домогосподарств – це витрачання частини доходів його членів на придбання необхідних товарів та послуг. На мікроекономічному рівні передбачає процес їх кінцевого споживання, на макрорівні – формування сукупного попиту. Загалом споживання сектору домашніх господарств складається з: купівлі продуктів харчування, одягу та побутових товарів, рухомого та нерухомого майна; отримання різного роду послуг; здобуття освіти та належного рівня охорони здоров’я; забезпечення дозвілля; оплати спожитої електроенергії, води та інших необхідних для життя природних ресурсів тощо.

Одним з важливих завдань домогосподарства є постійне вирішення складного й суперечливого питання щодо особливостей розподілу обмеженого бюджету між споживанням та заощадженням. Заощадження домогосподарства – це частина його доходу, що залишається у розпорядженні після, по-перше, придбання всіх необхідних для життєдіяльності благ, по-друге, сплати податків. Функція заощадження знаходиться у тісному зв’язку зі споживанням, адже, у більшості випадків, джерелом заощаджень є зменшення витрат, що призначені на споживання. Крім того, заощадження є основою для формування інвестиційних ресурсів країни та потенційного попиту членів домогосподарств, який характеризується купівельною спроможністю населення у майбутньому періоді.

Інвестиції домашніх господарств здійснюються за умов досягнення певного рівня споживання його членів. Сьогодні, здебільшого, вітчизняні домогосподарства інвестують кошти у цінні папери, нерухомість та розвиток людського капіталу. Проте, інвестування у розвиток підприємницької справи в Україні залишається незначним й не відповідає потребам країни.

На нашу думку, для перетворення сімейних заощаджень в інвестиції країна повинна мати не тільки прибутково працюючі підприємства, акції яких приносять дохід банкам та населенню, але й сприятливу законодавчу базу, проводити постійну активну роботу, яка спрямована на підвищення рівня економічної освіти населення щодо ефективного використання своїх грошових заощаджень тощо. Таким чином, залучення вільних коштів домашніх господарств до національної економіки та інвестиційна активність їх членів виступає одним з можливих джерел зростання економічної могутності будь-якої країни.

Крім економічних функцій домогосподарства виконують й інші, які впливають на його матеріальне становище. Наприклад, можна виділити наступні: репродуктивна, освітня, психологічна, функція відпочинку та дозвілля тощо.

Репродуктивна функція відповідає за відтворення населення. Так домогосподарство відтворює не просто трудові ресурси, а людину, індивіда – члена суспільства. Репродуктивна функція тісно пов’язана з освітньої, яка передбачає: 1) процес виховання, навчання, формування особистості; 2) передачу наступним поколінням навичок та вмінь, а також набуття членами домогосподарства відповідної кваліфікації; 3) за допомогою освіти закладаються основи для створення якісних трудових ресурсів, що полягають не тільки в отриманні професійних навичок, але й у формуванні таких характеристик людини як ініціативність, здатність до інновацій, адаптивність, мобільність тощо. Отримані знання у подальшому можуть бути використані за межами власного господарства. Таким чином, виконання домогосподарством репродуктивної та освітньої функції має важливе значення для діяльності інших суб’єктів економічної системи та розвитку суспільства загалом.

Психологічна функція полягає у створенні сприятливої морально-емоційної атмосфери в середині домогосподарства, що є основою для доброзичливих відносин між його членами, їх підтримки та взаємодопомоги. Ми вважаємо, що психологічний клімат всередині домогосподарства має значення для його розвитку, оскільки, здебільшого, саме внутрішні зв’язки між членами домашнього господарства виступають одним з необхідних факторів для ефективного функціонування даного суб’єкту.

Функція відпочинку та дозвілля відповідає за відновлення здатності до праці, трудових ресурсів, власником яких є домогосподарство. Такий процес передбачає постійне підтримання на належному рівні фізичних сил. Крім того, за допомогою якісної організації відпочинку, вільного від праці часу відбувається задоволення духовно-естетичних, культурних потреб індивіда, що також мають вплив на трудову діяльність членів домашнього господарства.

Таким чином, сучасне домогосподарство здійснює велику кількість завдань, що є необхідними для стабільного та ефективного розвитку будь-якого суспільства. Саме тому даний суб’єкт ринкової економічної системи потребує уваги як з боку вітчизняних науковців для більш детального аналізу особливостей функціонування домашнього господарства, так і зі сторони українських державних органів, які мають заохочувати та стимулювати ініціативність та підприємливість членів домогосподарства.