Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Пятая международная научно-практическая Интернет-конференция "Спецпроект: анализ научных исследований" (17-18 июня 2010 года)

Тогобицька В.Д.

Національний університет цивільного захисту України

ПСИХОПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНИХ ДЕСТРУКЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ МНС

Професійне становлення - це не тільки прогресивний розвиток, не тільки придбання, але і втрати. Професійна діяльність вже на стадії її освоєння, а надалі при її виконанні приводить до спотворення особистісного профілю фахівця, оскільки виконання конкретних видів праці не вимагає багатообразних якостей і здібностей особистості, багато ресурсних можливостей залишаються незатребуваними. Окремі професійно значущі якості з роками трансформуються в професійно небажані. Результатом цього є утворення професійних деформацій (Р.М. Грановська, Е.Ф. Зеєр, Л.Н. Корнєєва, А.К. Марков).

Професійна деформація - це деструкції, які виникають в процесі виконання професійної діяльності і негативно впливають на її продуктивність [2]. Вони породжують професійно небажані якості і змінюють професійну поведінку людини. Розвиток професійних деформацій визначається різними чинниками: різноспрямованими онтогенетичними змінами, віковою динамікою, змістом професії, соціальним середовищем, життєво важливими подіями і випадковими моментами. До основних психологічних детермінант професійних деформацій відносяться психофізіологічні зміни, стереотипи професійної діяльності, стагнація професійного розвитку, акцентуація характеру і психологічний захист.

В даний час ознаки професійних деформацій класифікують по різних основах:

I. по ступеню відхилення від соціальної норми;

II. по ступеню вираженості делінквентно ї поведінки в процесі виконання соціальної ролі;

III. по ступеню вираженості дисгармоній в розвитку особистості, що перетворюють суб'єктів на вузьких фахівців. Останні розрізняють по:

· глибині деформованості особистості;

· широті деформованості особистості (глобальна або парціальна);

· ступені стійкості проявів деформації: тимчасова (випадкова) або постійна (закономірна);

· швидкості настання профдеформац ій (на ранніх стадіях професійної діяльності - на пізніх стадіях) [1].

Аналіз психологічної літератури дозволяє показати співвідношення трьох груп тих професійно важливих ознак, що різною мірою піддаються формуванню і корекції:

· професійно важливі ознаки і важливі для професійної діяльності функції, що важко піддаються тренуванню, розвитку, виражають стійкі індивідуальні особливості людини;

· професійно важливі ознаки і важливі для професійної діяльності функції, які вдається розвинути в навчанні, і тому вони повинні бути включені в програму професійної підготовки у вузі;

· професійно важливі ознаки і функції, які виявляються найбільш гнучкими і схильними до функціонального розпаду під впливом тривалої і/або напруженої професійної роботи. Саме ці якості повинні піддаватися цілеспрямованій профілактиці [3].

В даний час виникла необхідність в створенні профілактичних програм професійної деформації працівників МНС, що реалізовуються в ході психологічного супроводу діяльності.

Нами була складена програма профілактики і корекції професійно-особистих деформацій, призначена для працівників МНС. Вона включає декілька блоків.

I блок - діагностичний.

Мета: діагностика професійних і особистих якостей працівників МНС, виявлення чинників ризику професійних деформацій і ступеня їх вираженості.

II блок - просвітницький.

Мета: інформування працівників МНС про професійно значущі якості особистості і дисфункціональний розвиток, про шляхи попередження появи і посилення деформацій, про напрями самоудосконалення для запобігання професійним деформаціям.

III блок - коректувально-розвиваючий.

Мета: гармонізація і оптимізація розвитку особистості професіонала, перехід від негативної фази розвитку до позитивної, оволодіння ефективними способами діяльності і саморегуляції.

IV блок - оцінний.

Мета: виявлення динаміки реакцій, сприяючих позитивним поведінковим проявам і переживанням, стабілізації професійно значущих особових якостей працівника МНС.

Нами підбиралися або розроблялися вправи, направлені на профілактику професійно-особистих деформацій, які були об'єднані в групи відповідно до певної теми.

Література

1. Безносов С. П. Профессиональная деформация личности / Безносов С. П. – СПб. : Речь, 2004. – 272с., ил.

2. Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования : [учеб . п особие] / Зеер Э. Ф. – Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. проф .- пед. ун-та, 2000. – 244 с.

3. Климов Е. А. Психология профессионала / Климов Е. А. – М : Академия, 2004. – 304 с.