Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Пятая международная научно-практическая Интернет-конференция "Спецпроект: анализ научных исследований" (17-18 июня 2010 года)

К.п.н . Довгань Л.І.

Вінницький національний аграрний університет, Україна

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА»

Підготовка фахівців відповідно до міжнародних стандартів та згідно з Болонською конвенцією вимагає від педагогів розробки нових напрямів і технологій організації та методичного забезпечення самостійної роботи студентів. В умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу самостійна робота студентів займає значне місце, і від рівня її організації залежить як професійна підготовка майбутнього фахівця, так і його вміння пристосуватися до сучасних умов роботи.

Процес самостійного опрацювання та осмислення студентами навчального матеріалу допомагає мобілізувати творчі здібності студентів й актуалізувати внутрішні пізнавальні мотиви навчання. Слід зазначити, що самостійна робота студентів відіграє значну виховну роль, оскільки вона формує самостійність як важливу рису характеру, що займає провідне місце в структурі особистості сучасного фахівця.

Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни «Іноземна мова» визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Ефективність самостійної роботи досягається за рахунок максимальної активності самого учня, при цьому викладач виконує когнітивну, консультативну та координаційну функції. Для цього студенти забезпечуються відповідними інформаційними джерелами, які сприяють самостійному засвоєнню навчального матеріалу. Ними можуть бути:

- текстові матеріали (книги, журнали, брошури та ін.);

- графічні матеріали (схеми, діаграми);

- аудіовізуальні матеріали (звукозаписи, відеофільми);

- електронні підручники та посібники.

Використовуючи вищезгадані інформаційні джерела у процесі самостійної роботи, студент повинен оволодіти прийомами самостійного пошуку, збору, обробки, аналізу та синтезу інформації, отримати знання, вміння і навички інформаційного самозабезпечення з навчальної та науково-дослідної діяльності.

Для активізації самостійної роботи необхідне дотримання таких умов:

1.Забезпечення правильного поєднання обсягу аудиторної та позааудиторної самостійної роботи студентів.

2. Методична організація всіх видів самостійних робіт студентів.

3. Забезпечення студента необхідними методичними матеріалами з метою перетворення процесу самостійної роботи на творчий процес.

4. Контроль за організацією і ходом самостійної роботи.

5. Використання засобів заохочення студента за її якісне виконання.

Залежно від місця і часу проведення, характеру керівництва з боку викладача і способу контролю за її результатами, самостійна робота з дисципліни «Іноземна мова» підрозділяється на наступні види:

- самостійна робота під час основних практичних занять;

- самостійна робота під контролем викладача у формі планових консультацій, творчих контактів, заліку;

- позааудиторна самостійна робота при виконанні студентом домашніх завдань учбового і творчого характеру.

Згідно з цим, основними формами самостійної роботи студентів з дисципліни «Іноземна мова» є:

- складання порівняльних таблиць, структурно-логічних схем;

- складання конспекту з питань граматики;

- самостійне вивчення теоретичних питань;

- підготовка рефератів на основі вивчення культурної та мистецької спадщини англомовних країн;

- підготовка доповідей для науково-практичних конференцій.

Отримані результати самостійної роботи студентів презентуються під час проведення практичних занять з дисципліни «Іноземна мова» із застосуванням таких методів, як семінар-дискусія, демонстрація, кейс-метод. Оцінювання завдань самостійної роботи здійснюється у балах, враховуючи працемісткість , складність завдань. Особлива увага при цьому приділяється якості та самостійності роботи, творчості виконання завдань, своєчасності подання завдань для перевірки та оцінювання.

Вирішення педагогічної задачі активізації самостійної роботи студентів, переведення студентів на рівень достатньо розвиненої самоорганізації, самоуправління, самоконтролю у широкому розумінні спирається на два основних способи активізації навчання:

1. Раціональне поєднання управління та самоуправління навчальною діяльністю.

2. Оперативне регулювання та корекція ходу навчального процесу.

При цьому ефективність самостійної роботи студентів можна розглянути на основі таких компонентів:

- усвідомлення мети поставленої навчальної задачі;

- вироблення власної позиції відповідно до отриманої задачі;

- пошук необхідної навчальної та наукової інформації;

- засвоєння та осмислення інформації;

- чітке та системне планування самостійної роботи;

- використання методів дослідницької, науково-дослідницької роботи для вирішення поставлених задач;

- проведення самоаналізу та самоконтролю.

Таким чином, організація самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» дозволить сформувати навички самостійної діяльності студента, розвинути навички самоосвіти та прагнення до професійного самовдосконалення, виробити здатність самостійно приймати обґрунтовані рішення.