Текущая конференция. «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях» (14-15.02.2013г.). Поступившие работы

1. Теоретические основы повышения конкурентоспособности в современных экономических условиях.

Белоусов С. Н. К ВОПРОСУ ИСТОЧНИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НЕФТЕПРОДУКТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Боженко А. С. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ПЕРЕСТРАХОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Бойко Є. О. МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ

Борецька З. П. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Власенко Є. Ю ВИКОРИСТАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ЗОЛОТОВАЛЮТНИХ РЕЗЕРВАХ КРАЇНИ

Волков И. М. К ВОПРОСУ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ

Денисов К. В. ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ В УКРАЇНІ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ СОТ

Зайцева Л. О. НАУКОВІ ПІДХОДИ, ЩОДО РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Зайцева Н. І. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ – РУШІЙНА СИЛА В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Зінчик С. М., Момот О. М. ПОНЯТТЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ, ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Корицька О. І. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ «ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА»

Кубіній Н. Ю., Шеверя М. Ю., Федорович О. А., Попович В. В. ПРИНЦИПИ ТА ВАЖЕЛІ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кузьменко О. К. ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Кузьменко О. К. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Кулієвич О. Я. ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Лысенко М.В., Хаматханова М.А. УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВОМ КАПИТАЛА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Лысова Е. А. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ

Мстоян К. В. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ ЯК ЦІЛІСНОЇ СИСТЕМИ

Павлик І. Л. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ: ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ

Пельо А. Б. ВПЛИВ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Пержан И. В. ПРОБЛЕМЫ КЛАССИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА

Полянська А.С. АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Простак С. В. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Прудникова Е. В. ИННОВАЦИИ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР УВЕЛИЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В АПК

Радіонова О. М. РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ В НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВИ

Савицкая И. М. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СУБЪЕКТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СУЩНОСТЬ, МЕТОДЫ, ФАКТОРЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Свердан М. М. НАЦІОНАЛЬНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ У КОНТЕКСТІ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Станкевич А. А. ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ (ПОСЛУГ) ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

Суржко С. І. РЕАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ДЕРЖАВИ НА ПРИКЛАДІ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ ТА УКРАЇНИ

Філончук З. В. ЕКОНОМІЧНА ПРОСВІТА НАСЕЛЕННЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ханкишиев Х. А. ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Хвалінський С. О. ВПЛИВ ОПОДАТКУВАННЯ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НЕБАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Шмідт М. Т. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

 

2. Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государственного сектора.

Белецька Н. Г. БЕЗПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА РОБІТНИКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Двірник І. Б. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СПРАВЛЯННЯ ПДВ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Мисько Н. В. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Мороз Н. В., Столярчук П. Г. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ЯК УСПІХ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО АГРОКОМПЛЕКСУ

Ольшанцева Т. О., Бритченко И. Г. МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Прокопець Л. В. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Шпенюк О. Є.. ВАЛЮТНО-КУРСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ПОДОЛАННЯ МАКРОФІНАНСОВИХ ДЕФОРМАЦІЙ

 

3. Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности бизнес-структур и субъектов рынка.

Басюркіна Н. Й. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ ЯК ЗАПОРУКА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Березін О. В., Березіна Л. М. ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТІЙКОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ

Березовська Х.І. КРЕДИТУВАННЯ ЯК ОДИН З ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Бугай В. В. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Венгер В. В. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ

Водолазська О. А. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРЕЗ РЕАЛІЗАЦІЮ ПОТЕНЦІАЛУ СТРАХОВОГО РИНКУ

Гнєдіч В. І. ВПЛИВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ КОМБІНАТ»

Головко О. С. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТІ ПІДПРИЄМСТВА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Демьянченко А. Г. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧАСТИЯ ЧАСТНОГО КАПИТАЛА В ПОРТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Жавнерчик О. В. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Животенко В. О., Карпенко Ю. В. МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Ишуова Ж. Ш., Кондыбаева С. К. ВЛИЯНИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ НА РЕАЛЬНЫЙ РОСТ ЦЕН НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Іванова К. В., Банк К. С. ПОБУДОВА КОМПЛЕКСУ МЕТОДИК ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Калугіна Н. А. ВИДІЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗОН ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ

Кіхая Ю. В. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА І КОНКУРЕНЦІЯ

Князєва О. А., Буката Т. А. МАТЕРІАЛЬНА МОТИВАЦІЯ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

Кобельчук Н. М. СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ

Колесник К. С. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ БАЗОВИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ОСНОВНИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ КАЧЕСТВА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ

Корейша Е. Б. ВЛИЯНИЕ ОБЪЕМОВ ИНВЕСТИЦИЙ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ РАБОТНИКОВ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ

Мещерякова Л. И., Старовойтова О. М. ОЦЕНКА КАК ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ ПРОЕКТА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Могилевская О. Ю. ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Овчаренко М. І. ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ВИБОРУ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКИХ ДІЙ В КОНТЕКСТІ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

Проскуріна Н. М., Гринь В. П. ЕВОЛЮЦІЙНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ

Устименко В. А., Гомєс Іглесіас О. О. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ

Черчата А. О., Щербак Д. В. ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ «ТОЧНО-В-СТРОК» НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

 

4. Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности субъектов рынка образовательных продуктов.

