Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Пятая международная научно-практическая Интернет-конференция "Спецпроект: анализ научных исследований" (17-18 июня 2010 года)

Заварська О.О.

Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини

ІНВЕСТИЦІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Проблема інвестицій стала однією з найактуальніших в економічному реформуванні підприємств. Пошук і мобілізація джерел інвестування, з одного боку, та реалізація реальної програми інвестування – з іншого, стали важливою справою в усіх сферах виробництва. Тільки інвестиції та їхня ефективна мобілізація можуть стати джерело оперативної реконструкції виробництва відповідно до зміни ринку, забезпечуючи при цьому стабільне становище на ринку, потрібний вплив на його характеристики, лідерство в конкуренції.

Головним у розвитку суспільства є розвиток промисловості, яка з урахуванням вимог часу має базуватися на нових технологіях, а це вимагає достатнього фінансування. І пріоритет тут належить інвестиціям. У ринкових умовах інвестиціями є всі майнові та інтелектуальні цінності, які вкладають в об'єкти підприємницької та інших видів ді яльності, внаслідок чого створюється прибуток або досягається соціальний ефект. Інвестиції справляють вирішальний вплив на формуван ня темпів економічного зростання і добробуту населення країни, що, у свою чергу, безпосередньо пов'язане із забезпеченням оптимально го співвідношення між нагромадженням і споживанням.

Інвестиції у процесі розширеного відтворення виконують три головні функції:

• інвестиційні ресурси забезпечують економічне зростання та які сне оновлення основних фондів на принципово новій, конкурентосп роможній основі на рівні як окремого підприємства, так і національ ної економіки у цілому;

• за рахунок інвестиційних ресурсів здійснюються прогресивні структурні зміни в суспільному виробництві, які зачіпають найважли віші макроекономічні пропорції;

• за допомогою інвестицій реалізується досягнення науково- технічного прогресу і здійснюється підвищення на цій основі ефекти вності виробництва як на мікро-, так і на макрорівні [3 , с. 13 ].

Як відомо, успішність залучення інвестицій залежить головним чином від повноти врахування емітентами інтересів інвесторів, котрі прагнуть максимізувати очікувану дохідність своїх вкладень за пев ного, прийнятного для них рівня ризику. Крім того, для збільшення розміру інвестицій слід істотно підвищити роль амортизаційних відрахувань, ефективно використовувати прискорену амортизацію. Для забезпечення підприємств достатніми інвестиціями, при обмежених внутрішніх ресурсах, необхідно створювати сприятливі умови для за лучення іноземних інвестицій, привернувши особливу увагу до при йняття законодавчих документів.

Проте, економіка України нині не може задовольнити вимоги західних інвесторів. Серед причин непривабливості українського інвестиційного клімату називають повільні темпи рефо рмування економіки, та законодавчої бази, а також нераціональний розподіл внутрішніх інвестицій - приватних і державних, високі податки, надмірне регулювання та за політизованість економіки.

Інвестиції є вихідним чинником інвестиційного процесу або ін вестиційної діяльності як сукупності послідовних рішень і відповід них дій, спрямованих на перетворення заощаджень у вкладення в капітал [2, с. 59]. Основною метою інвестиційної діяльності є ресурсне забез печення позитивних структурних зрушень в економіці та сталий соці ально-економічний розвиток країни на основі якісного оновлення основних і оборотних фондів. Інвестиційна діяльність реалізується за допомогою розвинених інвестиційних ринків і через діяльність фінан сових посередників, які акумулюють тимчасово вільні кошти і нада ють їх у позику інвесторам для здійснення капіталовкладень.

Варто зазначити, що інвестиційна діяльність охоплює усі сфери народного господарства - матеріального виробництва і соціальну. Раніше інвестиційна діяльність була спрямована на відтворення основних фондів шляхом капітальних вкладень у народне господарство.

У контексті проблем забезпечення інвестиційної діяльності на сучасному етапі в Україні головний акцент часто робиться на потребі збільшення обсягів державного інвестування переважно через бю джет. Однак, аналіз засвідчує, що зведення проблеми підтримки інве стиційної діяльності лише до констатації необхідності збільшення обсягів державного інвестування дуже обмежує поле діагностування цієї проблеми і, відповідно, пошуку результативного її розв'язання [1 , с. 155 ].

Для того, щоб успішно вирішувати проблеми залучення та реалізації інвестицій, слід застосовувати надійні методи визначення еко номічної ефективності інвестиційних проектів, але як відомо, й досі не розроблено чітку систему методичних положень, придатних та зручних для використання на практиці. Водночас з цим, першочерговим завданням для української економіки є підвищення використання всіх елементів нагромадження, інвестиційних ресурсів на всіх стадіях їх обігу.

На нашу думку, для того, щоб покращити процес залучення інвестицій, потрібно створювати спільні підприємства. При цьому українська сторона повинна враховувати інтереси зарубіжних партнерів, вдосконалювати грошово-кредитну та митну політику держави.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Ковалюк О.М. Новаторське дослідження з проблем ресурсного забезпечення інвестиційної діяльності в Україні // Фінанси України - 200 9 . -№3.-СІ 54-157.

2. Марцин B . C . Стратегія розвитку інвестиційної діяльності в еконо міці України // Актуальні проблеми економіки - 2007. - № 9. - С 57-66.

3. Федоренко В. Інвестиції та економіка України // Економіка України - 200 8 .-№5.-С 12-16.