Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Пятая международная научно-практическая Интернет-конференция "Спецпроект: анализ научных исследований" (17-18 июня 2010 года)

МоскальТ.Д .

Чернівецьк ий національн ий університет ім.Ю.Федьковича

ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ КОНЦЕПТУ “DWELLING” У БРИТАНСЬКОМУ ВАРІАНТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

За своєю природою мислення людини передбача є , з одного боку, наявність незалежного від неї матеріального світу , який вона відображає , а з іншого — вербальні засоби його відображення . Реальна д ійсність відображається у мозку людини у процесі мислення як накопичення різних за характером і обсягом знань про цю дійсність , репрезентоване в матеріально виражених одиницях мови , які дають змогу людині перейти на рівень оперування відповідними вербалізованими структурами мислення . Одним із компонентів , який опосередковує цей процес , і є концепт.

Концепт — фрагмент етнокультурного складника в ментальному св іті людини [1,.6].

Вербалізоване знання слугує єдиним засобом вираження концепту. Кожний вербалізований концепт має свою власну семантичну структуру, що характеризується етнокультурною зумовленістю .

Концептуальна система людини визначається якістю та обсягом її фонових знань , етнокультурним і соц іальним середовищем , а також усім ціннісним досвідом , накопиченим лінгвокультурною спільнотою , що передається з покоління в покоління [1, 7].

До етнографічної лексики відносять лексику матер іальної культури та лексику духовної культури . Такі явища , як предмети повсякденного вжитку , їжа , одяг , помешкання є вихідними об єктами дослідження матеріальної культури .

Лексика, яка відображає явища матер іальної культури та предметно-побутової лексики співпадають . Способи організації та реалізація побутового життя певного народу, які передавались з покоління в покоління , створили відповідний лише йому уклад повсякденного життя , вивчення котрого і є ціллю етнографічних досліджень . Сл ід уточнити , що побутова та етнографічна лексика не є ідентичними речами. Побутова лексика — більш вузька область словника мови , а етнографічна лексика своїм корінням уходить глибоко в давнину , відображає столітню , етнокультурну традицію народу.

На думку І.А Стерні на , семантика ключового слова, що іменує концепт, найкраще відображає ядро концепту, але не вичерпує його змісту . Доповнює змі ст концепту аналіз синонімів , антонімів ключової лексеми [2, 6]

Наше дослідження присвячене вивченню концепта “ dwelling ” у британському варіанті англійської мови . Виокремлюємо значення лексичної одиниці dwelling за словниковою статтею :

dwelling – a house , flat , or other shelter in which someone lives [4, 434].

Матері алом дослідження послужили номінативні одиниці , отримані методом суцільної вибірки із автентичних тлумачних словників англійської мови .

Лексична одиниця detached house (особняк) вживається для позначення будинка , який є мрією кожного мешканця Великої Британії.

”A large , detached house not only ensures privacy. It is also a status symbol. At the extreme end of the scale there is the aristocratic 'stately home' set in acres of garden. Of course, such a house is an unrealistic dream for most people ”[ 3, 174]

В той час, як багатоповерхові будинки , де живуть люди, не називають словом house , а використовують ЛО block of flats .

Б ільшість британців уникають жити в багатоповерхівках . В окремих районах центрального Лондону квартири у багатоповерхових будинка х - найдешевший вид житла . Люди , які там проживають , не можуть собі дозволити інше житло . ”Flats, the British feel, provide the least amount of privacy” [ 3 , 174]

Велика неприязнь британців до проживання у квартирах пов'язана з тим , що у 50-х роках минулого століття мільйони бідних людей мешкали у старих незручних будинках , збудованих у 19 столітті . Впродовж наступних 20 років вони були забезпечені житлом у гарних багатоповерхівках (' high rise blocks of flats '). Будинки містили зручності усередині . Не зважаючи на це , люди ненавиділи нові домівки . Люди почувалися ві д ірваними від світу у високих спорудах . Невздовзі цей вид житла занепав . Ліфти були зламані. Св ітло в коридорах не працювало . Вікна були розбиті і невідремонтовані . [ 3, 174].

За теорією не існує об єктивної причини, чому проживання в таких будинках не було успішним . В інших країнах мільйони людей щасливо проживають у таких будинках . Причина у тому , що вони суперечать британським позиціям . Сьогодні такі будинкі більше не будують .

Як було зазначено вище , найбільшим попитом у Великій Британії користуються особняки ( detached houses ), на другому місці - напів-особняки ( semi-detached houses ), меньш бажані - terraced houses ( зазвичай це ряд двоповерхових будинків , приєднаних один до одного спільною ст іною ). Відсутність окремого входу назовні у багатоповерхових будинках ( block of flats ) суперечить смакам британців . Для британців є важливим не ст ільки сам будинок ( house ), навіть не територія , на якій він побудований . Великого значення набуває відчуття родинного вогнища (home).

Home - the place where you live; the place where your parents live and where you grew up[ 4, 686].

“ The house will be sold when the time and price is right and its occupiers will move into some other house which they will then turn into 'home' - a home which they will love just as much as they did the previous one”[ 3, 177].

У ході дослідження ми д ійшли висновку , що концепт і культура не тільки пов ' язані між собою , але й що їх неможливо розглядати як окремі елементи , оскільки концепт — відображення культури у свідомості людини ; в той час , як культура складається з різних концептів , які в ході своєї зміни відображають культуру .

Література

1. Полюжин М.М.Концептуальна система як базове поняття когнітивної семантики й теорії мовної особистості . - Проблеми романо-германської ф ілології / Збірник наукових праць . - Ужгород: Ліра , 2005. - 192 с.

2. Стернин И.А. // Вопросы когнитивной лингвистики.- 2004.- №1. - 256 с .

3. James O'Driscoll . Britain . - Oxford University Press, 1997. – 224 p.

4. Macmillan English Dictionary. Macmillan Publishers Limited, 2002. - 1692 p.