Бакова І. В., Фальковська Н.С., Асташкова Г. О ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ УКРАЇНИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Бачинська О. М. РОЛЬ ІМІДЖУ В СТРУКТУРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВНЗ

Гайворонська Н. А. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА ОСВІТА ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ВИПУСКНИКА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ (на прикладі вивченні курсу «Соціологія», «Політологія», «Психологія»)

Гедікова Н. П. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Гетало В. П. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА ЗА УЧАСТЮ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ МОДЕЛЕЙ

Гончаренко М. Л. РОЛЬ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПЕРСОНАЛА В ДОСТИЖЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗОВ

Зиновьев Ф. В. ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ - ОСНОВА ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА

Измайлович С. В. , Одважна К. П. МОДЕЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Кнап Н. В. ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВНЗ

Коваль Г. І., Бондар С. О., Єфімчук М. С. ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ ОСВІТНІХ ПРОДУКТІВ

Матюх С. А. ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ РИНКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Прохорова В. В. ОСВІТНІ ПОСЛУГИ В СТАНОВЛЕННІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Русин М. О. РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Черепахіна Р. З. ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСУ ВНЗ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Чумак Л. Ф. ШЛЯХИ АДАПТАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОДУКТУ ДО СУЧАСНИХ УМОВ

Ярмош О. В. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ МОНІТОРИНГУ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 

5. Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности кооперативного сектора экономики.

Власова А. В. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

 

6. Инновационные подходы к повышению конкурентоспособности в современных экономических условиях.

Богатырева В. В. ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Вдовиченко А. М., Небога Т. В. РОЛЬ ВЕНЧУРНОГО БІЗНЕСУ У ВПРОВАДЖЕННІ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДВИЩЕННІ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Вівчарук О. М. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Гладка М. Є. ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Животенко В. О. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ У РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Кашуба В. Д ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ УКРАИНЫ

Кошкаров В. С., Кошкаров С. А. МІСЦЕ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Курило С. В. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Матросова Л. М. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ

Никифорчин І. В. ПРОБЛЕМИ НЕЧІТКОГО МЕРЕЖЕВОГО ПЛАНУВАННЯ

Онисенко Т. С. ІННОВАЦІЙНІ ФАКТОРИ УПРАВІЛЯННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИДАВНИЦТВ

Писаренко С. М. ІННОВАЦІЙНА ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

Редька С. І. СТРАТЕГІЧНІ ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Романко О. П. ЗАПРОПОНОВАНА ТА ОБГРУНТОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ПЛАНУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Селиверстова М. В. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КАДРОВОГО ЛИЗИНГА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И КОНКУРЕНЦИИ

Славутинська І. А. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВТОМОБІЛЕБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Смерічевська С. В. МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ

Табенська О. І. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

 

7. Моделирование влияния факторов повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования.

Карачарова Е. А. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

Кузьменко О. В., Матюшенко А. В. АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ

Лелюк Ю. М., Лелюк М. В. НЕОБХІДНІСТЬ ЗМІНИ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Чепоров В. В., Чепорова Г. Е. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ КРИВОЙ СПРОСА: СИТУАЦИЯ ДЛЯ ПРОДУКТОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

 

8. Повышение конкурентоспособности региональных процессов общественного воспроизводства.

Колеснікова В. В., Кукушкіна Л. М., Кукушкін Д. В. ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО СУБРЕГІОНУ

Кучер С. Ф. СТРАТЕГІЧНІ ПРИОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ПРИМОРСЬКИХ МІСТ

Медвідь В. Ю. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Салахова Ю. Ш. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ, ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Скрипник Н. Є. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ТА АДАПТИВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Химинець В. В. СИНЯ ЕКОНОМІКА – НОВИЙ ШЛЯХ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Ходякова Ю. Г. ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ БЮДЖЕТНОГО РИСКА

Хоменко А. С, Райко Г. О. РОЗРАХУНОК ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

Чекмарева Н. И. ВОСПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОДУКТА И КАПИТАЛА

 

9. Связь национальных процессов повышения конкурентоспособности с мировыми экономическими процессами и тенденциями.

Динько І. М. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ СТАНДАРТІВ ДО МІЖНАРОДНИХ ВИМОГ

Желюк Т. Л., Ревун К. І. ДЕМАРКАЦІЯ КРИТЕРІЇВ ЦІЛІСНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНИХ КООРДИНАТ

Макуха С. М. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ЕКСПОРТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 

10. Актуальные вопросы развития рекреационного бизнеса и повышение его конкурентоспособности в рыночных условиях.

Агалаков Н. М. РЕКРЕАЦИОННЫЙ БИЗНЕС И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ (на примере туризма)

Бойко М., Шандор Ф. Ф., Кіш Г. В. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ГЕОТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Грабар М. В., Бігорі В. А. ВПЛИВ ТУРИСТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ НА СИСТЕМНИЙ РОЗВИТОК ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ ЗАКАРПАТТЯ

Долгопола Г. Є., Коробейникова Я. С. ТУРИСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА: ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Захарченко П. В. МОДЕЛЬ МАГИСТРАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Ибрагимов Э. И. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННОГО БИЗНЕСА И ПОВЫШЕНИЯ ЕГО КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ

Коробейникова Я. С., Мурава Ю. І. ЄВРО 2012 ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОЗДАТНОСТІ УКРАЇНИ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Рудь Н. Т. МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ І ВЗАЄМОДІЇ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Чернявая А. Л. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