Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Пятая международная научно-практическая Интернет-конференция "Спецпроект: анализ научных исследований" (17-18 июня 2010 года)

К.е.н . Хвесик Ю.М.

Міністерство економіки України

ЗМІНА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНОГО АГРАРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНІВ

Сучасний стан м іжнародного ринку аграрної продукції вимагає нарощування обсягів її виробництва та експорту . П ідвищення світових цін на продовольство створює нові можливості вітчизняним аграрним товаровиробникам . Україна має в своєму розпорядженні значний неосвоєний потенці ал в сфері аграрного виробництва і запаси експортного зерна. Проте для забезпечення ст ійкості цих запасів необхідно залучати нові довгострокові інвестиції у всі ланки продовольчого ланцюга , необхідні для стійкого нарощування цього потенціалу , зокрема інвестиції не тільки в переробку сільгосппродукції , але і в інфраструктуру , зберігання і матеріально-технічне забезпечення , стійку інтенсифікацію землеробства і поліпшення якості земель.

Реалізація стратегії розширення присутності України на св ітовому ринку продовольства повинна супроводжуватися адекватними заходами щодо забезпечення стійкості аграрного виробництва в країні . У зв’язку з цим , зокрема , необхідно приєднатися до « нової зеленої » революції , яка є формою ведення сільського господарства , відомою як грунтозберігаючі технології , за допомогою яких забезпечується відновлення структури земель і стимулювання біологічних процесів в грунтах і , як наслідок , збільшення врожайності сільськогосподарських культур. Метою даної аграрної системи є ст ійке виробництво продовольства з використанням методів , що сприяють розвитку грунтових екосистем і дозволяють скоротити масштаби невиправданого пошкодження грунтів .

Значна роль в розвитку зовнішньоекономічної д іяльності в агропродовольчій сфері відводиться регіонам . В иявлення чинників і тенденцій сучасного динамічного процесу регіоналізації і формування системи господарських стосунків регіону в св ітогосподарських зв’язках на сучасному етапі визначається ефективністю заходів регіональної економічної політики , спрямованих на подолання кризових явищ і досягнення поступального економічного зростання на основі наявного ресурсного і фінансового потенціалу регіону . Здатність приймати активну участь у формуванні і розвитку зовнішньоекономічних зв’язків особливо залежить ві д вирішення завдання розширення асортименту товарів і послуг , що виробляються в регіоні . Тобто необхідною є диверсифікація агропродовольчого експорту , нарощування у його структурі питомої ваги товарів з високим ступенем обробки .

Оскільки економіка більшості аграрно орієнтованих регіонів України має депресивний характер, їх ширше залучення до експортної д іяльності сприятиме вирішенню ряду ключових проблем, зокрема зменшенню рівня безробіття , зростанню обсягу інвестицій , підвищенню конкуренто-спроможності галузей агропродовольчої сфери , покращанню рівня та якості життя населення та ін . У зв’язку з цим виникає необхідність розробки механізмів щодо розвитку експортного агропродовольчого потенціалу регіонів , який розглядається як здатність відповідного територіального утворення виробляти та реалізовувати на визначених зовнішніх ринках конкурентоспроможну продукцію . Він має формуватися і реалізовуватися з використанням р ізноманітних маркетингових інструментів , які сприятимуть підвищенню рівня міжнародної конкурентоспроможності регіонів та, відповідно , держави .

Реалізація експортного аграрного потенціалу потребує не лише значних інвестицій , а й зміни політики у вказаній сфері , яка має базуватися на організованих зусиллях операторів в ідповідного ринку та владних структур. Інвестування в розвиток інфраструктури та сферу обробки продукції сприятиме зростанню прибутковості аграрних підприємств , оскільки на даний час їх нерозвиненість у значній мі р і сприяє тому, що більшість продукції , насамперед зернових , реалізується одразу після збору урожаю, переповнюючи ринок і викликаючи значні сезонні коливанння цін та втрату товаровиробниками прибутку . Спроби держави регулювати зазначені процеси у попередні роки, які здійснювалися , як правило, адміністративними методами, були безрезультатними .

Ключова роль у формуванні аграрної зовнішньоекономічної політики залишається за державою, на яку покладається завдання реалізації за участю усіх зацікавлених сторін комплексу взаємопов’язаних заходів , спрямованих на ефективне включення агропродовольчої сфери країни в систему св ітогосподарських зв’язків з урахуванням перспектив та тенденцій розвитку кон’юнктури світових продовольчих ринкі в та можливостей національних експортоорієнтованих виробництв .

При цьому стратегічним завданням є створення загально-національних чи територіальних агропродовольчих кластерів , спроможних забезпечити диверсифіковане виробництво конкурентоспроможної продукції з поглибленою переробкою . Кластери є тим інструментом , який потенційно здатен об’єднати розрізнені суб’єкти продовольчого ринку та причетні до його функціонування установи і організації в ефективно функціонуючі інтегровані системи , які на основі формування загальної схеми просування і реалізації продукції на міжнародних ринках спроможні позитивно змінити динаміку та структуру агропродовольчого експорту .

Об’єднання п ідприємств у формі кластерів розглядаються не лише як спосіб розширення присутності вітчизняних підприємств на міжнародних ринках продовольства , але і у якості каталізаторів економічного та, відповідно , соціального розвитку регіонів аграрного спрямування .

Політико-економічний п ідхід дозволяє дати пояснення парадоксальним на перший погляд феноменам, пов’язаним з неефективним вибором інструментів регулювання зовнішньоторговельних потоків . Це пов’язано з тим , що певні групи тиску зазвичай зацікавлені в проведенні перерозподільчої політики , завдяки якій вони можуть отримувати вигоду за рахунок решти економічних суб’єктів . Таким чином, саме д іяльність груп тиску розглядається як основна причина, що обумовлює відхилення від максимізуючої сукупний добробут політики вільної торгівлі .